Sut mae gwneud cais

Cyn i chi wneud cais am lety, ymgyfarwyddwch â'r opsiynau lletygan y gofynnir i chi eu rhestru yn nhrefn eich dewis. Unwaith y byddwch chi wedi gwneud hynny, llenwch ein ffurflen gais hawdd a syml.

Pryd y gallaf wneud cais?

Am wybodaeth a’r dyddiadau pryd y gallwch wneud cais, ewch i'n tudalen myfyrwyr newydd neu os ydych chi eisoes yn fyfyriwr, ein tudalen myfyrwyr presennol.

Yna, dilynwch y camau hawdd isod i'ch helpu wrth gwblhau'ch cais am lety:

Cam 1

Pan fyddwch yn gweld y logo hwn gallwch glicio arno i gael mynediad i’r ffurflen gais*

*Mae'r Porth Llety yn wasanaeth ar-lein i wneud cais am a sicrhau llety ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

Cam 2

Mewngofnodwch fel hyn:

  • Os ydych chi’n Fyfyriwr Israddedig Newydd – Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Newydd' drwy defnyddio eich Rhif UCAS Personol 10 digid, Cyfenw a Dyddiad Geni. Sylwer gallwch ond gwneud cais am lety'r Brifysgol os eich bod wedi rhoi Prifysgol Aberystwyth fel eich dewis Cadarn neu dewis Yswiriant.
  • Os ydych chi’n Fyfyriwr Uwchraddedig Newydd – Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Newydd' drwy defnyddio eich Rhif Adnabod Personol, Cyfenw a Dyddiad Geni. Sylwer mai ond ar ôl i holl amodau'ch cynnig academaidd gael eu bodloni y cewch wneud cais am lety'r Brifysgol.
  • Os ydych chi’n Fyfyriwr Presennol – Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Presennol' drwy defnyddio eich Enw Defnyddiwr Prifysgol Aberystwyth (rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Aber e.e. abc1) a’ch Cyfrinair.
  • Os ydych yn Myfyriwr Erasmus neu Cynllun Cyfnewid Newydd – Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Presennol' drwy defnyddio eich Enw Defnyddiwr Prifysgol Aberystwyth (rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Aber e.e. abc1) a’ch Cyfrinair. Sylwer y cewch ond gwneud cais ar ôl i holl amodau'ch cynnig academaidd gael eu bodloni ac i chi actifadu eich cyfrif IT Prifysgol Aberystwyth (mae negeseuon e-bost yn cael eu hanfon gan Wasanaethau Gwybodaeth yn gwahodd myfyrwyr i wneud hyn o fis Gorffennaf ymlaen).
  • Os ydych chi’n Fyfyriwr TAR – Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Presennol' drwy defnyddio eich Enw Defnyddiwr Prifysgol Aberystwyth (rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Aber e.e. abc1) a’ch Cyfrinair. Sylwer y cewch ond gwneud cais ar ôl i holl amodau'ch cynnig academaidd gael eu bodloni ac i chi actifadu eich cyfrif IT Prifysgol Aberystwyth (mae negeseuon e-bost yn cael eu hanfon gan Wasanaethau Gwybodaeth yn gwahodd myfyrwyr i wneud hyn o fis Gorffennaf ymlaen).

Cam 3

Dewiswch y cyfnod ymgeisio yr hoffech wneud cais amdano e.e. 'Llety Prifysgol Aberystwyth – Blwyddyn Academaidd 2018/2019'.

Cam 4

Dewisiwch 'ffurflen gais'.

Cam 5

Cwblhewch pob un o’r pum cam o’r ffurflen gais:

1) EICH MANYLION:

Myfyrwyr newydd- Y Cyfeiriadau ebost a roddwch ar eich ffurflen gais a ddefnyddir i anfon unrhyw ohebiaeth atoch chi tan i chi roi'ch cyfrif ebost Prifysgol Aberystwyth ar waith. Felly cofiwch sicrhau bod y cyfeiriad ebost a rowch yn un sy'n dal ar waith a'ch bod yn edrych arno yn rheolaidd (byddwn ni'n eich cynghori i beidio â defnyddio cyfeiriadau ebost yr ysgol neu'r coleg gan ei bod hi'n bosib na fydden nhw'n gweithio ar ôl i chi adael). O fis Gorffennaf ymlaen, pan fydd eich cynnig academaidd yn ddiamod, bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn anfon manylion atoch am sut i roi'ch cyfrif ebost Prifysgol Aberystwyth ar waith.

2) OPSIYNAU LLETY:

Bydd gofyn i chi flaenoriaethu'r opsiynau llety trwy ddefnyddio'r dewislen ddisgynnol (1 = dewis cyntaf, 2 = ail ddewis ac ati). Caiff ceisiadau eu prosesu ar sail y cyntaf i'r felin o bryd y byddwch chi'n cyflwyno'ch cais yn llwyddiannus. Byddwn yn dyrannu lle ar eich cyfer mewn preswylfeydd, gan ystyried eich dewisiadau a byddwn yn ceisio cynnig un o'ch dewisiadau uwch i chi. Fodd bynnag, oherwydd bod y preswylfeydd yn amrywio yn nifer y myfyrwyr y maent yn eu lletya ac mae rhai yn fwy poblogaidd nag eraill, ni ellir gwarantu eich dewisiadau uwch. Os nad oes lle gwag yn eich dewis cyntaf o breswylfa, byddwn yn ystyried eich holl ddewisiadau eraill mewn trefn blaenoriaeth nes y gellir lleoli lle gwag. Cofiwch: mae gennym opsiynau llety ar gael ar y campws ac oddi ar y campws ar gyfer myfyrwyr yn y flynedd gyntaf a'r rhai sy'n dychwelyd. Mae gennym neuaddau cyfrwng Cymraeg dynodedig, ond noder fod y rhain ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (dysgwyr Cymraeg wedi'u cynnwys).

3) LLETY O'R UN RHYW:

Os ydych chi'n dymuno byw mewn neuaddau o'r un rhyw, nodwch hyn ar eich cais.

4) ANABLEDD/IECHYD:

Os oes gennych chi gyflwr meddygol, nam ar y synhwyrau neu ofynion unigol o ganlyniad i anhawster dysgu penodol, rhowch fanylion yn yr adran 'Anabledd / Hygyrchedd' ar y ffurflen gais am lety. Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei thrin yn gyfrinachol a bydd yn helpu i ddyrannu'r llety mwyaf addas ar gyfer anghenion unigol. Rydym yn eich cynghori i gysylltu â Chynghorydd Hygyrchedd mewn Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, yn gyfrinachol, i drafod eich gofynion oherwydd bydd angen tystiolaeth feddygol er mwyn cefnogi'ch cais.

5) ADOLYGU A CHYFLWYNO:

Sicrhewch fod yr holl wybodaeth yn gywir oherwydd unwaith y cyflwynwyd, ni fyddwch yn gallu newid unrhyw beth.

Cam 6

Pan fyddwch chi’n hapus bod yr holl fanylion ar y ffurflen gais yn gywir, cliciwch ar 'Cyflwyno Cais'. 

Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch yn awtomatig i gadarnhau eich bod wedi cyflwyno’r cais. 

Beth fydd yn digwydd nesaf ar ôl gwneud cais am Lety Prifysgol?; Myfyrwyr newydd or Myfyrwyr cyfredol.