Rheoliadau ar gyfer Dyfarniadau Uwchraddedig Modiwlar trwy Gwrs

Mae'r Rheoliadau hyn yn llywodraethu dyfarnu nifer o fathau o raddau Meistr trwy gwrs, Tystysgrifau Uwchraddedig a Diplomâu ym Mhrifysgol Aberystwyth, sef y Brifysgol o hyn allan. Oni nodir fel arall, maent yn berthnasol i raglenni sy’n cychwyn o Fedi 2013. Bydd myfyrwyr a gofrestrwyd ar raglenni cyn y dyddiad hwnnw yn cael eu llywodraethu gan y rheoliadau a oedd mewn grym ar yr adeg y cawsant eu derbyn.

Mynediad

1. Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cyrraedd 17 mlwydd oed neu fwy adeg cael mynediad ac, oni bai eu bod yn gallu bodloni Rheoliad 2 isod, rhaid iddynt ddal un o'r cymwysterau canlynol cyn dechrau'r cynllun:

(a) gradd gychwynnol o'r Brifysgol;

(b) gradd gychwynnol a ddyfarnwyd gan gorff dyfarnu graddau cymeradwyedig arall;

(c) cymhwyster anraddedig neu fod wedi cwblhau modiwlau uwchraddedig y mae'r Brifysgol wedi barnu eu bod o safon foddhaol at ddiben derbyn uwchraddedigion

2. Hefyd gellir derbyn personau sydd heb radd yn ymgeiswyr ar yr amod eu bod yn dal swydd gyfrifol sy'n berthnasol i'r cynllun sydd i'w ddilyn.

3. Rhaid i ddarpar ymgeisydd sydd eisoes yn meddu ar radd doethur ddangos bod y cynllun Gradd Meistr sydd i'w ddilyn mewn maes astudio gwahanol i'r un y dyfarnwyd y radd doethur amdano.

4. Ni waeth beth fo cymwysterau mynediad yr ymgeisydd, rhaid i'r sefydliad fodloni ei hun fod yr ymgeisydd o'r safon academaidd sy'n ofynnol i gwblhau'r cynllun astudio arfaethedig.

5. Rhaid i'r holl ymgeiswyr gofrestru fel myfyrwyr yn y Brifysgol ar ddechrau'r rhaglen a thalu'r ffioedd priodol.

Strwythur y Cynllun a'r Dyfarniadau
6. Bydd ymgeiswyr yn dilyn cynllun astudio modiwlar, gan ddechrau ar y dyddiad dechrau priodol a gymeradwyir ar gyfer y cynllun.

7. Caiff ymgeiswyr ymgymhwyso am Radd Meistr Modiwlar wedi iddynt gwblhau'n llwyddiannus 180 o gredydau FfCChC Lefel 7 (sef y Lefel M Addysg Uwch yn flaenorol) ar gynllun astudio modiwlar cymeradwyedig a ddarperir yn amser llawn, yn rhan-amser neu trwy ddysgu o bell. Beth bynnag fo’r dull dysgu, bydd cynnwys academaidd cynlluniau yn cyfateb i’w gilydd a rhaid i'r asesiad gynnwys traethawd hir neu'r hyn sy'n cyfateb ac sy'n gymeradwyedig (gweler Rheoliad 21, isod).

8. Caiff ymgeiswyr a dderbynnir i gynllun Gradd Meistr Modiwlar ymgymhwyso am ddyfarniadau canolradd y Brifysgol, fel a ddangosir ym mharagraff 10 y rheoliadau hyn, isod.

9. Oni phennir i'r gwrthwyneb yn Rheoliad 21 isod, bydd y modiwlau a ddysgir yn cwmpasu gwerth 120 o gredydau a gymeradwyir gan y Brifysgol. Hefyd gall fod yn ofynnol i ymgeiswyr gwblhau cyfnod, neu gyfnodau, o hyfforddiant proffesiynol neu brofiad ymarferol. 60 credyd fydd gwerth elfen traethawd hir y cynllun, neu’r hyn sy’n cyfateb i hyn ac sy’n gymeradwyedig (gweler Rheoliad 21 isod).

10. Caiff ymgeiswyr a dderbynnir i gynllun Meistr modiwlar ond nad ydynt yn mynd ymlaen i'w gwblhau ymgymhwyso ar gyfer un o’r dyfarniadau canlynol:

Tystysgrif Uwchraddedig

(ar ôl ennill dim llai na 60 o gredydau ar Lefel 7 FfCChC, (Lefel M Addysg Uwch yn flaenorol);

Diploma Uwchraddedig

(ar ôl ennill 120 o gredydau ar Lefel 7 FfCChC (Lefel M Addysg Uwch yn flaenorol).

