Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
SC20720
Teitl y Modiwl
Seicoleg Iechyd
Blwyddyn Academaidd
2023/2024
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Exclusive (Any Acad Year)
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Examination  Examination  50%
Arholiad Semester 2 Awr   Examination  Examination  50%
Asesiad Ailsefyll Poster  Poster hyrwyddo ac amlinelliad 1500 Words  50%
Asesiad Semester Poster  Poster hyrwyddo ac amlinelliad 1500 Words  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Archwilio, gwerthuso a chymhwyso modelau o ganfyddiad iechyd a newid ymddygiad

Gwerthuso effeithlonrwydd wahanol fathau o gyfathrebu a hybu iechyd

Gwerthuso’n feirniadol dylanwadau cymdeithas, bioleg a seicoleg ar iechyd ac ymddygiad iechyd

Arddangos y gallu i ystyried cynulleidfaoedd targed a chyd-destunau priodol er mwyn defnyddio dulliau seicolegol i ofal iechyd a hybu iechyd

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl yn archwilio'r defnydd o seicoleg a theori seicolegol i archwilio ystod o bynciau ac ymddygiadau sy'n gysylltiedig ag iechyd. Archwilir rôl cymdeithas ac iechyd trwy drafod gwahaniaethau rhyw a diwylliannol mewn canfyddiadau o iechyd a sut mae hyn yn dylanwadu ar benderfyniadau i gymryd rhan mewn ymddygiad sy'n gwella iechyd a risg iechyd. Archwilir damcaniaethau newid ymddygiad, ymyriadau iechyd a chyfathrebu mewn gofal iechyd i roi mewnwelediad i sut y gall gwybyddiaeth gymdeithasol ddylanwadu ar addasu ymddygiadau sy'n gysylltiedig ag iechyd. Yn olaf, trafodir yr heriau seicolegol o asesu iechyd ac ymdopi â chlefyd cronig.

Cynnwys

•Cyflwyniad i seicoleg iechyd; cymhwysiad ac ymchwil

•Penderfynyddion risg iechyd ac ymddygiad sy'n gwella iechyd

•Modelau canfyddiad iechyd

•Mesur cyflyrau iechyd ac iechyd

•Hybu iechyd a chyfathrebu perswadiol

•Modelau newid ymddygiad

•Datblygu ymyriadau iechyd

•Cyfathrebu mewn gofal iechyd

•Clefyd cronig ac ymdopi

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Addasrwydd a gwydnwch Nod y modiwl yw hyrwyddo hunanreolaeth ond o fewn cyd-destun cymorth gan yr hwylusydd a chyd-fyfyrwyr fel ei gilydd. Disgwylir i fyfyrwyr wella eu dysgu a'u perfformiad eu hunain trwy ymgymryd â'u hymchwil eu hunain ac ymarfer eu menter eu hunain, gan gynnwys chwilio am ffynonellau, a phenderfynu cyfeiriad eu poster / amlinelliad a'u portffolio. Bydd yr angen i gyflwyno asesiadau ysgrifenedig yn canolbwyntio sylw myfyrwyr ar yr angen i reoli eu hadnoddau amser a chyfle'n dda.
Cydlynu ag erail Bydd seminarau yn cynnwys trafodaeth grŵp bach a datrys problemau lle bydd yn ofynnol i fyfyrwyr drafod y materion craidd sy'n gysylltiedig â phynciau seminar fel grŵp. Mae dadleuon a thrafodaethau ystafell ddosbarth o'r fath yn rhan hanfodol o'r modiwl a byddant yn rhan strwythuredig o ddatblygiad y portffolio asesu.
Cyfathrebu proffesiynol Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gyflwyno eu syniadau ar lafar ac yn ysgrifenedig. Byddant yn deall pwysigrwydd gwybodaeth a chyfathrebu clir a sut i fanteisio ar y rhain ar gyfer cynulleidfaoedd targed amrywiol. Byddant yn gwybod sut i ddefnyddio'r nifer fawr o ffynonellau gwybodaeth sydd ar gael a sut i ddefnyddio'r dull cyfathrebu mwyaf priodol i’r fantais orau. Byddant yn dysgu ystyried yr hyn sy'n berthnasol i'r pwnc yn unig a chanolbwyntio ar amcanion eu dadl neu drafodaeth. Bydd seminarau y
Datrys Problemau Creadigol Bydd gwaith prosiect annibynnol a datrys problemau yn un o brif nodau’r modiwl; bydd y cyflwyniad o'r poster a'r portffolio yn gofyn bod y myfyriwr yn defnyddio datrys problemau i nodi a chyfathrebu arddull gyfathrebu addas a chymhwyso theori seicolegol briodol i fynd i'r afael â'r broblem dan sylw. Bydd gallu myfyrwyr i ddatrys problemau yn cael ei ddatblygu a'i asesu trwy ofyn iddynt: fabwysiadu safbwyntiau gwahanol; defnyddio theori seicolegol i ddilysu eu barn ac amcangyfrif ateb i'r broblem
Gallu digidol Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno eu gwaith mewn fformat wedi'i brosesu gan eiriau a thrwy ddefnyddio Turnitin. Wrth baratoi ar gyfer aseiniadau, anogir myfyrwyr i chwilio am ffynonellau gwybodaeth ar y we, yn ogystal â cheisio ffynonellau trwy ffynonellau gwybodaeth electronig (megis Web of Science a PsychArticles).
Meddwl beirniadol a dadansoddol Bydd cyflwyno'r aseiniadau ysgrifenedig yn adlewyrchu sgiliau ymchwil annibynnol y myfyriwr. Bydd yr angen i ddod o hyd i adnoddau ymchwil priodol hefyd yn hwyluso sgiliau ymchwil. Bydd paratoi ar gyfer cyfraniad seminar yn gofyn i'r myfyriwr ddatblygu sgiliau prosiect annibynnol.
Synnwyr byd go iawn Bydd y modiwl yn ehangu dealltwriaeth myfyrwyr o'r llwybr gyrfa i siarter mewn seicoleg iechyd ynghyd â chyfleoedd gyrfa sydd ar gael i seicolegydd iechyd siartredig a di-siartedig. Bydd trafodaethau seminar yn benodol yn helpu i ddatblygu sgiliau llafar a chyflwyno myfyrwyr. Ymhlith y sgiliau trosglwyddadwy ychwanegol a ddatblygwyd mae targedu gwybodaeth at wahanol gynulleidfaoedd, cymhwyso theori seicolegol i ddatrys problemau yn y byd go iawn a dod o hyd i lenyddiaeth.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5