Myfyrwyr Erasmus a Chynlluniau Cyfnewid

Llety gwarantedig ar gyfer myfyrwyr Cynlluniau Cyfnewid ac Erasmus 2018/19!*

Mae Ceisiadau Llety yn agor am 9yb ar ddydd Llun, 1 Ebrill 2019

Sut i wneud cais

Dewisiadau llety

Rydym yn cynnig amrywiaeth o lety o safon uchel, pob un wedi'i leoli'n gyfleus yn Aberystwyth. O neuaddau arlwyo 'traddodiadol' i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn unig, i neuaddau rhan-arlwyo a neuaddau hunanarlwyo en-suite, gallwn gynnig dewis sy'n bodloni eich gofynion chi. Mae gennym lety penodol i fyfyrwyr sy'n siarad neu'n dysgu siarad Cymraeg ac sydd eisau byw mewn amgylchedd Cymraeg.

I weld pa lety sydd ar gael gweler ein hopsiynau llety a chymharwch ein neuaddau.

Myfyrwyr Cyfnewid ar ymweliad:

Gall Prifysgol Aberystwyth warantu lle mewn llety sy'n eiddo i'r Brifysgol, i fyfyrwyr cyfnewid rhyngwladol israddedig ac uwchraddedig amser-llawn. Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer gwarant o lety mae'n rhaid i chi wneud cais erbyn 1af Awst yn y flwyddyn mynediad ac yn ymateb i'ch cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig Llety*.

Myfyrwyr Erasmus ar ymweliad:

Rydym yn hynod falch o allu gwarantu lle mewn llety sy'n eiddo i'r brifysgol, i fyfyrwyr Erasmus sy'n dod i, Brifysgol Aberystwyth am 2018/19! I fod ar dir i gael sicrwydd llety rhaid ichi wneud caid erbyn 1af Awst yn y flwyddyn mynediad ac yn ymateb i'ch cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig Llety*.

*Gosodir telerau ac amodau - ewch i'n Polisi Blaenoriaethau i gael rhagor o fanylion.

Pryd gallaf wneud cais am lety?

Cyn gynted ag y bydd eich lle i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi'i gadarnhau byddwn yn cysylltu a chi a'ch gwahodd i wneud cais am lety.

Dilynwch ein hadran Sut i Ymgeisio ar gyfer cymorth i gwblhau eich ffurflen gais.

P’un a oes angen llety arnoch ar gyfer y flwyddyn academaidd lawn neu dim ond un semester, bydd angen i chi ddewis blwyddyn academaidd 2018/19 o hyd ar eich cais. Pan fyddwn yn derbyn eich cais, byddwn yn gwneud newidiadau priodol i’r dyddiadau yn y Pecyn Trwydded Llety a anfonwn atoch.

Gwasanaeth Cyfarfod a Chyfarch

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi trefnu i fyfyrwyr rhyngwladol cyrraedd ei lety cyn dechrau ei Chytundeb Trwydded (am gost ychwanegol). Mae hyn hyn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr rhyngwladol ymgartrefu i fywyd mewn prifysgol, i gasglu teithebau i Swyddfa'r Post os oes angen neu, i gymryd rhan mewn wythnos o weithgareddau cyn Wythnos y Glas. Am fanylion ychwanegol yngly'n a'r gwasaneth sydd ar gael neu i archebu lle, ewch i'r wefan Cyfarfod a Chyfarch Rhyngwladol od gwelwch chi'n dda.

Pam byw gyda ni?

Un o'r materion cyntaf i'w wneud wrth drefnu eich ymweliad ag Aberystwyth yw dod o hyd i le i fyw yn ystod eich cyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dyma rai o fanteision byw mewn Llety Prifysgol:

  Dim ond £100 o Ffi Derbyn i'w dalu.
 • Yr holl filiau ynni yn gynwysedig.
 • Rhyngwryd gwifredig a di-wifr cyflymder uchel yn gynwysedig.
 • Aelodaeth blantinwn rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a'ch lles.
 • Yswiriant yn gynwysedig.
 • Help a chymorth 24/7 - gan gynnwys derbynfa wedi'i staffio.
 • Canolfannau dysgu 24/7 o fewn cyrraedd yn hawdd i'ch llety.
 • Adnoddau golchi dillad ar y safle.
 • Lleoliad cyfleus yn agos i'r adnoddau academaidd ac adnoddau'r campws, yn ogystal a chanol y dref - Opsiynau llety.
 • Cynlluniau talu ar gael ar gyfer ffioedd llety.
 • Cytundebau Trwydded Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'.
 • Dewis i fyw gyda'ch ffrindiau mewn fflatiau/tai sydd a rhwng 2 a 10 o ystafelloedd gwely.
 • Amrywiaeth o hydoedd trwyddedau a llety haf y Brifysgol ar gael.

Llety Arall

Neu fel arall efallai y byddai'n well gennych fyw mewn llety yn y sector preifat yn nhref Aberystwyth, sydd o fewn cyrraedd yn hawdd ar droed i'r prif gampws ac sydd a chyswllt bws rheolaidd. Mae gan Brifysgol Aberystwyth Wasanaeth Llety sy'n rhoi cymorth i fyfyrwyr wrth iddyn nhw chwilio am le i fyw yn y sector preifat.

 

Ewch i'r wefan Astudio Dramor i gael gwybodaeth am y cwrs.