Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
DA31620
Teitl y Modiwl
Adnoddau Dwr a Hydroleg Bydol
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
GG31620
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 5 x 3 awr
Sesiwn Ymarferol 1 x 5 awr
Darlithoedd 5 x 2 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad 2 awr o hyd  50%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   50%
Asesiad Ailsefyll Ailgyflwyno?r gydran o?r Asesiad Gwaith Cwrs a fethwyd.  50%
Asesiad Semester Cyflwyniad 10 munud o hyd  10%
Asesiad Semester Adroddiad gwaith cwrs 3,000 o eiriau o hyd  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

 1. gwerthfawrogi'r problemau a'r datrysiadau posib ar gyfer y prinder dwr bydol a rhanbarthol.
 2. deall a meddu ar sail ar gyfer ymchwil pellach i fewn i natur a rol prosesau hydrolegol sydd yn gweithredu yn yr amgylchedd daearol.
 3. llawn ddefnyddio'r ystod o ffynhonellau electronig modern o wybodaeth er mwyn ymchwilio i weithgareddau'r sefydliadau mawr rhyngwladol sydd yn gysylltiedig a ffynhonellau dwr byd-eang.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl yn cychwyn trwy edrych ar y sialesau, y patrymau a'r adnoddau sydd ar gael ar raddfa fydol. Dilynir hyn gan ddadansoddiad dwys o'r ddealltwriaeth bresennol o brosesau hydrolegol ar raddfa'r basn afon, o golledion anweddu I lwybrau dr mewn pridd a chreigiau, gan gloi gyda chyflwyniad i dduliau o fodelu hydolegol. Mae perthnasedd y prosesau yma i broblemau yn y byd go iawn yn cael ei bwysleisio ar hyd yr amser e.e. effeithiau newid llystyfiant a threfoli, ac effaith llwybrau dwr ar lygredd.

Mae'r modiwl yn gorffen gyda darn ar reoli adnoddau gan son am ddylunio systemau rheoli adnoddau dwr, llwyddiant a methiannau argaeau mawr, delio gyda llifogydd a sychder, gwarchodaeth amgylcheddol a iachau, hydrowleidyddiaeth, terfysgaeth rhyngwladol, bygythiad corfforaethau i allu sicrhau rhannu adnoddau'n deg, ac effeithiau rhagweladwy newid hinsawdd. Mae'r darn yn cloi gyda asesiad o rinweddau cymharol ffynhonellau newydd o ddwr o gymharu a dulliau o arbed dwr.

Mae addysgu yn cynnwys sesiynau ymarferol cyfrifiadurol a teithiau maes ar gyfer pob un o'r prif adrannau ac ymchwil a chyflwyniadau grwp ar faterion allweddol.

Cynnwys

1) Cynnwys cyffredinol

 • Y materion cyffredinol - yyr 'argyfwng dwr', effeithiau amgylcheddol, rol astudiaethau proses, a theori gwyddonol ynglyn a sicrhau echdynnu a gwarchodaeth effeithiol.
 • Cromlin angen - fynhonellau o bwysau cynyddol ar adnoddau: domestig a municipal, diwydiannol, amaethyddol, a dwr gwastraff.
 • Adoddau bydol - y gylchred hydrolegol, storio, dosbarthiad a chyfyngiadau.
 • Asesu adnoddau a monitor prosesau, o orsafoedd arwynebol i loerennau a radar tywydd.
2) Prosesau amgylcheddol:

 • Anweddu, evapodransbiryddu, a cholledion rhyng-gipiad.
 • Effeithiau newid gorchudd llystyfiant ar gyfaint dwr.
 • Llif trostir.
 • Effeithiau trefol ar brosesau hydrolegol.
 • Llwybrau dwr mewn pridd a chreigiau - ymdreiddio, lleithder pridd, llif trwodd, llif mewn pibelli, dwr daear.
 • Gorchudd eira, prosesau tawddeira, rhagfynegi llif trostir tawddeira.
 • Modelu llif - modelu blwchu du i fodelu synthetig, a modelu ffisegol.
 • Taith Maes : Dalgylchoedd arbrofol (CEH Institute of Hydrology), Pumlumon
3) Rheoli adnoddau

