Beth fydd yn digwydd os tynnaf yn ôl o'm llety arlwyo yn ystod y flwyddyn?

Dylech gadw mewn cof bod y gwerth a roddir ar eich Cerdyn ar ddechrau'r tymor wedi ei gyfrif gyda'r disgwyliad y byddwch yn preswylio am y tymor cyfan. Os tynnwch yn ôl yn gynnar byddwn yn ailgyfrif y swm y mae gennych hawl iddo ar sail pro-rata yn ôl y nifer o ddyddiau preswylio y byddwch wedi talu amdanynt.

Er enghraifft, os gadewch hanner ffordd drwy'r tymor, ac felly talu ffioedd llety am hanner tymor yn unig, bydd y credyd y byddwch gennych hawl iddo yn troi yn hanner y swm gwreiddiol. Os byddwch wedi gwario mwy na'r swm hwnnw, fe gewch anfoneb am y gwahaniaeth.

Os tynnwch yn ôl yn gynnar, dylech siarad â rhywun yn Swyddfa'r Gyllid Croeso er mwyn cael gwybod faint fydd eich lwfans newydd ac felly faint sydd ar ôl gennych i'w wario. Peidiwch â cheisio defnyddio'r holl gredyd sydd ar y cerdyn achos mai chi fydd yn gyfrifol am dalu'r gweddill a wariwyd ar ben eich lwfans! Cysylltwch â’r tîm preswyl yn nerbynfa Penbryn i gael cymorth pellach.