Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
CT20320
Module Title
Dioddefoleg
Academic Year
2024/2025
Co-ordinator
Semester
Semester 2

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Cyflwyniad Grwp  20 Minutes  50%
Semester Exam 2 Hours   Arholiad heb ei weld ymlaen llaw  2 Awr  50%
Supplementary Assessment Aseiniad  2500 o eiriau  50%
Supplementary Exam 2 Hours   Arholiad heb ei weld ymlaen llaw  2 Awr  50%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Dangos ymwybyddiaeth gadarn o'r prif ddamcaniaethau, safbwyntiau a chysyniadau a'u dealltwriaeth ohonynt, wrth astudio dioddefwyr ac erledigaeth.

Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o sut mae erledigaeth wedi'i greu'n gymdeithasol, wleidyddol ac yn gyfreithiol a sut mae hyn yn llywio polisïau, arferion a dadleuon yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol

Cymhwyso theori troseddegol i wahanol sefyllfaoedd a myfyrio ar a datblygu dealltwriaeth o'r cysyniadau, damcaniaethau, polisïau ac arferion sy'n gysylltiedig â dioddefwyr ac erledigaeth.

Nodi, esbonio a gwerthuso rôl dioddefwyr o fewn gwahanol cyflwyniadau swyddogol ac answyddogol a gallu asesu eu heffaith ar drosedd, gorfodi, cosbi a troseddwyr yn ogystal ag effaith pob un o'r rhain ar ddioddefwyr.

Esbonio a dadansoddi cysyniad cynnil o'r dioddefwr.

Dangos dealltwriaeth o'r dioddefwr, eu hanghenion a'u rolau, o
safbwyntiau cymdeithasegol a seicolegol.

Brief description

Bydd y modiwl yn ystyried natur erledigaeth o safbwynt telerau cyfreithiol a chymdeithasegol. Gwneir hyn yn gyntaf o safbwynt y dioddefwr ac yna o gyfryngau neu beirniadaeth poblogaidd eraill. Bydd yn archwilio a herio rhai o'r cysyniadau ystrydebol o erledigaeth drwy ystyried gwahanol mathau o ddioddefwr. Yn olaf, bydd yn symud ymlaen i sefyllfa dioddefwyr o fewn y system gyfiawnder troseddol.

Content

Diffinio dioddefwyr: Dod yn ddioddefwr; Syniadau gwrthdystiedig o erledigaeth; Cyfyngiadau Cysyniadau cyfreithiol o ddioddefwr - Zemioleg ac ystyriaethau diddymu.
Canfyddiadau Dioddefwyr: Cyfreithiol; Cyfryngau a diwylliant poblogaidd;

Troseddwr. Mathau o Ddioddefwr: Trais - Gwryw a Benywaidd dioddefwyr; Trais domestig - dynion a dioddefwyr benywaidd; Dioddefwyr trais y wladwriaeth; Dioddefwyr terfysgaeth; dioddefwyr hŷn; plant fel dioddefwyr.

Cyfranogiad Dioddefwyr: Yn y system gyfiawnder troseddol sydd yn eithrio; Cyfiawnder Adferol; Rôl newidiol dioddefwyr o fewn y system cyfiawnder troseddol.
Canlyniadau Systemau sy'n Canolbwyntio ar Ddioddefwyr:

Effaith dioddefwyr ar y system gyfiawnder troseddol; Effaith y system gyfiawnder troseddol ar ddioddefwyr.

Module Skills

Skills Type Skills details
Adaptability and resilience Gallu gwella ar gyfer meddwl annibynnol a beirniadol. Sgiliau rheoli amser da wrth baratoi ar gyfer seminarau a chyflwyno gwaith ar amser
Co-ordinating with others Yn ogystal â gwaith unigol, bydd y seminarau'n cynnwys gwaith tîm a thasgau sy'n caniatáu i fyfyrwyr gefnogi ei gilydd mewn wrth ryngweithio
Creative Problem Solving Bydd myfyrwyr yn astudio ffynhonellau cyfreithiol, damcaniaethol a chymdeithasegol i ganfod sut mae'r rhain yn rhyngweithio i ddatrys rhai materion cyfraith a rheoli troseddu cymhleth.
Critical and analytical thinking Disgwylir i fyfyrwyr ddarllen testunau a dethol o'r rhain yn ogystal a deunyddiau adeiladu ar eu darlithoedd ac yn profi eu dysgu eu hunain, yn enwedig mewn seminarau. Bydd hyn yn eu galluogi i gymryd mwy o reolaeth dros eu dysgu ac i ddod o hyd i feysydd problemus y byddant yn cael eu cefnogi i oresgyn.
Digital capability Bydd paratoi ar gyfer seminarau, y cyflwyniad, a'r arholiad i gyd yn gofyn am ddefnyddio cronfeydd data'r llyfrgell a chronfeydd data electronig eraill.Bydd myfyrwyr yn cael eu cyfeirio at urlau defnyddiol ac yn cael eu hannog i adfer data yn electronig.Bydd myfyrwyr yn cyflwyno eu haseiniad yn electronig, ac yn cyflwyno gan ddefnyddio poster electronig
Professional communication Bydd sgiliau cyfathrebu llafar yn cael eu hannog a'u mireinio mewn seminarau a hefyd mewn darlithoedd. Bydd sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig yn cael eu hymarfer drwy gymryd nodiadau mewn darlithoedd ac astudiaethau preifat ac wrth gyflwyno gwaith ysgrifenedig yn ffurfiol mewn arholiadau.
Real world sense Bydd deall a gwerthuso data ymchwil meintiol perthnasol yn rhan o'r modiwl, o leiaf mewn perthynas â damcaniaethau penodol.
Subject Specific Skills Disgwylir i fyfyrwyr ddod o hyd i ddeunydd ar-lein ac yn y llyfrgell ac i ddefnyddio'r deunyddiau hyn ar gyfer: cyflwyniadau, seminar, paratoi ac arholiadau. Byddant yn cael eu hannog i ddatblygu sgiliau ymchwil unigol er mwyn cyflawni'r tasgau hyn yn effeithiol.

Notes

This module is at CQFW Level 5