Myfyrwyr Erasmus a Chynlluniau Cyfnewid

Myfyrwyr Erasmus ar ymweliad:

Rydym yn hynod falch o allu gwarantu lle mewn llety sy'n eiddo i'r brifysgol, i fyfyrwyr Erasmus sy'n dod i Brifysgol Aberystwyth am 2017/18! I fod ar dir i gael sicrwydd llety rhaid ichi wneud caid erbyn 1af Awst yn y flwyddyn mynediad ac yn ymateb i'ch cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig Llety*.

Myfyrwyr Cyfnewid ar ymweliad: 

Gall Prifysgol Aberystwyth warantu lle mewn llety sy'n eiddo i'r Brifysgol, i fyfyrwyr cyfnewid rhyngwladol israddedig ac uwchraddedig amser-llawn. Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer gwarant o lety mae'n rhaid i chi wneud cais erbyn 1af Awst yn y flwyddyn mynediad ac yn ymateb i'ch cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig Llety*.

Mae’n bwysig cofio bod lle mewn llety sy'n eiddo i'r brifysgol, yn cael ei warantu, ond ni ellir gwarantu math penodol na lleoliad penodol i’r stafell honno a bod Cyfnodau Trwydded Llety yn cael eu gweithredu.

*Gosodir telerau ac amodau; ewch i’n Polisi Blaenoriaethau i gael rhagor o fanylion. 

Pryd gallaf wneud cais am lety?

Cyn gynted ag y bydd eich lle i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi’i gadarnhau byddwn yn cysylltu â chi a’ch gwahodd i wneud cais am lety.

Dilynwch ein hadran Sut i Ymgeisio ar gyfer cymorth i gwblhau eich ffurflen gais.

Gwasanaeth Cyfarfod a Chyfarch

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi trefnu i fyfyrwyr rhyngwladol cyrraedd ei lety cyn dechrau ei Chytundeb Trwydded (am gost ychwanegol). Mae hyn yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr rhyngwladol ymgartrefu i fywyd mewn prifysgol, i gasglu teithebau i Swyddfa'r Post os oes angen neu, i gymryd rhan mewn wythnos o weithgareddau cyn Wythnos y Glas. Am fanylion ychwanegol yngly'n â'r gwasanaeth sydd ar gael neu i archebu lle, ewch i'r wefan Cyfarfod a Chyfarch Rhyngwladol os gwelwch chi'n dda.

Pam byw gyda ni?

Un o’r materion cyntaf i’w wneud wrth drefnu eich ymweliad ag Aberystwyth yw dod o hyd i le i fyw yn ystod eich cyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dyma rai o fanteision byw mewn Llety Prifysgol:

 • Dim ond £100 o Ffi Derbyn i'w dalu
 • Yr holl filiau ynni yn gynwysedig 
 • Rhyngwryd gwifredig a di-wifr cyflymder uchel yn gynwysedig
 • Aelodaeth blantinwm rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a'ch lles 
 • Yswiriant yn gynwysedig 
 • Help a chymorth 24/7- gan gynnwys derbynfa wedi'i staffio
 • Canolfannau dysgu 24/7 o fewn cyrraedd yn hawdd i'ch llety 
 • Adnoddau golchi dillad ar y safle 
 • Lleoliad cyfleus yn agos i'r adnoddau academaidd ac adnoddau'r campws, yn ogystal â chanol y dref- Opsiynau llety 
 • Cynlluniau talu ar gael ar gyfer ffioedd llety 
 • Cytundebau Trwydded Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'.
 • Dewis i fyw gyda'ch ffrindiau mewn fflatiau/tai sydd â rhwng 2 a 10 o ystafelloedd gwely
 • Amrywiaeth o hydoedd trwyddedau a llety haf y Brifysgol ar gael.

Llety Arall

Neu fel arall efallai y byddai’n well gennych fyw mewn llety yn y sector preifat yn nhref Aberystwyth, sydd o fewn cyrraedd yn hawdd ar droed i’r prif gampws ac sydd â chyswllt bws rheolaidd. Mae gan Brifysgol Aberystwyth Wasanaeth Llety sy’n rhoi cymorth i fyfyrwyr wrth iddyn nhw chwilio am le i fyw yn y sector preifat.

Ewch i’r wefan Astudio Dramor i gael gwybodaeth am y cwrs.