Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
VS11350
Module Title
Ffurf a Gweithrediad (Blwyddyn 1)
Academic Year
2023/2024
Co-ordinator
Semester
Semester 2 (Taught over 2 semesters)
Reading List
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Prawf ysgrifenedig yn y dosbarth  Prawf ysgrifenedig sy'n cynnwys 30 MCQs a 3 SAQs yn cwmpasu unrhyw amcanion dysgu hyd at amser yr asesiad 90 Munud  20%
Semester Assessment Asesiad llafar  Asesiad llafar 20 munud yn cwmpasu unrhyw amcanion dysgu hyd at amser yr asesiad  20%
Semester Exam 1.5 Hours   Papur arholiad Cwestiynau Aml Ddewis (CAD) ysgrifenedig  Prawf ysgrifenedig sy'n cynnwys cwestiynau aml ddewis (CAD) yn cwmpasu unrhyw amcanion dysgu hyd at amser yr asesiad 1.5 Awr  30%
Semester Exam 1.5 Hours   Papur Arholiad Cwestiynau Atebion Byr (CAB) Ysgrifenedig  Prawf ysgrifenedig sy'n cynnwys cwestiynau atebion byr (CAB) yn cwmpasu unrhyw amcanion dysgu hyd at amser yr asesiad 1.5 Awr  30%
Supplementary Assessment Ail Eistedd Asesiad llafar  Asesiad llafar 20 munud yn cwmpasu unrhyw amcanion dysgu hyd at amser yr asesiad  20%
Supplementary Assessment Ail Eistedd Prawf ysgrifenedig yn y dosbarth  Prawf ysgrifenedig sy'n cynnwys 30 MCQs a 3 SAQs yn cwmpasu unrhyw amcanion dysgu hyd at amser yr asesiad 90 Munud  20%
Supplementary Exam 1.5 Hours   Ail Eistedd Papur arholiad Cwestiynau Aml Ddewis (CAD) ysgri  Prawf ysgrifenedig Cwestiynau Aml Ddewis (CAD) yn cwmpasu unrhyw amcanion dysgu hyd at amser yr asesiad 1.5 Awr  30%
Supplementary Exam 1.5 Hours   Ail Eistedd Papur Arholiad Cwestiynau Atebion Byr (CAB) Ysgr  Prawf ysgrifenedig sy'n cynnwys cwestiynau atebion byr (CAB) yn cwmpasu unrhyw amcanion dysgu hyd at amser yr asesiad 1.5 Awr  30%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Defnyddiwch derminoleg anatomeg safonol i ddisgrifio rhannau o'r corff a'u perthynas â'i gilydd o dan amodau arholiad.

Disgrifiwch ddyluniad y corff fertebrat sylfaenol a dangos dealltwriaeth o wahaniaethau cymharol mewn rhywogaethau domestig cyffredin gyda phwyslais arbennig ar y system gyhyrysgerbydol yn y cyd-destun milfeddygol.

Dangos dealltwriaeth sylfaenol o anatomeg y galon, pibellau mawr a system anadlu mewn oedolyn yn y rhywogaethau domestig cyffredin.

Disgrifiwch ffisioleg sylfaenol ac anatomeg (gros- ac wltra-adeiledd-) meinweoedd amrywiol y systemau cyhyrysgerbydol, cardio-anadlol a Philynol, a'u rhyngweithio â systemau eraill y corff.

Disgrifiwch gyfluniad y pilyn (gan gynnwys rhanbarthau arbenigol e.e. carn, corn, clust) mewn rhywogaethau milfeddygol gan gysylltu cyfluniad â gweithrediad.

Cyflwyno trosolwg o anatomeg a datblygiad y system nerfol ganolog ac ymylol, llygad a chlust mewn anifeiliaid domestig.

Disgrifiwch cynhyrchiad signalau nerfol ac integreiddio mewnbynnau ac allbynnau'r system nerfol i ganiatáu i'r anifail synhwyro a rheoli ei amgylchedd mewnol ac allanol, cyfathrebu, a symud yn iawn.

Trafodwch gyfluniad microsgopig y system nerfol, a gwerthfawrogi gweithrediad.

Disgrifiwch rôl cydrannau allweddol y systemau atgenhedlu ac wrinol gwrywaidd a benywaidd (arennol, wrethol ac atgenhedlu) yn y rhywogaethau milfeddygol gwrywaidd a benywaidd.

Amlinellwch brif nodweddion y cylch estrws, ffrwythlondeb a beichiogrwydd gan gyfeirio at yr hormonau sy'n rheoli'r prosesau.

