Sut mae gwneud cais

Cyn i chi wneud cais am lety, ymgyfarwyddwch â'r opsiynau llety ble gallwch ymchwilio i'n hamrywiaeth o lety er mwyn dod o hyd i rai sy'n addas i chi, gan y gofynnir i chi eu rhestru yn nhrefn eich dewis. Unwaith y byddwch chi wedi gwneud hynny, llenwch ein ffurflen gais hawdd a syml.

 

Pryd y gallaf wneud cais?

Am wybodaeth a'r dyddiadau pryd y gallwch wneud cais, ewch i'n tudalen myfyrwyr newydd neu os ydych chi eisoes yn fyfyriwr, ein tudalen myfyrwyr presennol

Yna, dilynwch y camau hawdd isod i'ch helpu wrth gwblhau'ch cais am lety.

Cam 1 - Porth Llety ar-lein

Pan fyddwch yn gweld y logo hwn gallwch glicio arno i gael mynediad i’r ffurflen gais*

*Mae'r Porth Llety yn wasanaeth ar-lein i wneud cais am a sicrhau llety ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

Cam 2 - Mewngofnodwch i'r porth llety

Mewngofnodwch fel hyn:

  • Os ydych chi’n Fyfyriwr Israddedig Newydd – Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Newydd' drwy defnyddio eich Rhif UCAS Personol 10 digid, Cyfenw a Dyddiad Geni. Sylwer gallwch ond gwneud cais am lety'r Brifysgol os eich bod wedi rhoi Prifysgol Aberystwyth fel eich dewis Cadarn neu dewis Yswiriant.
  • Os ydych chi’n Fyfyriwr Uwchraddedig Newydd – Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Newydd' drwy defnyddio eich Rhif Adnabod Personol, Cyfenw a Dyddiad Geni. Sylwer mai ond ar ôl i holl amodau'ch cynnig academaidd gael eu bodloni y cewch wneud cais am lety'r Brifysgol.
  • Os ydych chi’n Fyfyriwr Presennol – Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Presennol' drwy defnyddio eich Enw Defnyddiwr Prifysgol Aberystwyth (rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Aber e.e. abc1) a’ch Cyfrinair.
  • Os ydych yn Myfyriwr Erasmus neu Cynllun Cyfnewid Newydd – Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Presennol' drwy defnyddio eich Enw Defnyddiwr Prifysgol Aberystwyth (rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Aber e.e. abc1) a’ch Cyfrinair. Sylwer y cewch ond gwneud cais ar ôl i holl amodau'ch cynnig academaidd gael eu bodloni ac i chi actifadu eich cyfrif IT Prifysgol Aberystwyth (mae negeseuon e-bost yn cael eu hanfon gan Wasanaethau Gwybodaeth yn gwahodd myfyrwyr i wneud hyn o fis Gorffennaf ymlaen).
  • Os ydych chi’n Fyfyriwr TAR – Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Presennol' drwy defnyddio eich Enw Defnyddiwr Prifysgol Aberystwyth (rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Aber e.e. abc1) a’ch Cyfrinair. Sylwer y cewch ond gwneud cais ar ôl i holl amodau'ch cynnig academaidd gael eu bodloni ac i chi actifadu eich cyfrif IT Prifysgol Aberystwyth (mae negeseuon e-bost yn cael eu hanfon gan Wasanaethau Gwybodaeth yn gwahodd myfyrwyr i wneud hyn o fis Gorffennaf ymlaen).

Cam 3 - Dewiswch eich Cyfnod Ymgeisio

Dewiswch y cyfnod ymgeisio yr hoffech wneud cais amdano e.e. 'Llety Prifysgol Aberystwyth – Blwyddyn Academaidd 2020/21'.

Cam 4 - Ffurflen Gais

Dewisiwch 'ffurflen gais'.

Cam 5 - Cwblhewch y Camau Ymgeisio

Cwblhewch pob un o’r pum cam o’r ffurflen gais:

1) Eich Manylion

Defnyddir y cyfeririad e-bost a roddwch isod er mwyn anfon gohebiaeth atoch tan y byddwch wedi defnyddio eich Cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth am y tro cyntaf. Gwnewch yn sicr felly fod hwn yn gyfeiriad e-bost yr ydych yn ei ddefnyddio a'ch bod yn edrych arno yn rheolaidd. Rydym yn eich cynghori i beidio â defnyddio cyfeiriad e-bost ysgol neu goleg, gan mai'n bosib na fyddwch yn gallu defnyddio hwn ar ôl i chi adael.

