Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
HA10820
Teitl y Modiwl
Argyfwng, Gwrthryfel a Ffydd yn Ewrop C.1000-1540
Blwyddyn Academaidd
2016/2017
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlith 18 x Darlithoedd 1 Awr
Seminar 5 x Seminarau 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester 1 x traethawd 2,500 o eiriau  30%
Arholiad Semester 2 Awr   (1 x arholiad 2 awr)  70%
Asesiad Ailsefyll 1 x traethawd atodol (ail-sefyll) 2,500 o eiriau  30%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   1 x arholiad atodol (ail-sefyll) 2 awr  70%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Dangos ymwybyddiaeth o'r deunydd darllen a'r trafodaethau yn y maes yn perthyn i'r cyfnod.

Myfyrio ar a dadansoddi'n feirniadol ffynonellau gwreiddiol a modern.

Casglu a dadansoddi tystiolaeth hanesyddol a chyflwyno dadleuon llafar ac ysgrifenedig

Gweithio'n annibynnol ac mewn tim.

Cynhyrchu gwaith mewn modd proffesiynol a datblygu sgiliau addas at astudio hanes

Disgrifiad cryno

Bwriad y modiwl yw rhoi cyflwyniad i nifer o brif themau a datblygiadau pwysig yr Oesoedd Canol. Edrychir yn arbennig ar ffydd, argyfwng a gwrthryfel, gan weld defosiwn ac awdurdod yn y gymdeithas yn ogystal a'r newidiadau a'r heriau economaidd, crefyddol a gwleidyddol oedd yn bygwth y rhain. Rhoddir sylw i Ewrop yn gyffredinol ond Prydain yn fwy penodol. Y nod yw darparu sylfaen ar gyfer astudio'r Oesoedd Canol yn fanylach yn Rhan II.

Nod

Mae'n helpu ehangu'r ddarpariaeth ar gael i fyfyrwyr Lefel 1, yn enwedig i'r rhai sy'n astudio'r radd Canol Oesol a Chyfnod Modern Cynnar.

Cynnwys

Darlithoedd:
1. Cyflwyniad: Ewrop Ganoloesol
2. Awdurdod a dylanwad yr Eglwys
3. Seintiau, creiriau a phererindota
4. Urddau crefydd
5. Brenhinoedd a theyrnasoedd
6. Marchogion a rhyfela
7. Croesgadau 1: y Tir Sanctaidd
8. Croesgadau 2: ymestyn ffiniau Gwledydd Cred
9. Brenhinoedd a'r Eglwys: cydweithio neu wrthdaro?
10. Prifysgolion
11. Gwrthryfeloedd a rhyfeloedd cartref
12. Y Pla Du
13. Masnach ac argyfyngau economaidd
14. Y Sgism Mawr
15. Heresi
16. Twf trefol
17. Y Diwygiad Protestannaidd
18. Casgliadau: Ewrop erbyn 1540

Seminarau:
1. Dylanwad yr Eglwys
2. Awdurdod y Brenin
3. Croesgadau
4. Y Pla Du
5. Y Diwygiad Protestannaidd

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Darllen o fewn cyd-destunau gwahanol ac at ddibenion gwahanol; gwrando'n effeithiol; ysgrifennu ar gyfer dibenion a chynulleidfaoedd gwahanol
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Datblygu ymwybyddiaeth o sgiliau a rhinweddau personol mewn perthynas a chynnydd; cynllunio a pharatoi ar gyfer y dyfodol.
Datrys Problemau Nodi problemau ynghyd a ffactorau a allai effeithio ar atebion posib; datblygu meddylfryd creadigol tuag at ddatrys problemau; gwerthuso manteision ac anfanteision atebion posib.
Gwaith Tim Deall y cysyniad o ddeinameg grwp; cyfrannu at osod targedau grwp; cyfrannu'n effeithiol at gynllunio a chymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau grwp; ymarfer medrau trin a thrafod, a medrau perswad; gwerthuso gweithgareddau grwp a chyfraniad
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Dangos ymwybyddiaeth o ddulliau dysgu, hoffterau ac anghenion personol, a'r rhwystrau rhag dysgu; cynllunio a gweithredu strategaethau dysgu a hunanreolaeth realistig; creu cynllun gweithredu personol a fydd yn cynnwys targedau tymor byr a thymor hir; arolygu cynnydd, gan adolygu'r cynllun gweithredu fel bo'n briodol, i wella perfformiad cyffredinol.
Rhifedd
Sgiliau pwnc penodol Datblygu ymwybyddiaeth o ffynonellau priodol a llenyddiaeth hanesyddol yn gysylltiedig ag astudiaeth o'r Oesoedd Canol.
Sgiliau ymchwil Deall ystod o ddulliau ymchwil; cynllunio a chyflawni ymchwil; cynhyrchu adroddiadau academaidd addas.
Technoleg Gwybodaeth Defnyddio ystod o becynnau meddalwedd; cyflwyno gwybodaeth a data; defnyddio'r rhyngrwyd yn addas

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4