Rheoliadau ar gyfer Dyfarnu Gradd PhD (drwy Weithiau Cyhoeddedig)

Cymeradwywyd ar gyfer mynediad o Fedi 2013

Bydd y meini prawf ar gyfer dyfarnu Gradd PhD (drwy Weithiau Cyhoeddedig) yr un fath â’r meini prawf a osodwyd ar gyfer Gradd PhD. Gellir diffinio ‘Gweithiau Cyhoeddedig’ fel gweithiau sydd yn y parth cyhoeddus neu sydd o leiaf wedi eu derbyn i gael eu cyhoeddi (ar yr amod y gall yr ymgeisydd roi prawf digonol bod hynny’n wir). Fel rheol ni ddylai gweithiau a gyflwynir i’w harholi fod wedi eu cyhoeddi fwy na deng mlynedd cyn y dyddiad cofrestru.

Yn unol â chynlluniau graddau ymchwil sy’n syrthio o fewn maes pwnc Celfyddydau Creadigol a Pherfformiadol y Brifysgol, gall y gweithiau cyhoeddedig fod ar un neu ragor o’r ffurfiau canlynol: arteffact, sgôr, testun, portffolio o weithiau gwreiddiol, perfformiad neu arddangosfa. Dylid cyflwyno ar y cyd â’r gwaith unrhyw eitemau eraill a all fod yn ofynnol (e.e. catalog, neu recordiad sain neu weledol).

Ym mhob achos, bydd y cyflwyniad a’r sylwadaeth ysgrifenedig wedi’u rhwymo, a bydd yr eitemau eraill sy’n ofynnol (e.e. tâp neu gyfrwng arall) wedi’u cynnwys mewn cynhwysydd sy’n addas i’w storio ar silff llyfrgell ac arno, ar y meingefn, yr un wybodaeth â’r hyn sy’n ofynnol ar gyfer traethodau estynedig/traethodau ymchwil. Dylid gosod y wybodaeth hon fel ei bod yn rhwydd i’w darllen ar y cynhwysydd yn y safle lle caiff ei storio.

Ar ôl cwblhau gradd Doethur, bydd graddedigion wedi cyflawni Lefel D fel y’i diffinnir gan Fframwaith yr ASA ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Cymhwyster Ymgeiswyr

1.  Ac eithrio fel y darperir yn Rheoliadau 3 a 4 isod, rhaid i unrhyw ymgeisydd am Radd PhD (drwy Weithiau Cyhoeddedig) fod yn raddedig o Brifysgol Aberystwyth, neu yn aelod o staff  ym Mhrifysgol Aberystwyth ers o leiaf chwe blynedd cyn cofrestru ar gyfer y radd. Yn ychwanegol, mae modd i adrannau academaidd enwebu ysgolheigion allanol fel ymgeisydd ar gyfer y radd, os oes ganddynt gysylltiad agos, neu’n datblygu cysylltiad, â’r Brifysgol.

2.  Rhaid i ymgeisydd am y radd fod wedi’i ymrestru fel ymgeisydd o fyfyriwr/staff rhan-amser yn y Brifysgol cyn yr arholi ar gyfer y Radd.  Rhaid cyflwyno’r gweithiau i’w harholi o fewn 12 mis i’r dyddiad cofrestru.

3.  Ni fydd person yn gymwys i symud ymlaen i Radd PhD (drwy Weithiau Cyhoeddedig) o dan y rheoliadau hyn os yw ef/hi wedi cael ei gymeradwyo/chymeradwyo yn flaenorol ar gyfer PhD neu un arall o Raddau Doethur perthynol y Brifysgol.

4.  Ni chaiff ymgeisydd sydd wedi ei (h)arholi am Radd Doethur ond nad ydyw wedi ei g/chymeradwyo am radd o’r fath ddod yn ymgeisydd am Radd PhD o dan y Rheoliadau hyn.

Gwneud Cais

5.  Drwy ymholiadau rhagarweiniol, rhaid i ddarpar ymgeisydd am Radd PhD (drwy Weithiau Cyhoeddedig) nodi Athrofa fwyaf priodol y Brifysgol ar gyfer cofrestru ac ysgrifennu at Gyfarwyddwr yr Athrofa honno i ddatgan y pwnc yr ymddengys bod ei gyfraniad ef neu ei chyfraniad hi at ysgolheictod wedi’i gysylltu agosaf ag ef, ac i roi manylion y gwaith neu’r gweithiau cyhoeddedig y seilir ei gais ef neu ei chais hi am y radd arnynt. Os yw’r Adran o dan sylw yn fodlon derbyn yr ymgeisyddiaeth, dylai tri chopi o bob un o’r gweithiau cyhoeddedig o dan sylw gael eu cyflwyno, ynghyd â’r ffi arholi briodol, rhestr o’r gweithiau a gyflwynwyd, y ffurflenni arholi perthnasol, y crynodeb beirniadol ac unrhyw ddogfennau eraill a all fod yn angenrheidiol.

