Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
CT13120
Module Title
Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Troseddegwyr
Academic Year
2023/2024
Co-ordinator
Semester
Semester 1
Pre-Requisite
Exclusive (Any Acad Year)
Reading List
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Aseiniad 1  1500 o eiriau  50%
Semester Assessment Aseiniad 2  1500 o eiriau  50%
Supplementary Assessment Aseiniad 1  1500 o eiriau  50%
Supplementary Assessment Aseiniad 2  1500 o eiriau  50%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Deall sut i ysgrifennu a chyfeirio mewn ffordd academaidd gadarn.

Deall hanfodion datblygu a dylunio ymchwil.

Deall sut i ddylunio a chyflwyno cyfweliad lled-strwythuredig gyda phartner

Llunio a defnyddio holiadur arolwg sylfaenol.

Meddu ar ddealltwriaeth ddatblygol fanteision a chyfyngiadau dyluniadau dulliau meintiol, ansoddol cymysg.

Meddu ar ddealltwriaeth ddatblygol o sut i asesu astudiaethau ymchwil troseddegol empirig yn feirniadol.

Brief description

Mae cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan weithredol yn y broses ymchwil, datblygu sgiliau arsylwi a chynnal cyfweld ac arolygu un i un.

Content

Bydd y pynciau dan sylw yn cynnwys:

Ysgrifennu a chyfeirio academaidd Dyluniad ymchwil
Moeseg ymchwil
Dyluniad holiadur
Cyfweld ansoddol
Methodelegau dadansoddi ansoddol sylfaenol

Module Skills

Skills Type Skills details
Communication Bydd myfyrwyr yn cael eu dysgu sut i ysgrifennu i safon academaidd uchel, a sut i gymhwyso cyfeiriadau Harvard i'w gwaith, a fydd yn eu galluogi i ddatblygu sgiliau sydd eu hangen i gynhyrchu cyhoeddiadau ysgrifenedig.
Improving own Learning and Performance Mae'n ofynnol i fyfyrwyr fyfyrio ar eu dyluniadau eu hunain o gyfweliad ac arolwg, sy'n gofyn am lefel dda o fyfyrio personol ar eu datblygiad a'u dysgu eu hunain.
Information Technology Bydd gofyn i fyfyrwyr gyrchu deunyddiau ar Blackboard, ond hefyd i ddefnyddio rhaglen arolwg ar-lein i gwblhau eu hail aseiniad.
Personal Development and Career planning Mae'r modiwl hwn wedi'i wreiddio'n fawr yn y byd go iawn, a sut y gellir cynnal ymchwil gyda phobl go iawn. Bydd y ddau aseiniad yn gofyn iddynt redeg gweithgaredd ymchwil gyda rhywun y tu allan i'r cwrs, a myfyrio ar ba mor dda y gweithiodd yr offer gyda phobl go iawn mewn cymdeithas.
Problem solving Mae ethos cyfan y modiwl yn troi o gwmpas datrys problemau. Dyma hanfod ymchwil gwyddorau cymdeithasol ac felly bydd y modiwl yn ymwneud yn helaeth ag annog a meithrin y sgil hon.
Research skills Mae gofyn i fyfyrwyr wneud y gwaith o ddylunio a chyflwyno cyfweliad lled-strwythuredig gyda phartner. O'r herwydd, bydd gofyn iddynt ddeall a chymhwyso elfennau cymhleth dylunio ymchwil ansoddol
Subject Specific Skills Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau a fydd yn eu helpu i ddylunio a chynnal prosiect ymchwil, pe byddent yn penderfynu ymgymryd a thraethawd hir empirig yn eu trydedd flwyddyn.
Team work Bydd y ddau aseiniad yn ei gwneud yn ofynnol i'r myfyrwyr weithio gydag un arall i gynhyrchu a) amserlen gyfweld a b) holiadur arolwg (er y bydd yr aseiniadau'n cael eu hysgrifennu'n unigol). Bydd y seminarau a'r gweithdai hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr weithio gyda'i gilydd drwyddi draw mewn ffordd ymarferol iawn.

Notes

This module is at CQFW Level 4