Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
FG15700
Teitl y Modiwl
Cyflwyniad i Ffiseg Arbrofol a Chyfrifiadurol
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
Lefel A Ffiseg a Mathemateg neu gyfatebol
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Sesiwn Ymarferol 3 awr ymarferol yr wythnos x 22 wythnos
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Ymarferiad Dadansoddi gyda Thaenlen  Ymarferiad dadansoddi data gyda thaenlen  15%
Asesiad Semester 4 adroddiad Labordy x 15% yr un  Dyddiadur labordy  60%
Asesiad Semester Dyddiadur Labordy  25%
Arholiad Ailsefyll 3 Awr   Practical exam  Ar benderfyniad y Bwrdd Arholi Adrannol  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. cadw dyddiadur labordy

2. ysgrifennu adroddiadau labordy gan ddefnyddio pecyn prosesu geiriau

3. pennu achosion a lleihau effeithiau ansicrwydd arbrofol

4. cyflwyno gwerth mesuriad ffisegol ynghyd a'i gyfeiliornad cysylltiedig

5. defnyddio a deall cyfyngiadau offer labordy syml

6. defnyddio taenlen ar gyfer ymarferion cyfrifiadurol sylfaenol

7. cymhwyso'r sgiliau uchod i gynnal arbrofion ffiseg sylfaenol

Cynnwys

• Cyflwyniad i becynnau PC sydd ar gael yn y labordai dysgu.
• Cyflwyniad i ffiseg cyfrifiadurol gan ddefnyddio taenlen.
• Dadansoddiad sylfaenol o gyfeiliornadau.
• Cofnodi mewn dyddiaduron labordy ac ysgrifennu adroddiadau.
• Arbrofion trydan syml; defnyddio amlfesurydd ac osgilosgop
• Arbrofion mecaneg; grymoedd cytbwys mewn system statig.
• Yn ychwanegol i'r arbrofion sylfaenol a nodir uchod, bydd disgwyl i'r myfyrwyr gynnal amrywiad o arbrofion a drefnir mewn system cylchdro. Bydd yr arbrofion yma ym meysydd: ehangiad thermol, dargludedd a phelydriad; deddfau nwy, cadwraeth momentwm; opteg, diffreithiant; lensiau a phelydrau

Disgrifiad cryno

Mae arbrofi yn rhan sylfaenol o'r gwyddorau ffisegol. Mae'n ein galluogi i ddeall y byd o'n cwmpas, i ddatblygu damcaniaethau a phrofi'r damcaniaethau hynny. Yn y modiwl yma byddwch yn dysgu technegau sylfaenol cynnal arbrofion, gwneud mesuriadau, rhoi ystyriaeth i ansicrwydd yn eich mesuriadau, dadansoddi canlyniadau a'u cymharu gyda damcaniaethau.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ffiseg gyfrifiadurol wedi ychwanegu dimensiwn newydd i arbrofi, oherwydd fod pŵer cyfrifiaduron a meddalwedd modern wedi ei gwneud yn bosibl i gasglu llawer o ddata a galluogi efelychiadau realistig o ffenomenau cymhleth. Mae hyn wedi ehangu'r ardaloedd sy'n hygyrch i ffisegwyr yn ogystal â chyflwyno disgyblaeth newydd, sef ffiseg cyfrifiadurol, i'r cwricwlwm. Mae'r defnydd eang o fodelu cyfrifiadurol mewn meysydd diwydiant, ariannol a rheolaeth wedi golygu galw mawr am fyfyrwyr sydd â'r sgiliau hyn.

Mae arbrofi yn rhan sylfaenol o radd ffiseg yn Aberystwyth a chynlluniwyd y modiwlau ffiseg arbrofol fel bo myfyrwyr yn datblygu dros y dair neu bedair mlynedd o ddilyn cyfarwyddiadau manwl ar gyfer cynnal arbrofion syml yn y flwyddyn gyntaf, i ymchwilio testun a chynllunio a chynnal arbrofion eu hunain yn y prosiectau blwyddyn olaf.

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno israddedigion ffiseg i faes allweddol ffiseg arbrofol, sy'n agor drws i ddeall y byd o'n cwmpas, a dysgu sut i ddefnyddio ffiseg cyfrifiadurol i wella cynllunio arbrofion a dehongli canlyniadau arbrofol.

Disgwylir i israddedigion gofnodi eu gwaith mewn dyddiadur labordy wrth iddynt gynnal yr arbrofion. Yn ogystal i'r nodiadau yn y dyddiadur, bydd disgwyl i ysgrifennu 4 o'r arbrofion ar ffurf adroddiad ffurfiol, yn cynnwys ymchwilio i'r testunau.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd myfyrwyr yn cadw dyddiaduron
Datrys Problemau Bydd myfyrwyr yn defnyddio technegau datrys problemau wrth gynnal yr arbrofion ac wrth drin y data a gesglir o'r arbrofion
Gwaith Tim Yn gyffredinol, bydd myfyrwyr yn gweithio mewn parau, ac rydym yn annog cydweithrediad wrth ddatrys problemau modelu
Rhifedd Yn ei hanfod, mae ffiseg wedi'i seilio ar ddefnydd mathemateg ac mae ffiseg arbrofol yn seiliedig ar drin rhifau. Mae defnyddio gwybodaeth rifyddol yn rhan ganolog o'r modiwl hwn
Sgiliau pwnc penodol Cynllunio a chynnal arbrofion. Dadansoddi ansicrwydd arbrofol
Sgiliau ymchwil Disgwylir i fyfyrwyr ymchwilio cefndir arbrofion
Technoleg Gwybodaeth Mae dadansoddi data modern yn dibynnu ar ddefnydd cyfrifiaduron. Yn y modiwl bydd myfyrwyr yn defnyddio taenlen i ddadansoddi data, ac mae disgwyl iddynt gyflwyno eu hadroddiadau gan ddefnyddio prosesydd geiriau

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4