Trosglwyddo Credydau

11. Ni chaiff mwyafswm y credydau y gellir eu trosglwyddo i gynlluniau astudio fod yn uwch na 120. Rhaid i weddill y credydau sydd i'w dilyn fod ar Lefel 7 FfCChC, (Lefel M Addysg Uwch yn flaenorol). Ni cheir priodoli credyd trosglwyddadwy i draethawd hir cynllun na’r hyn sy’n cyfateb i hynny ac sy’n gymeradwyedig. O fewn y terfyniadau hyn, caiff y Brifysgol, yn ôl ei ddisgresiwn, farnu bod perfformiad myfyriwr mewn unrhyw ddysgu blaenorol drwy brofiad perthnasol yn cyfrif tuag at y gofynion ar gyfer dyfarnu Gradd Meistr modiwlar.

Asesu

12. Caiff modiwlau eu hasesu fesul un, yn unol â’r dulliau asesu cymeradwyedig. Hefyd gall fod yn ofynnol i ymgeiswyr arddangos eu bod wedi cwblhau'n llwyddiannus unrhyw gyfnod o hyfforddiant proffesiynol neu brofiad ymarferol.

13. Rhaid i'r traethawd hir neu'r dewis arall cymeradwyedig (gweler Rheoliad 21 isod) ymgorffori dulliau a chanlyniadau prosiect ymchwil. Rhaid iddo beidio â bod yn hwy na 15,000 o eiriau (neu 30,000 o eiriau ar gyfer ymgeisyddiaethau am radd MRes).).

14.Rhaid i fyfyrwyr basio o leiaf 160 o gredydau ac ennill marc o 50% am y cyfan ar gyfartaledd, a hwnnw wedi ei bwysoli, er mwyn ymgymhwyso ar gyfer dyfarniad gradd Meistr.

15. Y marc pasio modiwlar fydd 50%. Bydd y Byrddau Arholi yn dyfarnu marciau cyffredinol yn unol â'r graddfeydd canlynol:

70% a throsodd : Lefel rhagoriaeth

60 - 69% : Lefel teilyngdod

50 - 59% : Pasio

0 - 49% : Methu

16. Er mwyn cael gradd Meistr â Rhagoriaeth rhaid i ymgeisydd ennill marc cyfartaledd wedi’i bwysoli o 70% o leiaf am y cyfan. Gall ymgeiswyr nad ydynt yn cwrdd â'r gofynion ar gyfer Rhagoriaeth ond sy'n ennill marc cyffredinol ar gyfartaledd o 60% neu ragor ennill gradd Meistr â Theilyngdod. Esbonnir y gofynion hyn yn y Confensiynau Arholi ar gyfer cynlluniau uwchraddedig trwy gwrs.

17. Rhaid cwblhau modiwlau a ddysgir fel a bennir gan strwythur y cynllun astudio cymeradwyedig. Rhaid cwblhau'r cynllun gradd llawn, gan gynnwys cyflwyno'r traethawd hir ar y ffurf a bennir, erbyn y cyfnodau canlynol o ddyddiad y cofrestru cychwynnol:

Ymgeiswyr amser-llawn: nid mwy na blwyddyn

Noder: yn achos ymgeiswyr amser-llawn, bydd y canlyniadau yn cael eu cyflwyno i Fwrdd Arholi ar ôl y dyddiad cau terfynol o flwyddyn ar gyfer ystyried yr holl ymgeiswyr, hyd yn oed os bydd myfyrwyr unigol yn cyflwyno’r traethawd hir yn gynnar.

Ymgeiswyr rhan-amser: nid mwy na 3 blynedd

Ni ddylai myfyrwyr Dysgu o Bell gael mwy na 5 mlynedd i gwblhau eu cynlluniau.

Mae rheoliadau ychwanegol ar gyfer rhaglenni Meistr amser llawn dwy flynedd ym mharagraff 30, isod. Mae’r rhain yn berthnasol i gynlluniau ansafonol â mwy na 180 o gredydau yn unig. Rhaid cwblhau pob cynllun Meistr safonol amser llawn o fewn blwyddyn.

Mae traethodau hir a ailgyflwynir ar ôl arholiad cychwynnol yn ddarostyngedig i drefniadau ar wahân fel a fanylir ym Rheoliad 29 isod.

Methu ac Adfer

18. Ni chaiff ymgeiswyr ailsefyll unrhyw fodiwl nac uned asesu yr enillwyd marc pasio amdano yn flaenorol.

Er hynny, caiff ymgeiswyr sydd, gyda chytundeb Bwrdd Arholi’r Senedd, yn ailsefyll blwyddyn astudio lawn wneud hynny am yr union farciau a enillir ar yr amod bod y marciau blaenorol yn cael eu hildio'n llawn o'r cychwyn.

