Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CC21120
Teitl y Modiwl
Dylunio Rhaglen, Strwythurau Data a Algorithmau
Blwyddyn Academaidd
2017/2018
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Tiwtorial 20 x Tiwtorial 1 Awr
Darlith 30 x Darlithoedd 1 Awr
Gweithdy 5 x Gweithdai 2 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad ysgrifenedig  50%
Asesiad Semester Aseiniad Rhaglennu  Bydd hefyd taflenni gwaith rheolaidd gyda chosbau am beidio â chyflwyno.  40%
Asesiad Semester Taflenni gwaith mewn sesiynau ymarferol  10%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad ailsefyll  50%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad ailsefyll.  Ailgyflwyno cydrannau gwaith cwrs sydd wedi methu / nad ydynt yn cyflwyno neu rai o werth cyfatebol.  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. dangos eu dealltwriaeth o egwyddorion echdynnu a mewngapsiwleiddio fel y bont yn gymwys i ddylunio mathau data haniaethol a rhaglenni

2. dadansoddi a gwerthuso yr ymddygiad amser a gofod algorithmau ac yn deall sut y caiff hyn ei fynegi a'i bennu

3. cydnabod pwysigrwydd y dadansoddiad hwn wrth ddylunio meddalwedd

4. Disgrifio rhai o'r prif ymagweddau at ddylunio algorithmau, megis algorithmau barus, rhannu a gorchfygu a rhaglennu deinamig

5. Dangos doethineb wrth werthuso a dewis strwythurau data ac algorithmau priodol ar gyfer amrywiaeth o broblemau rhaglennu

6. Dylunio a gweithredu rhaglenni sylweddol mewn Java

Nod

Mae'r modiwl hwn yn darparu cyflwyniad i strwythurau data a'u defnydd i ddatrys problemau rhaglennu. Mae'r modiwl yn pwysleisio'r defnydd o fathau data haniaethol a'r cyfraniad y gall echdynnu a mewngapsiwleiddio gwneud i eglurder, ailddefnydd a chadernid rhaglenni. Mae'r modiwl hefyd yn edrych ar effeithlonrwydd algorithmau adnabyddus er mwyn darparu sail i fyfyrwyr wneud dewisiadau gwybodus am strwythurau ac algorithmau data. Java yw'r iaith weithredol gyda'r bwriad o ddarparu dull o ganiatau naturiol i'r myfyriwr i fynegi amcanion dylunio hyn mewn cod.

Mae'r modiwl hefyd yn ymwneud ag ailddefnyddio patrymau a fframweithiau dylunio meddalwedd, gan leihau'r angen i adeiladu rhaglenni o egwyddorion sylfaenol.

Yn ogystal a darparu sylfaen gadarn yn y prif strwythurau data ac algorithmau Cyfrifiadureg, mae'r modiwl yn pwysleisio datblygu sgiliau datrys problemau trwy gyfrwng nifer o daflenni gwaith rhaglennu.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar sylfeini modiwlau'r flwyddyn gyntaf ar sut i gynllunio rhaglen ac yn darparu sylfaen drylwyr ar sut i ddylunio strwythurau data ac algorithmau ac yn rhoi cipolwg pellach ar ddylunio gwrthrych cyfeiriedig.

Cynnwys

Trosolwg o'r Modiwl - 1 Darlith

Golwg gyffredinol ar y dull o addysgu ac asesu, amlinelliad o'r testunau sydd i'w cwmpasu a'u cysylltiadau. Cyflwynir rhai cysyniadau sylfaenol.

2. Dylunio rhaglen, mathau data haniaethol, pentyrrau, ciwiau a chiwiau blaenoriaeth - tua 5 darlith

Esboniad o faterion dylunio megis gwrthrych-gyfeiriadedd a sut mae Mathau Data Haniaethol yn cynorthwyo dyluniadau rhaglen da, sut cant eu gweithredu mewn Java gyda rhyngwynebay, enghraifftiau o Staciau Ciwiau a Chiwiau Blaenoriaeth a'u gweithrediadau gwahanol.

3. Storio ac adalw Data drwy Allwedd - tua 7 darlith

Cyflwynir y map ADT a defnyddir gwahanol broblemau i gymell trafodaeth ar amrywiaeth eang o dechnegau gweithredu gwahanol. Bydd nodweddion rhai datrysiadau nodweddiadol yn gysylltiedig a dimensiynau'r broblem fel faint o ddata sydd i'w drin, cyfnewidioldeb a'r gweithrediadau angenrheidiol. Storio Mewnol: llinol a chwilio deuaidd. Cynrychioliadau cysylltiedig; cyflwyniad i'r ffrwythiant hash, coed chwilio deuaidd a choed AVL.

4. Cynrychioli Perthnasau Cymhleth: Graffiau - tua 5 darlith

Ystyriaethau terminoleg a gweithredu. Golwg ar rai problemau sy'n gysylltiedig a graffiau fel: dod o hyd i lwybr (lwydrau byrraf); cynllunio rhwydwaith cyfathrebu (isafswm coed pontio).

5. Paradeimiau Dylunio ar gyfer Algorithmau - tua 6 darlith

Rhoddir trosolwg o'r gwahanol baradeimiau dylunio ar gyfer algorithmau; er ernghraifft, algorithmau dychweliadol, rhannu a gorchfygu, rhaglennu dynamig ac algorithmau barus.

6. Patrymau a fframweithiau Dylunio - tua 4 darlith

Cyflwyniad i batrymau dylunio gwrthrych-gyfeiriadol, a fframweithiau. Cymorth ar gyfer ailddefnydd. Cysyniadau cyffredinol. cynrychioliadau ac enghreifftiau. Sut y gellir gweithredu patrymau mewn Java.

7. Adolygu a pharatoi aseiniad - 2 ddarlith

1 ddarlith ar gyfer disgrifio'r aseiniad a chynnig arweiniad ar ei gwblhau, ac 1 ddarlith fydd yn sesiwn adolygu cyn yr arholiad.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd hangen sgiliau ysgrifenedig i gwblhau dogfennau ategol i gyd-fynd a gwaith cwrs a asesir.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Bydd angen rheolaeth amser yn ofalus i alluogi myfyrwyr i gwblhau gwaith cwrs ac ati. Testun cwestiwn cyfweliad yn aml i raglenwyr.
Datrys Problemau Mae hyn yn rhan annatod yn y gwaith ymarferol ffurfiannol a'r gwaith cwrs a asesir
Gwaith Tim
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Bydd gofyn i'r myfyrwyr ymgymryd a hunan astudio. Mae cwblhau'r aseiniad yn galw am welliannau mewn sgiliau rhaglennu. Mae'r aseiniad a'r arholiad ill dau yn galw am ddealltwriaeth o gysyniadau heriol
Rhifedd Yn benodol wrth ddadansoddi algorithmau.
Sgiliau pwnc penodol Gweler teitl a chynnwys y modiwl.
Sgiliau ymchwil Bydd angen i'r myfyrwyr i chwilio am a defnyddio gwybodaeth dechnegol berthnasol wrth gwblhau gwaith cwrs ymarferol a asesir.
Technoleg Gwybodaeth Mae'r modiwl cyfan yn ymwneud y maes hwn.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5