Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
VS22340
Module Title
Ffurf a Gweithrediad (Blwyddyn 2)
Academic Year
2023/2024
Co-ordinator
Semester
Semester 2 (Taught over 2 semesters)
Reading List
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Prawf Ysgrifenedig yn y dosbarth  Prawf ysgrifenedig sy'n cynnwys 30 MCQs a 3 SAQs yn cwmpasu unrhyw amcanion dysgu hyd at amser yr asesiad 90 Munud  20%
Semester Assessment Asesiad Llafar  Asesiad llafar 20 munud yn cwmpasu unrhyw amcanion dysgu hyd at amser yr asesiad  20%
Semester Exam 1.5 Hours   Papur Arholiad Cwestiynau Aml Ddewis (CAD) ysgrifenedig  Prawf ysgrifenedig sy'n cynnwys cwestiynau aml ddewis (CAD) yn cwmpasu unrhyw amcanion dysgu hyd at amser yr asesiad 1.5 Awr  30%
Semester Exam 1.5 Hours   Papur Arholiad Cwestiynau Atebion Byr (CAB) ysgrifenedig  Prawf ysgrifenedig sy'n cynnwys cwestiynau atebion byr (CAB) yn cwmpasu unrhyw amcanion dysgu hyd at amser yr asesiad 1.5 Awr  30%
Supplementary Assessment Ail Eistedd Prawf Ysgrifenedig yn y dosbarth  Prawf ysgrifenedig sy'n cynnwys 30 MCQs a 3 SAQs yn cwmpasu unrhyw amcanion dysgu hyd at amser yr asesiad 90 Munud  20%
Supplementary Assessment Ail Eistedd Asesiad Llafar  Asesiad llafar 20 munud yn cwmpasu unrhyw amcanion dysgu hyd at amser yr asesiad  20%
Supplementary Exam 1.5 Hours   Ail Eistedd Papur Arholiad Cwestiynau Aml Ddewis (CAD) ysgri  Prawf ysgrifenedig sy'n cynnwys cwestiynau aml ddewis (CAD) yn cwmpasu unrhyw amcanion dysgu hyd at amser yr asesiad 1.5 Awr  30%
Supplementary Exam 1.5 Hours   Ail Eistedd Papur Arholiad Cwestiynau Atebion Byr (CAB) ysgr  Prawf ysgrifenedig sy'n cynnwys cwestiynau atebion byr (CAB) yn cwmpasu unrhyw amcanion dysgu hyd at amser yr asesiad 1.5 Awr  30%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Disgrifiwch ddyluniad y corff fertebrat sylfaenol, gan gynnwys defnyddio terminoleg anatomeg safonol, a dangos dealltwriaeth o wahaniaethau cymharol mewn rhywogaethau domestig cyffredin gyda phwyslais arbennig ar y system gyhyrysgerbydol yn y cyd-destun milfeddygol.

Trafodwch anatomeg ddatblygiadol ac arferol y galon, pibellau mawr a system anadlu mewn oedolyn yn y rhywogaethau domestig cyffredin.

Disgrifiwch ffisioleg ac anatomeg (gros- ac wltra-adeiledd--) meinweoedd amrywiol y cyhyrysgerbydol, cardio-anadlol, systemau pilynol a nerfol, a'u rhyngweithio â systemau eraill y corff, mewn gweithrediad arferol ac enghreifftiau o gamweithrediad (clefyd)

Disgrifiwch gyfluniad y pilyn mewn rhywogaethau milfeddygol, gan gysylltu cyfluniad â gweithrediad , a dechrau datblygu sgiliau a gwybodaeth wrth archwilio a chydnabod cyfluniad croen abnormal.

Cyflwyno trosolwg o anatomeg a datblygiad y system nerfol ganolog ac ymylol, llygad a chlust mewn anifeiliaid domestig.

Disgrifiwch cynhyrchiad signalau nerfol ac integreiddio mewnbynnau ac allbynnau'r system nerfol i ganiatáu i'r anifail synhwyro a rheoli ei amgylchedd mewnol ac allanol, cyfathrebu, a symud yn iawn

Disgrifiwch ddatblygiad, cyfluniad, gweithrediad a rheolaeth y chwarennau endocrin mawr e.e. pitwidol, thyroid, uwcharenol ayb.

Trafodwch y sail batholegol, newidiadau diagnostig a thriniaethau sy'n gysylltiedig â chlefydau endocrinaidd cyffredin o dan amodau arholiad.