19. Gellir ailarholi ymgeiswyr sy'n ennill llai na 50% mewn modiwl yn y modiwl hwnnw un tro arall, a hynny o fewn y terfyn amser cyffredinol a bennir ar gyfer y cynllun. Ni fydd ymgeiswyr a ailarholir mewn modiwl yn gymwys ond am y marc pasio moel (h.y. 50%). Os derbynnir bod amgylchiadau arbennig wedi effeithio ar berfformiad, gellir caniatáu ailsefyll ar gyfer y marc llawn.

Cyflwyno Traethawd Hir ac Adfer Methiannau

20. Gall y modiwl astudio annibynnol 60 credyd fod ar ffurf traethawd hir ond gellir ei gymeradwyo hefyd mewn ffurfiau eraill sy’n bodloni canlyniadau dysgu’r cynllun gradd ym marn Panel Cymeradwyo’r Cynllun. Er enghraifft, gall cynlluniau’r Celfyddydau Creadigol a Pherfformiadol fod ar ffurf arteffact, sgôr, portffolio o weithiau gwreiddiol, perfformiad neu arddangosiad, ynghyd â sylwebaeth ysgrifenedig sy’n ei osod yn ei gyd-destun academaidd, ac unrhyw eitemau eraill a all fod yn ofynnol (e.e. catalog neu recordiad sain neu weledol). Mae enghreifftiau cymeradwyedig eraill yn cynnwys cyflwyno dau adroddiad a/neu gyflwyniadau a asesir yn seiliedig ar bwnc y traethawd hir.

Dylid cymryd bod cyfeiriadau yn y paragraffau canlynol at ‘draethawd hir' yn cynnwys unrhyw ffurfiau o gyflwyno / asesu a fanylir yn y paragraff hwn.

21. Gradd MRes: Yn achos ymgeiswyr sy'n astudio am radd MRes, bydd strwythur y cynllun yn gyfanswm o 180 o gredydau, gydag o leiaf 60 o gredydau a ddysgir, ac o leiaf 100 o gredydau yn cwmpasu'r traethawd hir.

22. Mae ymgeiswyr yn rhydd i gyhoeddi'r cyfan, neu ran, o'r gwaith a gynhyrchir yn ystod cyfnod cofrestru'r ymgeiswyr yn y Brifysgol cyn iddynt ei gyflwyno yn ei gyfanrwydd, neu fel rhan o draethawd hir, ar yr amod na ddatgenir yn unman yn y gwaith cyhoeddedig ei fod yn cael ei ystyried am radd uwch. Caiff unrhyw gyfryw waith cyhoeddedig ei ymgorffori yn ddiweddarach yn y traethawd hir a gyflwynir i'w arholi.

23. Ni chaiff ymgeiswyr ddiwygio'r traethawd hir, nac ychwanegu ato na dileu oddi wrtho ar ôl iddo gael ei gyflwyno i'w arholi.

24. Wrth gyflwyno traethawd hir, rhaid i'r holl ymgeiswyr ddatgan i ba raddau y mae'n ganlyniad i'w gwaith neu i'w harchwiliad hwy eu hunain, a rhaid iddynt nodi unrhyw rannau y maent yn ddyledus i ffynonellau eraill amdanynt. Dylid rhoi cyfeiriadau clir, a rhaid atodi llyfryddiaeth lawn wrth y gwaith.

25. Wrth gyflwyno traethawd hir, bydd pob ymgeisydd yn tystio nad yw eisoes wedi ei dderbyn yn sylweddol ar gyfer unrhyw ddyfarniad academaidd ac nad yw’n cael ei gyflwyno ar yr un pryd mewn ymgeisyddiaeth ar gyfer dyfarniad arall o’r fath.

26. Os na chyflwynir y traethawd hir o fewn y terfyn amser a bennir gan y Brifysgol (gweler Rheoliad 17 uchod) bernir bod yr ymgeisyddiaeth wedi dod i ben ac ni fydd cyfle arall i gyflwyno.

27. Gellir estyn terfyn amser y Brifysgol (gweler Rheoliad 17 uchod) o dan amgylchiadau eithriadol yn unig ac yn unol â'r meini prawf a bennir yn y Rheolau Sefydlog. Rhaid cyflwyno cais rhesymedig, a ategir gan dystiolaeth annibynnol briodol, i'r Bwrdd Arholi perthnasol i'w ystyried.

