Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
HC11120
Teitl y Modiwl
Concwest, Uno a Hunaniaeth yng Nghymru 1250-1800
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 18 darlith x 50 munud
Seminarau / Tiwtorialau 5 seminar x 50 munud
Seminarau / Tiwtorialau 'Tiwtorial adborth' unigol am 10 munud ar gyfer pob aseiniad a gyflwynir
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester 1 x traethawd 2,500 o eiriau  30%
Arholiad Semester 2 Awr   (1 x arholiad 2 awr)  70%
Asesiad Ailsefyll 1 x traethawd atodol (ail-sefyll) 2,500 o eiriau  30%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   1 x arholiad atodol (ail-sefyll) 2 awr  70%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:
Dangos ymwybyddiaeth o'r deunydd darllen a'r trafodaethau ym maes hanes Cymru'r oesoedd canol a'r cyfnod modern cynnar.

Myfyrio ar a dadansoddi'n feirniadol ffynonellau gwreiddiol a modern.

Casglu a dadansoddi tystiolaeth hanesyddol a chyflwyno dadleuon llafar ac ysgrifenedig.

Gweithio'n annibynnol ac mewn tim.

Cynhyrchu gwaith mewn modd proffesiynol a datblygu sgiliau addas at astudio hanes.

Nod

Bydd y modiwl hwn yn ychwanegu at ystod y modiwlau dewis ar gael i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn yr Adran. Cyflwynir myfyrwyr yn arbennig at themau pwysig yn hanes Cymru'r canol oesoedd diweddar a'r cyfnod modern cynnar

Disgrifiad cryno

Nod yr astudiaeth hon ar Gymru'r oesoedd canol a'r cyfnod modern cynnar yw cynnig rhagarweiniad i rai o brif themau hanes Cymru cyn datblygiad diwydaint sylweddol. Ceisir olrhain prif ddatblygiadau yn hanes y wald o gyfnod grym y tywysogion yn y drydedd ganrif ar ddeg hyd at yr arwyddion cynnar o radicaliaeth wleidyddol ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif. Rhoddir sylw drwy gydol y cwrs i ymateb pobl Cymru i'r newidiadau o ran awdurdod a llywodraeth.

Cynnwys

Darlithoedd:
1. Creu Hunaniaeth Wleidyddol: Llywelyn ap Gruffudd
2. Goresgyniad 1282
3. Canlyniadau'r Goncwest
4. Gwrthryfel Glyndwr
5. Chwilio am y 'Mab Darogan'
6. Y Deddfau Uno (1536-43)
7. Natur Cymdeithas y Cyfnod Modern Cynnar
8. Awdurdod y Bonedd
9. Arferion a chredoau poblogaidd
10. Dylanwad y Dadeni Dysg
11. Y Diwygiad Protestannaidd
12. Cymru a'r Rhyfel Cartref
13. Piwritaniaeth ac Anghydffurfiaeth
14. Llythrennedd ac addysg yn y ddeunawfed ganrif
15. Y Diwygiad Methodistaidd
16. Creu Traddodiad
17. Iolo Morganwg a Rhamantiaeth
18. Twf radicaliaeth wleidyddol

Seminarau (e.e):
Llywelyn ap Gruffudd
Owain Glyndwr
Y Deddfau Uno
Dadeni a Diwygiad
Cymru a'r Rhyfel Cartref
Brwdfrydedd ac Ymoleuo yn y Ddeunawfed Ganrif

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Darllen o fewn cyd-destunau gwahanol ac at ddibenion gwahanol; gwrando'n effeithiol; ysgrifennu ar gyfer dibenion a chynulleidfaoedd gwahanol
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Datblygu ymwybyddiaeth o sgiliau a rhinweddau personol mewn perthynas â chynnydd; cynllunio a pharatoi ar gyfer y dyfodol.
Datrys Problemau Nodi problemau ynghyd â ffactorau a allai effeithio ar atebion posib; datblygu meddylfryd creadigol tuag at ddatrys problemau; gwerthuso manteision ac anfanteision atebion posib.
Gwaith Tim Deall y cysyniad o ddeinameg grwp; cyfrannu at osod targedau grwp; cyfrannu'n effeithiol at gynllunio a chymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau grwp; ymarfer medrau trin a thrafod, a medrau perswâd; gwerthuso gweithgareddau grwp a chyfraniad
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Dangos ymwybyddiaeth o ddulliau dysgu, hoffterau ac anghenion personol, a'r rhwystrau rhag dysgu; cynllunio a gweithredu strategaethau dysgu a hunanreolaeth realistig; creu cynllun gweithredu personol a fydd yn cynnwys targedau tymor byr a thymor hir; arolygu cynnydd, gan adolygu'r cynllun gweithredu fel bo'n briodol, i wella perfformiad cyffredinol.
Sgiliau ymchwil Deall ystod o ddulliau ymchwil; cynllunio a chyflawni ymchwil; cynhyrchu adroddiadau academaidd addas.
Technoleg Gwybodaeth Defnyddio ystod o becynnau meddalwedd; cyflwyno gwybodaeth a data; defnyddio'r rhyngrwyd yn addas

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4