6.  Wrth gyflwyno cais, bydd yn ofynnol i ymgeisydd

(a) datgan nad yw’r cyflwyniad yn ei gyfanrwydd yr un fath, i raddau helaeth, ag unrhyw gyflwyniad y mae ef neu hi wedi ei wneud o’r blaen neu y mae wrthi’n ei wneud ar hyn o bryd, boed ar ffurf gyhoeddedig neu anghyhoeddedig, am radd, diploma neu gymhwyster tebyg mewn unrhyw brifysgol neu sefydliad tebyg,
(b) datgan pa rannau (os o gwbl) o’r gwaith neu’r gweithiau a gyflwynir sydd wedi eu cyflwyno o’r blaen ar gyfer cymhwyster arall,
(c) datgan na fydd y gwaith neu’r gweithiau a gyflwynir yn cael eu cyflwyno ar gyfer unrhyw gymhwyster o’r fath mewn prifysgol neu sefydliad tebyg arall, nes bod canlyniad y cais presennol i’r Brifysgol yn hysbys,.

7.  Bydd yn ofynnol i’r ymgeiswyr ddarparu dadansoddiad beirniadol o leiaf 5,000 o eiriau o hyd, a dim mwy na 10,000 o eiriau, yn pwyso a mesur y maes y maent wedi gweithio ynddo, ac yn nodi hefyd y cyfraniad gwreiddiol at ddysg yn y maes hwnnw y mae eu gwaith, yn eu barn hwy, wedi ei wneud.

8.  Caiff ymgeiswyr gyflwyno gwaith/gweithiau yr ymgymerwyd â hwy mewn cydweithrediad ag eraill i ategu’r ymgeisyddiaeth, ond rhaid anfon gyda’r gweithiau hynny ddatganiad wedi ei lofnodi gan bob cyd-weithiwr yn dynodi natur a maint y gwaith a wnaed gan yr ymgeisydd.

Arholi

9.  Ar gyfer pob ymgeisyddiaeth, rhaid i’r Brifysgol bennu cynghorydd neu gynghorwyr a enwebir gan Athrofa yr ymgeisydd. Rhaid i’r cynghorydd/cynghorwyr roi arweiniad cyffredinol ar gyflwyno’r gweithiau cyhoeddedig i’w harholi a chynghori ar y sylwebaeth ysgrifenedig.  Mae’r categorïau canlynol o staff yn gymwys i’w penodi:

(a)  aelodau llawn-amser o staff academaidd y Brifysgol;
(b)  aelodau rhan-amser o staff o’r fath a fu gynt yn dal swydd academaidd lawn-amser yn y Brifysgol.

10.  Rhaid i Bennaeth yr Athrofa neu’r sawl a enwebwyd ganddo/ganddi drefnu i Banel (a fydd yn cynnwys Pennaeth yr Adran/Ysgol neu aelod uwch o staff gydag arbenigedd perthnasol yn y pwnc, cynghorydd yr ymgeisydd ac un asesydd mewnol arall a fydd yn uwch-aelod o staff yr Athrofa (i’w benodi gan Gyfarwyddwr yr Athrofa)) ystyried y gweithiau a gyflwynwyd er mwyn penderfynu a oes yna achos prima facie neu beidio dros gefnogi cyfeirio’r gweithiau at ddau arholwr i gael eu harholi.  Os bydd y panel yn gwrthod anfon y gweithiau ymlaen at unrhyw arholwyr, bydd dwy ran o dair o’r ffi a dalwyd yn cael ei dychwelyd i’r ymgeisydd, ynghyd â’r tri chopi o’r gwaith dan sylw.

11.  Os bydd y Panel o’r farn bod yna achos prima facie dros arholi, byddant yn enwebu dau Arholwr (y dylai un ohonynt fod yn allanol i’r Brifysgol, yn achos ymgeiswyr nad ydynt yn staff, neu y dylai’r ddau ohonynt fod yn allanol i’r Brifysgol, yn achos ymgeiswyr o blith y staff).  Bydd y Bwrdd Arholi yn cynnwys:

  • Cyfarwyddwr yr Athrofa (neu’r sawl a enwebwyd ganddo/ganddi) yn Gadeirydd;
  • Dau Arholwr Allanol

Gall cynghorydd yr ymgeisydd gael gwahoddiad gan Gadeirydd y Bwrdd Arholi i fod yn bresennol yn yr arholiad llafar mewn swyddogaeth gynghorol.