28. Os bydd yr arholwyr yn methu traethawd hir, caiff yr ymgeisydd ei ailgyflwyno unwaith yn unig. Caiff y dyddiad ar gyfer ailgyflwyno ei gyfathrebu i’r ymgeisydd gyda’r canlyniad a bydd angen ei ailgyflwyno mewn pryd ar gyfer cyflwyno’r marc ailsefyll i’r Bwrdd Arholi 12 mis ar ôl cadarnhau’r canlyniad gwreiddiol. Bydd ffi yn daladwy am arholi'r cyfryw draethawd hir a ailgyflwynir.

Cynllun Meistr Dwy Flynedd Amser Llawn
29. Gellir cymeradwyo rhaglen Meistr amser llawn i redeg hyd at ddwy flynedd. Gall fod, er enghraifft, yn gynllun cydweithredol gyda phartneriaid y mae eu dyfarniadau Meistr fel arfer yn hwy na blwyddyn, neu fod gofyn am ddwy flynedd o astudio er mwyn cwblhau’r modiwlau gofynnol yn y naill sefydliad a’r llall. Math arall o gynllun dwy flynedd fyddai ychwanegu lleoliad integredig mewn diwydiant o hyd at flywddyn at raglen blwyddyn o hyd.

30. Lle cynigir cynllun o’r fath, cymerir yn ganiataol y bydd y rheoliadau uchod a’r rheolau sefydlog a chonfensiynau arholi cysylltiedig yn berthnasol o hd, lle bo hynny’n bosibl. Lle bydd angen gwyro oddi wrth y rheoliadau, rheolau sefydlog a chonfensiynau presennol, dylid cynnig darpariaethau amgen priodol a’u cymeradwyo yn rhan o broses cymeradwyo’r rhaglen.

Atodiad

Tystysgrifau a Diplomâu Uwchraddedig

1. Ar gyfer pob cynllun gradd Meistr trwy gwrs cymeradwyedig, mae Tystysgrifau a Diplomâu Uwchraddedig ar gael i’w dyfarnu i ymgeiswyr sy’n gadael cyn cwblhau’r 180 credyd gofynnol ar gyfer y radd Meistr, neu i’r sawl fydd wedi cwblhau’r cynllun ond heb basio nifer digonol o gredydau i ymgymhwyso. Mae’r rheoliad uchod a’r Confensiynau Arholiad yn disgrifio ar ba sail y gellir dyfarnu’r dyfarniadau hyn.

2. Gall ymgeiswyr hefyd ymgofrestru ar gyfer Tystysgrifau a Diplomâu Uwchraddedig amser llawn, rhan-amser neu trwy ddysgu o bell. Gall fod y rhain yn deillio o gynlluniau Meistr sy’n bodoli eisoes ac sy’n dwyn yr un teitl, neu fe allant fod wedi’u cymeradwyo yn ddyfarniadau annibynnol a enwir ar wahân.

3. Ni ddylai’r traethawd hir na’r hyn sy’n cyfateb iddo yn gymeradwyedig o raglen Meistr ffurfio Tystysgrif gyfan na rhan o Ddiploma. Os bydd Tystysgrif neu Ddiploma yn dwyn yr un teitl â chynllun Meistr ac yn seiliedig ar fodiwlau sydd ar gael fel rhan o’r cynllun Meistr, rhaid i’r Athrofa sy’n darparu’r cynllun sicrhau cymeradwyaeth ar gyfer strwythur cynllun sy’n dynodi pa fodiwlau y mae’n rhaid eu dilyn ac ym mha drefn.

4. Os darperir Tystysgrif neu Ddiploma annibynnol, rhaid iddi gael ei chymeradwyo yn gynllun astudio newydd yn cynnwys manylion rhaglen a strwythur cynllun.

5. Mae’r terfynau amser ar gyfer cwblhau Tystysgrifau a Diplomâu fel a ganlyn:

i. Tystysgrif Uwchraddedig, Amser llawn: un sesiwn academaidd
ii. Tystysgrif Uwchraddedig, Rhan-amser: dau sesiwn academaidd
iii. Tystysgrif Uwchraddedig, Dysgu o bell: dwy flynedd
iv. Diploma Uwchraddedig, Amser llawn: un sesiwn academaidd
v. Diploma Uwchraddedig, Rhan-amser: dau sesiwn academaidd
vi. Diploma Uwchraddedig, Dysgu o bell: pedair blynedd

6. Bydd darpariaethau’r rheoliadau uchod, y Confensiynau Arholiad a’r Cynllun Casglu a Throsglwyddo Credydau yn berthnasol yn union yr un modd i Dystysgrifau a Diplomâu o ran gofynion mynediad, lefel y modiwlau a ganiateir oddi mewn i gymwysterau uwchraddedig trwy gwrs, marciau pasio modiwlar, adfer methiant ac unrhyw fater arall nas cyfeiriwyd ato yn yr atodiad hwn.

 

Gorffennaf 2014