Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
BWM3305
Teitl y Modiwl
Entrepreneuriaeth Wledig 4
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Dysgu o Bell
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Adroddiad ysgrifenedig  Y marc pasio yw 50%. 1500 o eiriau  100%
Asesiad Semester Adroddiad ysgrifenedig  Y marc pasio yw 50%. 1500 o eiriau  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Dangos dealltwriaeth o'r dulliau ar gyfer dadansoddi gwytnwch busnes, cadernid a sensitifrwydd

Nodi ffactorau i'w hystyried wrth drafod ochr breifat/bersonol busnes

Disgrifiad cryno

Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ddadansoddi cyfrifon busnes i fesur cadernid a gwytnwch y busnes o ran cyfrifeg. Bydd y myfyrwyr hefyd yn dysgu sut i ddadansoddi sensitifrwydd a sut y gellir dehongli hyn yn effeithiol i roi gwell dealltwriaeth iddynt o sefyllfa bresennol y busnes neu sefyllfa'r busnes yn y dyfodol os nad yw rhagfynegiadau'r farchnad yn ôl y disgwyl ar gyfer menter newydd. Yn olaf, bydd y myfyrwyr yn cael eu arwain drwy amrywiol astudiaethau achos busnes gwledig i dynnu sylw at sut mae busnesau wedi datblygu ac addasu i newid.

Nod

Nod y cwrs hwn yw darparu adnoddau dadansoddol pellach i'r myfyrwyr ar gyfer datblygu cynllun menter busnes, a rhoi astudiaethau achos iddynt o fusnesau cyfredol i'w helpu i nodi sut y gellid cymhwyso'r agweddau hyn.

Cynnwys

Bydd y modiwl hwn yn cynnwys:
1) Dadansoddi Cryfder, Gwydnwch a Sensitifrwydd
2) Agweddau preifat a phersonol ar fusnes
3) Astudiaethau Achos

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Datrys Problemau Creadigol Bydd yr asesiad yn cyflwyno problemau damcaniaethol i'r myfyrwyr eu datrys.
Gallu digidol Bydd gofyn i fyfyrwyr archwilio a syntheseiddio data meintiol o ystod o gyhoeddiadau a chronfeydd data i ddatblygu atebion ar gyfer eu hasesiadau.
Meddwl beirniadol a dadansoddol Bydd disgwyl i fyfyrwyr syntheseiddio gwybodaeth gymhleth
Sgiliau Pwnc-benodol Nodi gwahanol fathau o gynlluniau busnes, a gwerthuso manteision a heriau datblygu a gweithredu cynllun hyfyw.
Synnwyr byd go iawn Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a sgiliau pellach i'r myfyrwyr wrth ddadansoddi a chreu cynlluniau busnes; byddant yn cael eu hasesu ar eu dealltwriaeth o'r wybodaeth hon.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7