Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
HA31820
Teitl y Modiwl
Concro'r Byd: Tŵf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Rhagofynion
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 18 x sesiynau 50 munud
Seminarau / Tiwtorialau 'Tiwtorial adborth' unigol am 10 munud ar gyfer pob aseiniad a gyflwynir
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester 2 Awr   1 x traethawd 2,500 o eiriau  40%
Arholiad Semester 2 Awr   (1 x arholiad 2 awr)  60%
Asesiad Ailsefyll 1 x traethawd atodol (ail-sefyll) 2,500 o eiriau  40%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   1 x arholiad atodol (ail-sefyll) 2 awr  60%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

dangos eu bod wedi datblygu dealltwriaeth gref o natur a hanes gwladychiad ac imperialaeth yn eu cyd-destun hanesyddol Ewropeaidd ynghyd ag effaith y datblygiadau hyn ar gymdeithas Ewrop

asesu dogfennau hanesyddol gwahanol a'r defnyddio mewn modd gwrthrychol a beirniadol er mwyn asesu ffactorau pwysicaf cyfnod imperialaidd yr 19eg ganrif

datblygu ac ymestyn eu sgiliau dadansoddol a beirniadol trwy ddefnyddio cyfryngau diwylliannol gwahanol: ffilm, rhaglenni ffeithiol, hunangofiannau a delweddau gweledol

casglu gwybodaeth o ffynonellau amrywiol, a lleoli ac ystyried y wybodaeth honno o fewn cyd-destun gwleidyddol, hanesyddol a chymdeithasol

Cynnwys

Sesiynau:
1. Trosolwg o'r modiwl a chyd-destun imperialaeth Brydeinig a Ffrengig
2. Cymhlethdodau a thrafferthion astudio imperialaeth
3. Trosolwg o imperialaeth Brydeinig hyd at 1914
4. Rhesymau dros sefydlu Ymerodraeth: Masnach neu fawrygu'r genedl; Gwladychu
neu goloneiddio
5. Safbwyntiau'r Cymry ar yr Ymerodraeth Brydeinig yn Oes Victoria
6. Trosolwg o Imperialaeth Ffrengig: Pam a sut dyfodd ail ymerodraeth Ffrainc
7. Ideoleg Imperialaidd mewn delweddau
8. Ffrainc yn yr ymerodraeth, a'r ymerodraeth yn Ffrainc
9. Portreadu'r ymerodraeth a phobloedd brodorol
10. Cyfalafiaeth; Cymunedau; Cristnogaeth;
11. Elw'r ymerodraeth; allforio pobl a syniadau; rol cenhadon
12. Cymunedau Cymreig ar draws yr Ymerodraeth Brydeinig; Cenhadon Cymreig
13. Ysgwyd cynseiliau ymerodraethau Prydain a Ffrainc: Dau Ryfel Byd a'r
Dirwasgiad Mawr
14. Trafodaeth am yr Ymerodraeth yn y Gymraeg yn yr 20fed Ganrif
15. O'r Ymerodraeth i'r Gymanwlad: Y broses o ganiatau annibyniaeth i
drefedigaethau Prydain
16. Cyflwyniadau o ddiwedd yr Ymerodraeth / Portreadu'r Ymerodraeth Brydeinig ar
ol iddi ddiflannu
17. Dadwladychu Ffrengig - Fietnam ac Algeria
18. Trafodaeth o ymadawiad Ffrainc o Fietnam ac Algeria: Pam oedd dadwladychu
Ffrengig mor boenus i Ffrainc?

Disgrifiad cryno

Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg fe ledaenodd ymerodraethau Prydain a Ffrainc (a gwledydd eraill Ewrop) ar draws y byd. Erbyn dechrau'r Rhyfel Mawr roedd y rhan fwyaf o wledydd y byd yn rhan o ymerodraeth Ewropeaidd. I drigolion y gwledydd a feddai ar ymerodraeth (ac yn bennaf Prydain a Ffrainc) roedd mawredd eu hymerodraeth yn achos balchder, ac yn rhan bwysig o'r hunaniaeth. Fodd bynnag, yn ail hanner yr ugeinfed ganrif fe ddatgymalwyd yr ymerodraethau mawr Ewropeaidd, gyda chanlyniadau pellgyrhaeddol ar gyfer cymdeithas a diwylliant ym Mhrydain a Ffrainc.

Bydd y modiwl hwn yn archwilio effeithiau oes yr ymerodraethau ar gymdeithas a diwylliant yn Ffrainc a Phrydain (ac yng Nghymru yn benodol). Byddwn yn ystyried sut dreiddiodd syniadau ymerodraethol trwy gydol diwylliant y gwledydd hyn, gan edrych er enghraifft ar sut oedd pobloedd `eraill? yn cael eu portreadu mewn cyhoeddiadau Cymraeg. Yna byddwn yn archwilio'r cyfnod wedi'r Ail Ryfel Byd pan chwalwyd yr ymerodraethau, er bod rhai o'r syniadau a ddaeth yn eu sgil yn parhau. Felly byddwn yn olrhain tranc poenus yr Ymerodraeth Ffrengig yn Indo-China ac Algeria.

Bydd Dr Matthews yn ymweld ag Aberystwyth i gyfarfod a'r myfyrwyr ar ddechrau'r semester cyn cynnal y seminarau wyneb yn wyneb dros y fideo. Disgwylir i'r myfyrwyr wylio'r darlithoedd yn eu hamser eu hunain ond yn ystod yr wythnos y byddant yn cael eu rhyddhau ar Y Porth. Bydd angen elfen o oruchwyliaeth i sicrhau bod y myfyrwyr yn dilyn y cwrs darlithoedd a phenodir aelod o staff yn yr Adran yn Aberystwyth fel cyswllt ychwanegol ar gyfer y myfyrwyr. Gan fod y modiwl yn wahanol iawn i'r arfer, byddwn yn ceisio asesu effeithlonrwydd y dulliau dysgu ar ddiwedd y semester i weld a oes angen unrhyw addasu ar y ddarpariaeth.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Trwy drafodaeth mewn seminar a throsglwyddo gwybodaeth mewn traethawd ac arholiad
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Datblygu sgiliau trosglwyddadwy megis sgiliau rheoli amser, sgiliau cyfathrebu a sgiliau dadansoddi.
Datrys Problemau Disgwylir i fyfyrwyr fedru trin a thrafod problemau hanesyddol ac ymgymryd ag ymchwil briodol wrth baratoi ar gyfer seminarau a gwaith ysgrifenedig
Gwaith Tim Cymryd rhan mewn gweithgareddau seminar a deal sut i weithredu ar y cyd gydag aelodau eraill o’r grŵp.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Datblygu sgiliau trefnu drwy reoli amser a chyflwyno gwaith yn brydlon. Gwneud defnydd o adborth ar waith a gyflwynir er mwyn gwella’r perfformiad.
Rhifedd Amherthnasol
Sgiliau pwnc penodol Datblygu’r gallu i werthuso ffynonellau perthnasol i’r cyfnod a’r maes ynghyd â’r gallu i ymdrin yn feirniadaol â’r llenyddiaeth eilaidd sy’n ymwneud ag imperialiaeth a gwladychiad.
Sgiliau ymchwil Defnyddio amryw o gyfryngau gwahanol er mwyn ffurfio barn feirniadol.
Technoleg Gwybodaeth Bydd defnydd o adnoddau arlein yn rhan hanfodol o ddulliau dysgu’r modiwl hwn a bydd felly’n rhoi cyfle i fyfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau wrth, er enghraifft, gwneud defnydd o fyrddau trafod ar Blackboard.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6