 • Dylunio systemau rheoli adnoddau dwr, hydroleg gweithredol, rheoli adnoddau dwr integreiddiedig, trosglwyddiadau strategol ac argaeau mawr: llwyddiannau a methiannau.
 • Gwarchodaeth a iachau amgylcheddol - llygredd a rheolaeth safon dwr: methiannau a rhaglenni llwyddiannus.
 • Hydrowleidyddiaeth, 'rhyfeloedd dwr', a therfysgaeth amgylcheddol (cyflwyniadau dwr). Preifateiddio, commercialization, a globaleiddio, - 'y bygythiad corfforaethol'
 • Bygythiad newid hinsawdd - newid prosesau ac adnoddau, dulliau o amcangyfrif a rheolaeth.
 • Ffynhonellau newydd vs cadwraeth adnoddau - dadhalwyno, defnyddio adnoddau ia ac eira, cynhyrchu glaw vs metering, trwsio pibelli ayb sy'n gollwng, rheoli colledion anweddu, a dylunio trawsgludo rhyng - ddalgylvhol (cyflwyniadau grwp)
 • Taith maes: Datblygiad adnoddau dwr, ac effaith amgylcheddol yng nghanolbarth Cymru, - Afon Rheidol, Clywedog ac Elan (1 diwrnod).

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Cyflwyniadau seminar grwp a thrafodaeth
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Datblygu diddordebau a sgiliau sydd yn ymwneud a gyrfaoedd
Datrys Problemau Adnabod ffactorau a allay ddylanwadu ar ddatrysiadau posib. Dadansoddi manteision ac anfanteision datrysiadau gwahanol.
Gwaith Tim Cyflwyniadau grwp a thrafodaeth
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Ysgrifennu prosiect fel traethawd estynedig
Rhifedd Na
Sgiliau pwnc penodol Datblygir adnabyddiaeth o offer penodol a dylunio ymchwil, dadansoddiadau o ddigwyddiadau eithafol, ac archifau data.
Sgiliau ymchwil Cyflwyniadau grwp a thraethodau estynedig unigol
Technoleg Gwybodaeth Defnyddio archifau data ar y we, a dadansoddi gwaith sefydliadau amrywiol sydd yn ymwneud a dwr. Asesir drwy¿r traethawd estynedig.

Rhestr Ddarllen

Hanfodol
Jones, J.A.A. (2010) Water sustainability: a global perspective London, Hodder Education Chwilio Primo
Testun A Argymhellwyd
Grayson, R. and G. Bloschl (2001) Spatial Patterns in Catchment Hydrology: Observations and Modelling Cambridge University Press Chwilio Primo Jones, J.A.A. (1997) Global Hydrology: processes, resources and environmental management Longman Chwilio Primo Parker, D.J. (ed.) (2000) Floods, volume I & II Routledge Chwilio Primo Ward, R.C. and M. Robinson (2000) Principles of Hydrology McGraw-Hill Chwilio Primo
Testun I Gyfeirio Ato
Jones, J.A.A. (1999) Hydrological Sciences Journal Climate change and sustainable water resources: placing the threat of global warming in perspective Chwilio Primo Jones, J.A.A. and I.J. van der Walt (eds) Geojournal Barriers and solutions to sustainable water resources in Africa Kluwer Chwilio Primo Jones, J.A.A. and M-K Woo (eds) (2002) Hydrological Processes Modelling the impact of climate change on hydrological regimes Chwilio Primo Piling, C. and Jones, J.A.A. (2002) Hydrological Processes. The impact of future climate change on seasonal discharge, hydrological processes and extreme flows in the Upper Wye experimental catchment, mid Wales Chwilio Primo Xia, J. and K Takeuchi (eds) (1999) Hydrological Sciences Journal Barriers to Sustainable Management of Water Quality and Quantity Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6