Disgrifiwch gyfluniad a gweithrediad y cydrannau allweddol yn y system ymborth o dan amodau arholiad.

Trafodwch sut mae metaboledd sylfaenol gwahanol rywogaethau yn adlewyrchu'r metabolion y maent yn eu hamsugno, ac felly’n adlewyrchu cyfluniad a gweithrediad eu llwybr ymborth, gan gymharu epleswyr blaengoluddion ac olgoluddion gyda chigysorion a hollysyddion.

Cymhwyso gwybodaeth am ffisioleg systemau'r corff a astudiwyd i ddehongli profion diagnostig ar gyfer clefydau cyffredin e.e. clefyd siwgr a lefelau glwcos y gwaed.

Gallu dangos sut y gellir cymhwyso cynnwys y modiwl i sefyllfaoedd clinigol a sut mae'n integreiddio â modiwlau eraill.

Brief description

Bydd y modiwl hwn yn cysylltu â'i gilydd y systemau "Cardiofasgwlaidd ac Anadlu", "Ymsymudiad", "Pilyn", "Niwroleg, Offthalmoleg, a Synhwyrau Arbennig", "Endocrin", Atgenhedlu a Wrinol", ac "Ymborth", gan gyfleu dealltwriaeth anatomegol a gweithredol sylfaenol y systemau anifeiliaid hyn, er mwyn gwella dealltwriaeth o'r cysylltiadau rhwng y systemau critigol hyn o fewn y corff. Bydd yn rhoi trosolwg o gyfluniad a gweithgareddau arferol y systemau corff hyn, gan osod y sylfeini a fydd yn cael eu hadeiladu ymhellach yn ail flwyddyn y cwrs BVSc. Bydd dealltwriaeth o'r cyfluniad a gweithrediad arferol yn galluogi gwerthfawrogiad o arwyddion ac effeithiau camweithrediad mewn clefydau, ac egwyddorion triniaeth.

Content

Gan gyfuno dosbarthiadau anatomeg ymarferol gyda darlithoedd ac addysgu grwpiau bach, mae'r modiwl hwn yn archwilio anatomeg a ffisioleg prif systemau'r corff, mewn gweithrediad arferol ac yng nghyd-destun cyflyrau cyffredin y systemau hyn a geir yn gyffredinol o fewn milfeddygaeth.
Trefnir y modiwl hwn yn llinynnau system y corff, gan gynnwys y systemau: 1/ Cardiofasgwlaidd a Anadlol, 2/ Ymsymudiad (cyhyrysgerbydol), 3/ Pilyn (croen), 4/ Niwroleg, offthalmoleg a synhwyrau arbennig, 5/ Endocrin, 6/ Atgenhedlu ac wrinol, ac 7/ Ymborth. Mae'r modiwl hwn yn gosod y wybodaeth sylfaenol y bydd modiwl Ffurf a Gweithrediad ym Mlwyddyn 2 yn adeiladu arno drwy archwilio'r systemau mewn mwy o ddyfnder a chymhlethdod drwy strwythur cwricwlwm troellog. Gyda'i gilydd, mae modiwlau Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 yn darparu sail Parth 'Gallu Milfeddyg' o Gymwyseddau Diwrnod Un yr RCVS, sy'n disgrifio'r cymhwysedd clinigol, ac yn cwmpasu'r sgiliau ymarferol, y technegau a'r wybodaeth wyddonol filfeddygol sylfaenol y mae'n rhaid i filfeddygon ei feddu ar ôl graddio.

Module Skills

Skills Type Skills details
Co-ordinating with others Datblygu sgiliau gweithio o fewn tîm a sgiliau cydlynu yn ystod dosbarthiadau dysgu cyfeiriol ac anatomeg lle mae myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau bach
Critical and analytical thinking Sesiynau dysgu cyfeiriol datrys problemau a seiliedig ar achosion milfeddygol.
Professional communication Mae myfyrwyr yn datblygu sgiliau cyfathrebu proffesiynol drwy gydol y cwrs a ddefnyddir mewn senarios fel arholiadau llafar ac fel rhan o’u EMS i gyfathrebu â chydweithwyr proffesiynol
Subject Specific Skills Yn ystod y modiwl, bydd myfyrwyr yn ennill gwybodaeth am anatomeg filfeddygol, ffisioleg, terminoleg patholegol a gwybodaeth benodol alwedigaethol arall sydd ei hangen ar filfeddyg

Notes

This module is at CQFW Level 4