Sut mae gwneud cais

Dilynwch y camau hawdd isod i’ch helpu i gwblhau eich cais:

Cam 1

gwneud cais ar-lein‌Pan fyddwch yn gweld y logo hwn gallwch glicio arno i gael mynediad i’r ffurflen gais*

Cam 2

Mewngofnodwch fel hyn:

Os ydych chi’n Fyfyriwr Israddedig Newydd – Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Newydd' drwy defnyddio eich Rhif UCAS Personol 10 digid, Cyfenw a Dyddiad Geni. Sylwer gallwch ond gwneud cais am lety'r Brifysgol os eich bod wedi rhoi Prifysgol Aberystwyth fel eich dewis Cadarn neu dewis Yswiriant.

Os ydych chi’n Fyfyriwr Uwchraddedig Newydd – Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Newydd' drwy defnyddio eich Rhif Adnabod Personol, Cyfenw a Dyddiad Geni. Sylwer mai ond ar ôl i holl amodau'ch cynnig academaidd gael eu bodloni y cewch wneud cais am lety'r Brifysgol.

Os ydych chi’n Fyfyriwr Presennol – Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Presennol' drwy defnyddio eich Enw Defnyddiwr Prifysgol Aberystwyth (rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Aber e.e. abc1) a’ch Cyfrinair.

Os ydych yn Myfyriwr Erasmus neu Cynllun Cyfnewid Newydd – Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Presennol' drwy defnyddio eich Enw Defnyddiwr Prifysgol Aberystwyth (rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Aber e.e. abc1) a’ch Cyfrinair. Sylwer y cewch ond gwneud cais ar ôl i holl amodau'ch cynnig academaidd gael eu bodloni ac i chi actifadu eich cyfrif IT Prifysgol Aberystwyth (mae negeseuon e-bost yn cael eu hanfon gan Wasanaethau Gwybodaeth yn gwahodd myfyrwyr i wneud hyn o fis Gorffennaf ymlaen).

Os ydych chi’n Fyfyriwr TAR – Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Presennol' drwy defnyddio eich Enw Defnyddiwr Prifysgol Aberystwyth (rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Aber e.e. abc1) a’ch Cyfrinair. Sylwer y cewch ond gwneud cais ar ôl i holl amodau'ch cynnig academaidd gael eu bodloni ac i chi actifadu eich cyfrif IT Prifysgol Aberystwyth (mae negeseuon e-bost yn cael eu hanfon gan Wasanaethau Gwybodaeth yn gwahodd myfyrwyr i wneud hyn o fis Gorffennaf ymlaen).

Cam 3

Dewiswch y cyfnod ymgeisio yr hoffech wneud cais amdano e.e. 'Llety Prifysgol Aberystwyth – Blwyddyn Academaidd 2017/2018'

Cam 4

Cliciwch at y botwm 'Ffurflen Gais' 

 

Cynghorion ac Awgrymiadau Defnyddiol:

  • Y Cyfeiriadau ebost a roddwch ar eich ffurflen gais a ddefnyddir i anfon unrhyw ohebiaeth atoch chi tan i chi roi'ch cyfrif ebost Prifysgol Aberystwyth ar waith. Felly cofiwch sicrhau bod y cyfeiriad ebost a rowch yn un sy'n dal ar waith a'ch bod yn edrych arno yn rheolaidd (byddwn ni'n eich cynghori i beidio â defnyddio cyfeiriadau ebost yr ysgol neu'r coleg gan ei bod hi'n bosib na fydden nhw'n gweithio ar ôl i chi adael). O fis Gorffennaf ymlaen, pan fydd eich cynnig academaidd yn ddiamod, bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn anfon manylion atoch am sut i roi'ch cyfrif ebost Prifysgol Aberystwyth ar waith.
  • Bydd angen i chi roi rhif i bob math o lety - lle 1 yw'ch dewis 1af
  • Byddwn ni'n neilltuo lle i chi yn y neuaddau, gan gymryd i ystyriaeth eich blaenoriaethau chi, a byddwn ni'n ceisio cynnig un o'ch dewisiadau uchaf. Serch hynny, oherwydd bod y neuaddau yn amrywio o ran y nifer o leoedd ynddynt ac oherwydd bod rhai'n fwy poblogaidd na'i gilydd, ni allwn addo y cewch eich rhoi mewn un o'ch dewisiadau uchaf. Os nad oes lle yn eich dewis llety uchaf, byddwn ni'n ystyried eich dewisiadau eraill i gyd yn nhrefn eich blaenoriaethau chi nes ein bod ni'n cael hyd i le gwag i chi. Felly cofiwch sicrhau eich bod yn ystyried eich holl ddewisiadau yn ofalus - cofiwch fod gennym lety ar gael ar y campws ac oddi ar y campws gyda rhyw 500 o ystafelloedd gwely yn ein neuaddau yn y Dref ac ar Lan y Môr (myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf fydd tuag 80% ohonynt).
  • Os oes gennych gyflwr meddygol, nam ar eich synhwyrau, neu ofynion unigol oherwydd anhawster dysgu penodol, rhowch fanylion yn yr adran 'Anabledd/Hygyrchedd' ar y ffurflen gais am lety. Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei thrin yn gyfrinachol a bydd yn ein helpu i neilltuo'r llety mwyaf addas i anghenion yr unigolyn. Argymhellwn eich bod yn cysylltu ag Ymgynghorydd Hygyrchedd yn y Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, i drafod eich anghenion (gan sicrhau cyfrinachedd) oherwydd y bydd angen tystiolaeth feddygol i ategu'ch cais.

Cam 5

Pan fyddwch chi’n hapus bod yr holl fanylion ar y ffurflen gais yn gywir, cliciwch ar 'Cyflwyno Cais'

Cam 6

Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch yn awtomatig i gadarnhau eich bod wedi cyflwyno’r cais.

* Beth yw'r Porth Llety?

Mae'r Porth Llety yn wasanaeth ar-lein i wneud cais am a sicrhau llety ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Beth fydd yn digwydd nesaf ar ôl gwneud cais am Lety Prifysgol?