O fis Gorffennaf ymlaen, ar ôl i'ch lle i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth gael ei gadarnhau, bydd Gwasanaethau yn anfon drwy e-bost fanylion ynghylch sut i ddefnyddio eich Cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth am y tro cyntaf.

Dylech ddefnyddio eich Cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth am y tro cyntaf cyn gynted ag y gwahoddir chi i wneud hyn er mwyn osgoi oedi wrth dderbyn eich cynnig o lety - byddwch yn cael dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r broses.

Ar ôl i chi ddefnyddio eich Cyfrif TG Prifysgol Aberstwyth am y tro cyntaf, bydd pob gohebiaeth yn cael ei hanfon i'r cyfeiriad e-bost hwn, felly mae'n bwysig eich bod yn edrych arno yn rheolaidd.

2) Opsiynau Llety

A fyddech cystal â rhestru'r HOLL opsiynau llety yn ôl trefn blaenoriaeth gan ddefnyddio'r blychau sy'n ymddangos (1= dewis cyntaf, 2= ail ddewis a.y.y.b). Rhaid i chi roi'r HOLL ddewisiadau llety mewn trefn blaenoriaeth cyn y cewch fynd ymlaen; ac eithrio siaradwyr Cymraeg a dysgwyr sy'n dymuno byw mewn neuadd lle siaredir Cymraeg.

Ceir rhagor o wybodaeth am yr Opsiynau Llety, yn cynnwys Ffioedd Llety, ffotograffau a fideos, ar ein gwefam Llety. Fel arall, gallwch ddefnyddio'r hyperddolenni ar gyfer pob neuadd isod. 

3) Desisiadau Llety 

A bwrw bod lle ar gael, a hoffech gael lle mewn llety gyda myfyrwyr o'r un rhyw â chi?

Trwy ddarparu'r wybodaeth yma, rydych yn cytuno i'r data hwn gael ei brosesu ar gyfer eich gofynion llety. Serch hynny, os dymunwch drafod eich gofynion llety ymhellach, mae pob croeso i chi gysylltu â'r Swyddfa Llety.

4) Hygyrchedd, Anabledd ac Iechyd - 

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr anabl a’r rheiny sydd â chyflyrau corfforol/meddyliol tymor hir neu wahaniaeth dysgu penodol ac yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod cymorth priodol ar gael. Gall Tîm y Gwasanaethau Hygyrchedd eich cynorthwyo i gael y math o lety angenrheidiol, e.e. llety wedi’i addasu / en-suite.

Er mwyn ein helpu i ddewis y math mwyaf priodol o lety ar eich cyfer, a oes gennych unrhyw gyflwr/gyflyrau meddygol neu ofynion mynediad penodol e.e. cyflyrau corfforol/iechyd meddwl, gofynion ffydd, gofynion hunaniaeth rhywedd?

Noder, os byddwch yn dewis ‘oes’ gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol i gefnogi eich cais. Trwy ddarparu’r wybodaeth hon, rydych yn cytuno i’r wybodaeth gael ei phrosesu ar gyfer eich gofynion llety. Gellir rhannu’r data hwn ymhlith aelodau o staff y Brifysgol y bydd angen y wybodaeth arnynt ar gyfer asesu a phenderfynu a oes ffyrdd eraill y gallwn gynnig cymorth addas i chi.

Cysylltwch â’r Gwasanaethau Hygyrchedd drwy e-bostio  hygyrchedd@aber.ac.uk neu ffonio (01970) 621761 neu 622087, cyn gynted â phosibl i ddarparu tystiolaeth feddygol i gefnogi eich cais. Heb dystiolaeth briodol, mae’n bosibl y ceir oedi wrth brosesu eich cais, a gall hynny olygu na fydd eich dewis cyntaf o lety ar gael. Dylech nodi fod neilltuo lle mewn llety yn amodol ar argaeledd.

5) Adolygu a chyflwyno

Sicrhewch fod yr holl wybodaeth yn gywir oherwydd unwaith y cyflwynwyd, ni fyddwch yn gallu newid unrhyw beth.

Cam 6 - Cyflwyno’r Cais

Pan fyddwch chi’n hapus bod yr holl fanylion ar y ffurflen gais yn gywir, cliciwch ar 'Cyflwyno Cais'. 

Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch yn awtomatig i gadarnhau eich bod wedi cyflwyno’r cais. 

Beth fydd yn digwydd nesaf ar ôl gwneud cais am Lety Prifysgol?