12.  Bydd yn ofynnol i’r Bwrdd Arholi arholi’r gweithiau cyhoeddedig a gyflwynwyd, a chynnal arholiad llafar ar y gwaith a gyflwynwyd ac ar y maes gwybodaeth cyffredinol y mae’n perthyn iddo.  Fel rheol, cynhelir yr arholiad llafar yn y Brifysgol oni bai bod Pennaeth Ysgol y Graddedigion wedi rhoi caniatâd i’w gynnal mewn man arall.

13.  Rhaid i bob Arholwr gyflwyno adroddiad annibynnol ar y gwaith neu’r gweithiau cyhoeddedig cyn yr arholiad llafar, bod yn bresennol yn yr arholiad llafar a llofnodi cyd-dystysgrif ar ganlyniad yr arholiad llafar.  Rhoddir ffurflenni (gan gynnwys y Ffurflen Hysbysu Ymgeisyddiaeth) i’w defnyddio gan yr ymgeisydd a’r arholwyr gan y Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion os gwneir cais amdanynt.

14.  Os na all yr Arholwyr gytuno ar eu hargymhellion, rhaid dweud wrth y Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion, a chychwynnir y weithdrefn ar gyfer penodi arholwr allanol cymrodeddol i ddatrys anghydfodau o’r fath, fel y’i nodir yn y Rheolau Sefydlog.

15.  Os na fydd y Bwrdd Arholi yn fodlon ar berfformiad yr ymgeisydd yn yr arholiad llafar, caiff ganiatáu iddo ef/hi gael arholiad llafar ar un achlysur pellach, heb fod yn hwyrach na blwyddyn o ddyddiad gohebiaeth swyddogol y Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion iddo ef/hi yn datgan y canlyniad.  Rhaid i’r ymgeisydd dalu ffi ailarholi.

16.  Yn achos ymgeiswyr sydd, adeg cyflwyno’r gweithiau, yn byw mewn man arall heblaw’r Deyrnas Unedig, gall yr arholiad llafar gael ei ohirio nes i’r ymgeisydd ddychwelyd i’r DU, ar yr amod:

(a)    bod yr ymgeisydd yn rhoi o leiaf ddau fis o rybudd i’r Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion o’r dyddiadau y bydd ef/hi ar gael ar gyfer arholiad llafar rhyngddynt;
(b)   na ellir gohirio’r arholiad llafar am gyfnod hirach na deuddeng mis o ddyddiad cyflwyno’r gweithiau cyhoeddedig;
(c)    mai’r ymgeisydd sydd i ysgwyddo unrhyw gost ychwanegol a achosir i’r Brifysgol drwy gynnal yr arholiad llafar gohiriedig.

17.  Gall Byrddau Arholi argymell un o’r dewisiadau canlynol:

(a)    Cymeradwyo’r ymgeisydd ar gyfer gradd PhD, yn ddarostyngedig arno/arni’n cwblhau unrhyw fân gywiriadau y gofynnir amdanynt gan y Bwrdd Arholi.  Dylai cywiriadau gael eu cwblhau o fewn pedair wythnos waith.
(b)   Peidio â chymeradwyo’r ymgeisydd ar gyfer gradd PhD ond, pan fo’r dadansoddiad beirniadol a gyflwynwyd i’w arholi yn foddhaol o ran ei sylwedd ond yn ddiffygiol o ran ei gyflwyniad neu ei fanylion, gellir caniatáu i’r ymgeisydd ei ddiwygio a’i ailgyflwyno ar un achlysur pellach, o fewn blwyddyn i ddyddiad yr ohebiaeth swyddogol iddo ef/hi yn datgan y canlyniad, ar gyfer gradd PhD ar ôl talu ffi ailgyflwyno. Ni fydd y dewis hwn ar gael pan fydd gwaith ailgyflwynedig yn cael ei arholi.
(c)    Nad yw’r ymgeisydd yn cael ei gymeradwyo ar gyfer gradd PhD.

18.  Gall Bwrdd Arholi atodi i waith sydd heb ei gymeradwyo gan yr arholwyr unrhyw benderfyniad neu argymhellion neu sylwadau y dymunant eu mynegi i’r ymgeisydd ar ôl i’r arholiad ddod i ben.

19.  Daw dau gopi o bob gwaith ymchwil a gymeradwyir gan yr arholwyr yn eiddo i’r Brifysgol.  Adneuir y naill gopi yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth; adneuir y llall yn Llyfrgell y Brifysgol.