Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
AD30730
Teitl y Modiwl
Ymarfer Proffesiynol
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Pre-Requisite
Gofynion mynediad TAR
Co-Requisite
AD30830 Dysgu ac Addysgu ADM3460 Arbenigedd Pwnc/Cyfnod
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Portffolio Ymarfer Proffesiynol  Portfolio including critical reflection on school experience on these themes: • Curriculum making in schools (LO1) • Inclusion (LO 2) • Reflection on a professional learning opportunity (LO3) • Evidence-based practice (LO4) Portffolio fydd yn cynnwys myfyrio beirniadol ar brofiad ysgol ar y themâu hyn: • Cwricwlwm mewn ysgolion (AD1) • Cynhwysiant (AD 2) • Myfyrio ar gyfle dysgu proffesiynol (AD3) • Ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth (AD4) 4000 o eiriau  100%
Asesiad Semester Portffolio Ymarfer Proffesiynol  Portfolio including critical reflection on school experience on these themes: • Curriculum making in schools (LO1) • Inclusion (LO 2) • Reflection on a professional learning opportunity (LO3) • Evidence-based practice (LO4) Portffolio fydd yn cynnwys myfyrio beirniadol ar brofiad ysgol ar y themâu hyn: • Cwricwlwm mewn ysgolion (AD1) • Cynhwysiant (AD 2) • Myfyrio ar gyfle dysgu proffesiynol (AD3) • Ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth (AD4) 4000 o eiriau  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Tystiolaeth o ddealltwriaeth feirniadol o'r disgwyliad cwricwlaidd a deddfwriaethol i athrawon yng Nghymru, gan gynnwys ymarfer gwrth-hiliol ac effaith anfantais.

Dangos dealltwriaeth gysyniadol feirniadol a chymhwysiad o materion sy'n effeithio ar ddysgu.

Arddangos ymwybyddiaeth feirniadol o'r disgwyliadau proffesiynol ar athrawon a'r angen am ddatblygiad proffesiynol parhaus.

Dangos yn feirniadol ddealltwriaeth dda o sut gellir cymhwyso tystiolaeth, ymchwil a theori mewn ymarfer.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn pwysleisio dealltwriaeth o'r system addysg yng Nghymru gan gynnwys CiG a'r cyd-destun polisi ehangach. Mae natur integredig y rhaglen yn rhoi trosolwg i chi o'r system addysg yng Nghymru, gan sicrhau bod gennych ddealltwriaeth glir o'r continwwm dysgu a chyfraniad arbenigol gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yng Nghymru. Yn y modiwl hwn byddwch yn ystyried materion sy'n effeithio ar ddysgu gan roi sail gref i chi gynllunio ac addysgu yn y ffyrdd mwyaf effeithiol a phriodol i bob dysgwr. Byddwch hefyd yn ystyried disgwyliadau proffesiynol bod yn athro effeithiol a sut i ddod yn ddysgwr gydol oes trwy ddysgu proffesiynol parhaus.

Nod

Mae'r modiwl hwn yn pwysleisio dealltwriaeth o'r system addysg yng Nghymru gan gynnwys CiG a'r cyd-destun polisi ehangach. Mae natur integredig y rhaglen yn rhoi trosolwg i chi o'r system addysg yng Nghymru, gan sicrhau bod gennych ddealltwriaeth glir o'r continwwm dysgu a chyfraniad arbenigol gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yng Nghymru. Yn y modiwl hwn byddwch yn ystyried materion sy'n effeithio ar ddysgu gan roi sail gref i chi gynllunio ac addysgu yn y ffyrdd mwyaf effeithiol a phriodol i bob dysgwr. Byddwch hefyd yn ystyried disgwyliadau proffesiynol bod yn athro effeithiol a sut i ddod yn ddysgwr gydol oes trwy ddysgu proffesiynol parhaus.

Cynnwys

1. Addysg yng Nghymru: cyflwyniad i'r Cwricwlwm i Gymru; dad-drefedigaethu'r cwricwlwm; safbwyntiau rhyngwladol ar ddiwygio'r cwricwlwm.
2. Plant a phobl ifanc yng Nghymru/llesiant: natur amrywiol a newidiol poblogaeth ysgolion.
3. Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol: archwilio goblygiadau ar gyfer ymarfer.
4. Cysylltiadau proffesiynol: cyfrifoldebau athrawon, diogelu.
5. Ymarfer wedi'i lywio gan dystiolaeth: dod yn ymarferydd hysbysir gan ymchwil.
6. Lles: polisi ac ymarfer yng Nghymru, polisi ac ymarfer gwrth-hiliol.
7. Plant a phobl ifanc yng Nghymru ac anghenion dysgu ychwanegol.
8. Cynhadledd ymchwil
9. Datblygu fel gweithiwr proffesiynol.
10. Diwrnodau Partneriaeth: proffesiynoldeb mewn ymarfer; datblygu cwricwlwm mewn ysgolion; ymgysylltu â rhieni a gofalwyr; myfyrdod proffesiynol; Ymholiad proffesiynol mewn ysgolion; Datblygu sgiliau Cymraeg; proses ymgeisio am swydd.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Addasrwydd a gwydnwch Rhaid i fyfyrwyr addasu i dri lleoliad ysgol.
Cydlynu ag erail Mae myfyrwyr yn dysgu gweithio gyda mentoriaid a chydweithwyr.
Cyfathrebu proffesiynol Bydd myfyrwyr yn cyfathrebu â chydweithwyr, rhieni a gofalwyr.
Datrys Problemau Creadigol Bydd myfyrwyr yn cynllunio gwersi ac adnoddau yn greadigol ar gyfer pob dysgwr yn eu gofal.
Gallu digidol Bydd myfyrwyr yn cynnwys y Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn eu haddysgu.
Meddwl beirniadol a dadansoddol Bydd myfyrwyr yn ymgysylltu'n feirniadol â pholisi addysg yng Nghymru a chydag ymchwil addysgol ehangach.
Myfyrdod Bydd myfyrwyr yn dod yn ymarferwyr myfyriol.
Sgiliau Pwnc-benodol Bydd myfyrwyr yn arddangos gwybodaeth, dealltwriaeth a myfyrdod wrth gymhwyso addysgeg pwnc neu gyfnod-benodol.
Synnwyr byd go iawn Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â thri lleoliad mewn ysgolion.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6