Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
CT30220
Module Title
Trosedd yn y Gymru Gyfoes
Academic Year
2020/2021
Co-ordinator
Semester
Intended for use in future years
Reading List

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment - Traethawd (2000 gair)  Prosiect ymchwil ar agwedd o drosedd yng Nghymru o ddewis Research project on an area of Welsh crime   50%
Semester Assessment - Poster (Hanner awr)  Cyflwyniad poster ar agweddau trosedd yng Nghymru Poster presentation on aspects of crime in Wales  50%
Supplementary Assessment - Traethawd (2000 gair)  Prosiect ymchwil ar agwedd o drosedd yng Nghymru o ddewis Research project on an area of Welsh crime  50%
Supplementary Assessment - Poster (Hanner awr)  Cyflwyniad poster ar agweddau trosedd yng Nghymru Poster presentation on aspects of crime in Wales  50%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Trafod hanes trosedd yng Nghymru a sut mae wedi cyfrannu at siapio polisi
2. Ystyried trosedd hanesyddol a’r trosedd sydd ar gynnydd a’r rhesymau dros hyn
3. Trafod agweddau trosedd yng Nghymru a’r hyn sy’n ei wahaniaethu rhwng trosedd yn Lloegr
4. Cynnal gwaith ymchwil i mewn agwedd benodol o drosedd Cymru a’i gyflwyno yn ysgrifenedig.
5. Trafod ar lafar ar agwedd o drosedd yng Nghymru
6. Arfarnu’n feirniadol mesurau llwyddiant cyfreithiau a pholisiau sy’n ymwneud a throsedd yng Nghymru


Brief description

Bydd y modiwl 20 credyd hwn yn darparu 12 sesiwn 2 awr ar faterion yn ymwneud a throsedd yng Nghymru gan drafod troseddau treftadol, anufudddod sifil, troseddu gan ieuenctid a throseddu gweldig. Mae’r materion hyn i gyd a dimensiwn Cymreig nail ai o ran materion polisi, neu o ran mynediad at gyfiawnder, hanes neu berthnasedd penodol.

This 20 credit module will comprise of 12 x 2 hour sessions on matters relating to crime in Wales. It will cover the topics of heritage crime, civil disobedience, youth crime. and rural crime. All of these areas have a specifically Welsh dimension, either in terms of policy-making, or in terms of access to justice, history and significance.

Content

Cymru a’r system droseddol
Troseddu treftadol
Anufudddod sifil
Troseddu gan ieuenctid
Troseddu gwledig

Wales and the legal system
Heritage crime
Civil disobedience
Youth crime
Rural crime

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number Peth gwaith efo ystadegau Some work with statistics
Communication Sgiliau ysgrifenedig a sgiliau trafod ar lafar Written and oral presentation of information
Improving own Learning and Performance Ymateb i sylwadau ac adborth yn y sesiynau tiworial Responing to comments and feedback in the tutorial sessions
Information Technology Gwaith ymchwil a chanfod deunyddiau Research and discussion of materials
Personal Development and Career planning Datblygu hyder ar gyfer cyfweliadau Developing confidence for interviews
Problem solving Canfod a dewis deunyddiau perthnasol Finding and locating relevant information
Research skills Prosiect ymchwil a gwaith paratoi Research project and preparation work
Subject Specific Skills Dealltwriaeth o drosedd Cyflwyno dadl Ysgrifennu a chyflwyno ar lafar Understanding of crime Presenting an argument Written and oral presentation skills
Team work Trafodaethau o fewn y sesiynau grwp Group discussions

Notes

This module is at CQFW Level 6