Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
DA31820
Teitl y Modiwl
Iaith, diwylliant a chymdeithas
Blwyddyn Academaidd
2020/2021
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd  (2,500 gair)  50%
Asesiad Semester Cyflwyniad grwp  (20 munud)  50%
Asesiad Ailsefyll Traethawd  (2,500 gair)  50%
Asesiad Ailsefyll Cyflwyniad grwp  (20 munud)  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Gwerthuso’n feirniadol yr amryw ffyrdd y cefnogir ac yr hyrwyddir iaith leiafrifol mewn un wlad neu ranbarth Ewropeaidd;

2. Dadansoddi a chysyniadoli data ynghylch ymyrraethau ieithyddol;

3. Cymhwyso gwersi o’r wlad neu’r rhanbarth o dan sylw i bolisi a strategaeth iaith yng Nghymru.

Disgrifiad cryno

Mae hwn yn fodiwl gwaith maes sy’n cynnig cyfle i fyfyrwyr i ddysgu am yr amryw ffyrdd yr eir ati i lywodraethu a chynllunio ar gyfer ieithoedd lleiafrifol. Caiff y myfyrwyr gyfle i ymweld ä gwlad neu ranbarth lle ceir agwedd flaengar tuag at gefnogi ieithoedd lleiafrifol, e.e. Gwlad y Basg neu Gatalonia. Treulir pum niwrnod yn astudio ac yn casglu data am y dulliau ymarferol a ddefnyddir er mwyn cefnogi yr iaith leiafrifol o dan sylw.

Wedi dychwelyd i Aberystwyth, ceir cyfres o weithdai a rydd gyfle i’r myfyrwyr i:
1) ddadansoddi’r data a gasglwyd yn ystod y gwaith maes;
2) gysylltu’r data hyn gyda chysyniadau priodol;
3) gymhwyso’r data i brofiad penodol Cymru.

Asesir y modiwl drwy:
1) draethawd 2,500 o eiriau lle bydd gofyn i’r myfyrwyr i gysylltu’r data cynradd a gasglwyd gyda chysyniadau academaidd priodol;
2) cyflwyniad grŵp o 20 munud o eiriau lle bydd disgwyl i’r myfyrwyr i nodi’r gwersi a ddysgir wrth gymhwyso polisïau ac ymyrraethau o’r wlad a astudiwyd i gyd-destun penodol Cymru. Sicrheir y bydd rhanddeiliad o faes polisi yr iaith Gymraeg yn bresennol yn y cyflwyniadau hyn.

Cynnwys

Rhennir y modiwl yn ddwy ran:

1. Taith gwaith maes o bum niwrnod i wlad neu ranbarth yn Ewrop lle ceir polisïau ac ymyrraethau blaengar er mwyn cefnogi iaith leiafrifol. Cynhelir y daith yn ystod yr wythnos gofrestru er mwyn hwyluso amserlennu’r daith.

2. Cyfres o bum gweithdy o ddwy awr o hyd. Canolbwyntia’r tri gweithdy cyntaf ar ddadansoddi’r data as gasglwyd, gan gynnwys cysylltu’r data gyda chysyniadau academaidd priodol. Canolbwyntia’r ddau weithdy olaf ar gymhwyso’r data a gasglwyd yn y maes i gyd-detun penodol polisi a strategaeth iaith yng Nghymru.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd pwyslais ar gyfathrebu ar lafar wrth i’r myfyrwyr gasglu data yn y maes ac wrth wneud y cyflwyniad grŵp. Bydd angen datblygu sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig wrth baratoi’r traethawd.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Un o brif amcanion y modiwl yw i alluogi sgiliau a fydd yn berthnasol i yrfa ym maes cynllunio iaith. Rhydd y cyflwyniad grŵp gyfle iddynt fireinio’r sgiliau hyn ac i dderbyn adborth gan randdeiliad allanol addas.
Datrys Problemau Bydd y cyflwyniad grwp yn benodol yn annog myfyrwyr i ddatrys problem polisi wrth geisio cymhwyso profiad gwlad dramor i gyd-destun penodol Cymru.
Gwaith Tim Datblygir ac asesir y sgil hwn wrth i’r myfyrwyr weithio yn y maes ac wrth iddynt baratoi ar gyfer y cyflwyniad grŵp.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Bydd angen i’r myfyrwyr ddysgu mewn lleoliadau anghyfarwydd yn ystod y gwaith maes a chyflwyno eu gwaith i randdeiliad o faes polisi iaith yng Nghymru.
Rhifedd Bydd cyfle i’r myfyrwyr gasglu a dadansoddi gwybodaeth rifyddol wrth baratoi ar gyfer y ddau aseiniad ond ni fydd hyn yn ofynnol.
Sgiliau pwnc penodol Bydd cyfle i’r myfyrwyr i gasglu a dadansoddi data pwrpasol a fydd yn eu galluogi i gyfrannu i drafodaethau penodol ym maes cynllunio iaith.
Sgiliau ymchwil Bydd gofyn i’r myfyrwyr i gasglu data yn y maes a byddant yn datblygu eu sgiliau llythreddedd gwybodaeth wrth baratoi’r ddau aseiniad.
Technoleg Gwybodaeth Bydd angen i’r myfyrwyr gasglu data ar lein a defnyddio technoleg gwybodaeth yn fwy cyffredinol (e.e. Word a Powerpoint) wrth baratoi ar gyfer y ddau aseiniad.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6