Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
CY31120
Module Title
Gloywi Iaith yr Ail Iaith
Academic Year
2020/2021
Co-ordinator
Semester
Semester 2 (Taught over 2 semesters)
Mutually Exclusive
Reading List
External Examiners
  • Professor Dafydd Johnston (Yr Athro - Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Cymru)
 

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Tasgau ysgrifenedig wythnosol  20 tasg ysgrifenedig  35%
Semester Assessment Prawf lafar (15 munud)  Cyflwyniad llafar ar destun gosodedig gan ddefnyddio Pwerbwynt.  30%
Semester Exam 2 Hours   35%
Supplementary Assessment Tasgau  35%
Supplementary Assessment Prawf Llafar (15 munud)  Cyflwyniad llafar ar destun gosodedig gan ddefnyddio Pwerbwynt.  30%
Supplementary Exam 2 Hours   35%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

ysgrifennu Cymraeg safonol a chywir.

ymgydnabod â rheolau gramadeg y Gymraeg.

allu esbonio gwallau iaith yn hyderus.

allu treiglo’n gywir.

allu defnyddio patrymau cystrawennol amrywiol.

adnabod mathau gwahanol o gymalau a’u defnyddio’n gywir mewn brawddegau.

defnyddio priod-ddulliau Cymraeg yn eu gwaith ysgrifenedig eu hunain.

wybod ystyr nifer o ddiarhebion Cymraeg a’u defnyddio’n naturiol mewn sgwrs ac ar bapur.

ymgydnabod â chywirdeb Cymraeg llafar a ffurfiol.

wybod sut i ddefnyddio cyweiriau’r iaith yn ysgrifenedig ac ar lafar.

Brief description

Modiwl yw hwn a fwriadwyd i feithrin gallu myfyrwyr i ysgrifennu'r Gymraeg yn safonol a chywir ac i'w llefaru'n raenus. Fe'i dysgir ar sail grwpiau dan ofal tiwtor, a gosodir tasg ysgrifenedig yn wythnosol. Yn ogystal â thrafod cynhyrchion yr wythnos flaenorol, bydd elfen o hyfforddiant ieithyddol a fydd yn annibynnol ar hynny yn wedd ar bob dosbarth hefyd. Bydd prif bwyslais y dosbarthiadau ar yr iaith ysgrifenedig, ond rhoddir peth sylw hefyd i feithrin ymwybyddiaeth o iaith raenus fel paratoad ar gyfer y Prawf Llafar a fydd yn rhan o asesiad y modiwl.

Aims

Darpara’r modiwl hwn sylfaen gref ar gyfer defnyddio’r iaith ysgrifenedig yn gywir i fyfyrwyr y mae’r Gymraeg yn ail iaith iddynt. Gan eu bod wedi derbyn cyfarwyddyd a pheth hyfforddiant gramadegol ar Lefel 1 a 2, bydd y modiwl hwn yn fwy ymestynnol am ei fod yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr ymarfer y rhuglder a gafodd ei feithrin hyd at y flwyddyn olaf. Bydd modd iddynt ymarfer yr hyn a ddysgwyd o’r blaen drwy lunio darnau mewn Cymraeg llenyddol a ffurfiol.

Content

Dysgir y modiwl ar ffurf grŵp neu weithdy iaith wythnosol o dan ofal tiwtor. Trafodir y gwallau cyffredin sy’n ymddangos yng ngwaith y myfyrwyr o wythnos i wythnos, a chyfeirir y myfyrwyr at yr adran berthnasol yn y Gramadeg. Gosodir ymarferion iaith yn y dosbarth o bryd i’w gilydd er mwyn hyfforddi dan gyfarwyddyd.
Bydd y pynciau gramadegol penodol hyn yn cael eu trafod:
1. Orgraff
2. Cenedl Enwau
3. Treigladau
4. Cyweiriau’r iaith
5. Gwahaniaethu rhwng defnydd safonol ac ansafonol o’r iaith
6. Cystrawennau
7. Cymalau
8. Priod-ddulliau
9. Diarhebion Cymraeg
10. Cyfieithu
Yn ogystal â hyn, cynhelir gweithdy a fydd yn paratoi’r myfyrwyr ar gyfer sefyll y Prawf Llafar.

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number Amherthnasol
Communication Bydd disgwyl i’r myfyrwyr allu cyfathrebu yn gywir ac yn effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig.
Improving own Learning and Performance Bydd disgwyl i’r myfyrwyr allu gweld pa wallau rheolaidd y maent yn eu gwneud a sut i’w cywiro.
Information Technology Bydd cyfle i ddefnyddio rhai adnoddau electronig perthnasol.
Personal Development and Career planning Bydd mireinio eu Cymraeg ysgrifenedig a llafar yn fanteisiol i fyfyrwyr yn ystod eu gyrfa yn y brifysgol, ac wrth fynd i’r gweithle proffesiynol Cymraeg ei iaith.
Problem solving Bydd myfyrwyr yn gallu cywiro gwallau gramadeg a’u hesbonio.
Research skills Bydd gofyn i’r myfyrwyr allu chwilio am esboniadau gramadegol a defnyddio adnodd electronig megis Geiriadur Prifysgol Cymru Ar-lein.
Subject Specific Skills Trin y Gymraeg yn unol â rheolau gramadegol.
Team work Bydd cyfle i gydweithio wrth wneud rhai ymarferion yn y dosbarth.

Notes

This module is at CQFW Level 6