Disgrifiwch y prif lwybrau sy'n ymwneud â metaboledd carbohydradau, lipidau a phroteinau yn y corff mamaliaid. Mae hyn yn cynnwys digwyddiadau sy'n benodol i feinwe, gyda phwyslais ar fetaboledd ynni a'i reoleiddio gan hormonau a mecanweithiau eraill, yn enwedig lle mae'r rhain yn berthnasol i brosesau clefydau gan ddefnyddio clefyd y siwgr yn y gath fel enghraifft.

Disgrifiwch anatomeg a ffisioleg y system atgenhedlu gan ddefnyddio hyn i ganfod a thrin clefydau perthnasol a dylanwadu ar brosesau atgenhedlu.

Rhoi trosolwg o'r ffordd y mae'r system wrinol yn cymryd rhan mewn rheoleiddio cyfaint a chyfansoddiad hylif rhyngseryddol, gan gynnwys dylanwad cyffuriau ar y prosesau.

Dangos sut y gellir defnyddio cynnwys y modiwl i leoliadau clinigol a sut mae'n integreiddio â modiwlau eraill

Brief description

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar y ddealltwriaeth anatomegol a gweithrediad sylfaenol a gwmpesir yn y flwyddyn gyntaf ac yn archwilio ffurf a gweithrediad systemau mawr y corff mewn mwy o ddyfnder, gan gynnwys yng nghyd-destun camweithrediad (gan ddefnyddio enghreifftiau clefyd cyffredin). Bydd dealltwriaeth o'r cygluniad a'r gweithrediad arferol yn galluogi gwerthfawrogiad o arwyddion ac effeithiau camweithrediad mewn clefydau, ac egwyddorion triniaeth. Bydd y modiwl hwn hefyd yn mynd i'r afael â'r cysylltiadau rhwng pob un o systemau'r corff.

Content

Gan gyfuno dosbarthiadau anatomeg ymarferol gyda darlithoedd ac addysgu grwpiau bach, mae'r modiwl hwn yn archwilio'n fanylach anatomeg a ffisioleg prif systemau'r corff, mewn gweithrediad arferol ac yng nghyd-destun cyflyrau cyffredin y systemau hyn a geir yn gyffredinol o fewn milfeddygaeth.
Gan adeiladu ar Ffurf a Gweithrediad (Blwyddyn 1), bydd cyfluniad a gweithrediad arferol systemau'r corff yn cael eu hail-ystyried yn fwy manwl, gydag archwilio arwyddion ac effeithiau camweithrediad ac anaf.
Trefnir y modiwl hwn yn llinynnau system y corff, gan gynnwys y systemau: 1/ Cardiofasgwlaidd a Anadlol, 2/ Ymsymudiad (cyhyrysgerbydol), 3/ Pilyn (croen), 4/ Niwroleg, offthalmoleg a synhwyrau arbennig, 5/ Endocrin, 6/ Atgenhedlu ac wrinol, ac 7/ Ymborth. Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar wybodaeth a gafwyd ar Ffurf a Gweithrediad ym Mlwyddyn 1, gan archwilio'r systemau mewn mwy o ddyfnder a chymhlethdod drwy strwythur cwricwlwm troellog. Gyda'i gilydd, mae modiwlau Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 yn darparu sail Parth 'Gallu Milfeddyg' o Gymwyseddau Diwrnod Un yr RCVS, sy'n disgrifio'r cymhwysedd clinigol, ac yn cwmpasu'r sgiliau ymarferol, y technegau a'r wybodaeth wyddonol filfeddygol sylfaenol y mae'n rhaid i filfeddygon ei feddu ar ôl graddio.

Module Skills

Skills Type Skills details
Co-ordinating with others Datblygu sgiliau gweithio o fewn tîm a sgiliau cydlynu yn ystod dosbarthiadau dysgu cyfeiriol ac anatomeg lle mae myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau bach
Critical and analytical thinking Sesiynau dysgu cyfeiriol datrys problemau a seiliedig ar achosion milfeddygol.
Professional communication Mae myfyrwyr yn datblygu sgiliau cyfathrebu proffesiynol drwy gydol y cwrs a ddefnyddir mewn senarios fel arholiadau llafar ac fel rhan o’u EMS i gyfathrebu â chydweithwyr proffesiynol
Subject Specific Skills Yn ystod y modiwl, bydd myfyrwyr yn ennill gwybodaeth am anatomeg filfeddygol, ffisioleg, terminoleg patholegol a gwybodaeth benodol alwedigaethol arall sydd ei hangen ar filfeddyg

Notes

This module is at CQFW Level 5