Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CT34820
Teitl y Modiwl
Cyfraith Tir
Blwyddyn Academaidd
2020/2021
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Cyflwyno dadl  (2,500 gair)  50%
Arholiad Semester 2 Awr   50%
Asesiad Ailsefyll Cyflwyno dadl  (2,500 gair)  Rhaid i ymgeiswyr wneud yr elfennau hynny or asesiad syn cyfateb ir rheiny a arweiniodd at fethur modiwl  50%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Rhaid i ymgeiswyr wneud yr elfennau hynny or asesiad syn cyfateb ir rheiny a arweiniodd at fethur modiwl  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Egluro mewn modd manwl yr egwyddorion cyfreithiol Cyfraith Tir

Dadansoddi sefyllfaoedd ffeithiol yn ymwneud â chyfraith tir a chymhwyso’n feirniadol egwyddorion cyfraith tir i’r sefyllfaoedd hynny.

Gwneud ymchwil annibynnol ar agweddau o’r gyfraith a chymryd rhan mewn modd beirniadol wrth drafodaethau a safbwyntiau gwahanol ynglŷn â’r gyfraith bresennol, y problemau posibl a’r diwygiadau posibl.

Dangos tystiolaeth o allu dadansoddi’n feirniadol ystod eang o ddeunyddiau cyfreithiol a’u hintegreiddio i ffurfio persbectifau newydd.

Dangos tystiolaeth o allu egluro sut mae’r gyfraith yn gweithio i’r rhai nad oes ganddynt gefndir cyfreithiol.

Gallu dadlau sut i gymhwyso’r gyfraith i bartïon mewn anghydfod – gan gyflwyno achos y naill a’r llall a chloriannu pa un yw’r ddadl fwyaf argyhoeddiadol.

Gallu cyfleu canlyniadau yn ysgrifenedig yn effeithiol ar lefel academaidd gan ddefnyddio’r derminoleg berthnasol a chyfeirnodi deunydd yn y modd priodol.

Gallu cymhwyso mewn modd manwl yr wybodaeth sydd ganddynt eisoes i sefyllfaoedd newydd

Deall agweddau allweddol o gyfraith tir, gan gynnwys dysgu gwybodaeth gydlynol a manwl, a bydd o leiaf peth o’r wybodaeth yn rheng flaenaf rhai agweddau diffinedig o’r ddisgyblaeth, neu wedi’i llywio ganddi.

Defnyddio technegau dadansoddi ac ymchwil sefydledig yn gywir o fewn disgyblaeth

Llunio a chynnal dadleuon manwl, a/neu ddatrys problemau, gan ddefnyddio syniadau a thechnegau, rhai ohonynt yn rheng flaenaf y ddisgyblaeth

Disgrifio a rhoi sylwadau ar agweddau penodol o ymchwil cyfredol, neu ysgoloriaeth uwch cyfatebol, yn y ddisgyblaeth

Gwerthfawrogi ansicrwydd, amwysedd a chyfyngiadau gwybodaeth

Rheoli eu dysgu eu hunain, a defnyddio adolygiadau ysgolheigaidd a ffynonellau cynradd (er enghraifft, erthyglau ymchwil wedi eu dafarnu a/neu ddeunyddiau gwreiddiol sy’n briodol i’r ddisgyblaeth).

Disgrifiad cryno

Mae hwn yn bwnc eithrio SRA a BSB. Ei nod yw cyflwyno’r myfyrwyr i egwyddorion hanfodol perchnogaeth Tir yng Nghymru a Lloegr, a hawliau pobl eraill dros dir, a dulliau gorfodi’r hawliau hynny, gan gynnwys y cyd-berchennog ecwitïol, y prydleswr a’r morgeisiai, y cyfamodai a pherchennog y rhandir trech at ddibenion caniatáu hawddfraint.

Cynnwys

1. Beth yw tir?
2. Pa elfennau sydd i gyfraith tir?
3. Perchnogaeth a chydberchnogaeth tir
4. Prydlesi
5. Morgeisi
6. Hawddfreintiau
7. Cyfamodau

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Gwaith paratoi a thrafodaethau yn y seminarau
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Bydd yr hyn a ddysgir ar y modiwl yn berthnasol i yrfa ym mhroffesiwn y gyfraith.
Datrys Problemau Paratoi ar gyfer cwestiynau datrys problemau yn y seminar a’u trafod
Gwaith Tim Gwaith seminar: paratoi a thrafod mewn grwpiau
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Gwaith seminar: paratoi a thrafodaethau grŵp. Asesiadau ffurfiannol trwy sesiynau ymarfer yn y dosbarth.
Rhifedd Amherthnasol
Sgiliau pwnc penodol Ymchwil cyfreithiol: defnyddio cronfeydd data cyfreithiol pwrpasol fel adnodd ar gyfer cyfraith statudau a chyfraith achosion.
Sgiliau ymchwil Ymchwil ar ôl darlithoedd ac wrth baratoi ar gyfer seminarau.
Technoleg Gwybodaeth Ymchwil ar ôl darlithoedd ac wrth baratoi ar gyfer seminarau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6