Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CT30720
Teitl y Modiwl
Cyfraith Ewrop
Blwyddyn Academaidd
2019/2020
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Anghymharus (Unrhyw Flwyddyn Acad)
Cyd-Ofynion
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
LA11120 neu LA13820 , LA13110, LA13410, LC10120, LC20120, LC10420, LC11120, LC13820 (Welsh Medium LC11120, LC13820, LC10420, CT10120, CT20120, CT10420, CT11120, CT13820)
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   60%
Asesiad Semester Traethawd  (2,500 gair)  40%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   60%
Asesiad Ailsefyll Traethawd  (2,500 gair)  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Egluro a dadansoddi arwyddocâd strwythurau cyfansoddiadol a sefydliadol sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd.

2. Dangos tystiolaeth o fod wedi cwblhau ymchwil gyfreithiol er mwyn dangos lefel uwch o gymhwysedd wrth ganfod a defnyddio ffynonellau cynradd ac eilaidd cyfraith Ewrop yn ogystal â safbwyntiau athrawiaethol a damcaniaethol ar gyfraith Ewrop.

3. Dangos dealltwriaeth feirniadol a datblygedig o sut y mae gwahanol gategorïau cyfraith Ewrop yn rhyngweithio a systemau cyfreithiol cenedlaethol.

4. Egluro, mewn modd cynhwysfawr, yr egwyddorion y seilir y farchnad fewnol arnynt a sut yr adlewyrchir y rhain yn narpariaethau Cytuniadau a'u datblygu yn neddfwriaeth a chyfraith achosion eilaidd Llys Cyfiawnder Ewrop.

5. Defnyddio'r egwyddorion cyfreithiol perthnasol wrth ddatrys ac egluro problemau damcaniaethol a / neu ymarferol sy'n codi cwestiynau sy'n ymwneud ag agweddau ar Gyfraith yr Undeb Ewropeaidd.

Disgrifiad cryno

Mae cyfraith yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn gorff sylweddol o reolau sy'n rheoli sbectrwm eang o weithgareddau masnachol a chymdeithasol aelod-wladwriaethau. Mae'r cwrs yn ymdrin a chyfraith sylwedd a chyfraith sefydliadol.

Cynnwys

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno deunyddiau a methodolegau gorchmynion cyfreithiol Ewropeaidd ac yn egluro prif nodweddion y drefn gyfreithiol sy'n seiliedig ar yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r modiwl yn canolbwyntio'n arbennig ar brosesau deddfu; gweithredu a gorfodi cyfraith a pholisi'r UE; atebolrwydd cyfreithiol sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd; y berthynas rhwng yr UE a systemau cenedlaethol, ynghyd â’r rheolau cyfreithiol sy'n llywodraethu'r farchnad fewnol.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd trafodaethau seminar yn datblygu sgiliau cyflwyno a sgiliau dadlau llafar y myfyrwyr, fel unigolion ac fel grwp.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Gofyniad ar gyfer ymarfer cyfreithiol proffesiynol ac ar gyfer cyd-destun trawswladol ymarfer cyfreithiol modern.
Datrys Problemau Trafod mewn seminarau/gwaith paratoi ac wrth ddadlau.
Gwaith Tim Gweithgareddau grwp a thrafodaethau yn y seminarau.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Bydd cymryd rhan mewn seminarau a’r arholiad yn datblygu gwahanol agweddau o ymchwil academaidd, o ddeall a chyfeirnodi ffynonellau i ledaenu syniadau i eraill ar lafar, a datblygu sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig.
Rhifedd Amherthnasol.
Sgiliau pwnc penodol Darllen a deall deunyddiau perthnasol ym maes Cyfraith Ewropeaidd yn enwedig cyfraith achosion a dadansoddi academaidd.
Sgiliau ymchwil Wrth ymchwilio a pharatoi ar gyfer y traethawd, y seminarau a’r arholiad.
Technoleg Gwybodaeth Mae sgiliau llyfrgell ac ymchwil yn sylfaenol wrth baratoi ar gyfer seminarau a’r arholiad.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6