Myfyrwyr Presennol

Efallai y byddwch yn clywed ambell si, ond peidiwch â rhuthro i drefnu llety ar gyfer eich ail, trydedd (neu bedwaredd) flwyddyn astudio. Nid oes diffyg llety ar gyfer myfyrwyr yn Aberystwyth!  

Yn draddodiadol, bydd y cyfnod o chwilio am dŷ yn dechrau o fis Tachwedd er mwyn paratoi ar gyfer y mis Medi dilynol, gan roi digon o gyfle i chi benderfynu ble yr hoffech fyw a gyda phwy. Wrth chwilio am lety ar gyfer y flwyddyn nesaf, PEIDIWCH Â RHUTHRO – ymgartrefwch yn gyntaf a mwynhau bywyd Prifysgol!

Ar ôl ichi lofnodi cytundeb llety (a thalu’r blaendal os oes angen), gall fod yn anodd iawn, ac weithiau’n amhosibl, i newid y penderfyniad felly gwnewch yn sicr eich bod chi wedi ystyried pob dim cyn penderfynu. 

Pa ddewisiadau sydd ar gael i mi? 

Bydd gennych nifer o ddewisiadau megis byw yn llety'r Brifysgol byw mewn tai myfyrwyr yn y sector breifat, gan ddefnyddio ein Bas-data Sector Breifat neu’r asiantwyr gosod amrywiol yn Aberystwyth i ddod o hyd i dŷ neu fflat i fyfyrwyr, neu rentu ystafell gyda phrif ddarparwyr eraill i fyfyrwyr.

 

Ceisiadau llety NAWR AR AGOR ar gyfer 2017/18! - Sut i wneud cais

Cadwch lygad ar ein tudalen ar Facebook a gwirio eich negeseuon e-bost Aber am newyddion diweddaraf. 

Eisoes yn byw gyda ni? Dim blaendal i’w dalu*

*Os ydych eisoes yn byw yn llety’r Brifysgol ac wedi cael cynnig lle ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, ni ofynnir ichi dalu ffi dderbyn o £100 eto! Bydd eich blaendal presennol yn parhau i gael ei ddefnyddio; fodd bynnag, efallai y bydd gofyn ichi dalu unrhyw ddiffyg os bydd didyniadau wedi’u tynnu o’r blaendal.

Cymryd Blwyddyn Allan

Bydd myfyrwyr sy'n cymryd blwyddyn allan mewn Diwydiant neu Dramor yn parhau i gael mynediad i'w cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth ac felly byddwch yn cael gwahoddiad i wneud cais am lety ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol yn yr un modd â myfyrwyr presennol eraill. Gwiriwch eich cyfrif e-bost yn gyson os gwelwch yn dda.

Gellir canfod gwybodaeth bellach am y cynlluniau hyn ar dudalennau Cynllun Blwyddyn Mewn Gwaith (BMG)

Gwell gyda chi beidio â byw yn ein llety ni?

Edrychwch ar ein cronfa-ddata Sector Preifat, mae lleoedd gwag newydd am 2015/16 yn cael eu hysbysebu o’r 3ydd Tachwedd ymlaen. 

Preswylwyr Presennol

Ydych chi’n byw yn y neuaddau nawr ac eisiau gwybod amseroedd eich gwres a’ch dŵr poeth neu sut i roi gwybod am nam? Edrychwch ar yr adran Byw yn y Preswylfeydd i gael rhagor o wybodaeth am hyn a llawer mwy.