Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
HA10820
Teitl y Modiwl
Argyfwng, Gwrthryfel a Ffydd yn Ewrop C.1000-1540
Blwyddyn Academaidd
2017/2018
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlith 20 x Darlithoedd 1 Awr
Seminar 5 x Seminarau 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester 1 x traethawd 2,000 o eiriau  50%
Arholiad Semester 1.5 Awr   (1 x arholiad 1.5 awr)  50%
Asesiad Ailsefyll 1 x traethawd atodol (ail-sefyll) 2,000 o eiriau  50%
Arholiad Ailsefyll 1.5 Awr   1 x arholiad atodol (ail-sefyll) 1.5 awr  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Dangos dealltwriaeth o’r datblygiadau allweddol yn Ewrop rhwng 1100 a 1540.

Myfyrio ar a dadansoddi ffynonellau gwreiddiol o’r Oesoedd Canol.

Dangos ymwybyddiaeth o'r trafodaethau hanesyddiaethol ynglŷn ag Ewrop yn yr Oesoedd Canol.

Casglu a dadansoddi tystiolaeth hanesyddol a chyflwyno dadleuon ysgrifenedig wrth drafod y cyfnod.

Disgrifiad cryno

Roedd yr Oesoedd Canol yn gyfnod o ddatblygiadau mawr, ond hefyd o wrthgyferbyniad rhwng awdurodod mawr sefydliadau fel yr Eglwys a’r frenhiniaeth, a’r gwrthryfel yn erbyn yr awdurdod yma. Bydd y modiwl hwn yn astudio nifer o brif themâu y cyfnod – o’r pab i’r pla du ac o farchogion i hereticiaid – gan ganolbwyntio ar yr awdurdod a’r ffydd a fodolai yn y gymdeithas, a’r argyfwng a’r gwrthdaro a rwygodd y gymdeithas yma. Edrychir ar y sefydliadau o awdurod yn ogystal â’r heriau economaidd, crefyddol a gwleidyddol oedd yn bygwth y rhain. Byddwn yn edrych ar Ewrop yn gyffredinol ond ar Ynysoedd Prydain yn fwy penodol, gan weld sut y newidiwyd y cyfandir yn ystod y cyfnod o 1100 i 1540. Y nod yw rhoi cyflwyniad i’r Oesoedd Canol a darparu sylfaen i astudio’r Oesoedd Canol yn fanylach yn rhan dau.

Nod

Bydd y modiwl hwn yn ychwanegu at ystod y modiwlau dewis ar gael i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn yr Adran. Cyflwynir myfyrwyr yn arbennig at themâu pwysig yn hanes yr Oesoedd Canol a phrif ddatblygiadau’r cyfnod. Bydd yn ehangu’r dewis sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr ac yn sylfaen ar gyfer astudio’r Oesoedd Canol ymhellach yn rhan 2.

Cynnwys

Darlithoedd:
1. Cyflwyniad: Ewrop Ganoloesol
2. Awdurdod a dylanwad yr Eglwys
3. Seintiau, creiriau a phererindota
4. Urddau crefydd
5. Brenhinoedd a theyrnasoedd
6. Marchogion a rhyfela
7. Croesgadau 1: y Tir Sanctaidd
8. Croesgadau 2: ymestyn ffiniau Gwledydd Cred
9. Brenhinoedd a'r Eglwys: cydweithio neu wrthdaro?
10. Prifysgolion
11. Gwrthryfeloedd a rhyfeloedd cartref
12. Y Pla Du
13. Masnach ac argyfyngau economaidd
14. Y Sgism Mawr
15. Heresi
16. Twf trefol
17. Y Diwygiad Protestannaidd
18. Casgliadau: Ewrop erbyn 1540

Seminarau:
1. Dylanwad yr Eglwys
2. Awdurdod y Brenin
3. Croesgadau
4. Y Pla Du
5. Y Diwygiad Protestannaidd

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Trwy drafodaeth mewn seminar a throsglwyddo gwybodaeth mewn traethawd ac arholiad
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Datblygu sgiliau trosglwyddadwy megis sgiliau rheoli amser, sgiliau cyfathrebu a sgiliau dadansoddi.
Datrys Problemau Disgwylir i fyfyrwyr fedru trin a thrafod problemau hanesyddol ac ymgymryd ag ymchwil briodol wrth baratoi ar gyfer seminarau a gwaith ysgrifenedig
Gwaith Tim Cymryd rhan mewn gweithgareddau seminar a deall sut i weithredu ar y cyd gydag aelodau eraill o’r grŵp.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Datblygu sgiliau trefnu drwy reoli amser a chyflwyno gwaith yn brydlon. Gwneud defnydd o adborth ar waith a gyflwynir er mwyn gwella’r perfformiad
Rhifedd n/a
Sgiliau pwnc penodol Datblygu’r gallu i werthuso ffynonellau perthnasol i’r cyfnod a’r maes ynghyd â’r gallu i ymdrin yn feirniadaol â’r llenyddiaeth eilaidd.
Sgiliau ymchwil Defnyddio amryw o gyfryngau gwahanol er mwyn ffurfio barn feirniadol
Technoleg Gwybodaeth Bydd defnydd o adnoddau arlein yn rhan hanfodol o ddulliau dysgu’r modiwl hwn a bydd felly’n rhoi cyfle i fyfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau wrth, er enghraifft, gwneud defnydd o fyrddau trafod ar Blackboard

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4