Cynllunio

Croeso i weddalennau’r Adran Gynllunio a Llywodraethiant

O fewn i’r adran wasanaeth hon mae pedwar tîm; Cynllunio, Adrodd a Dadansoddi Data, Uned Rheoli Prosiectau a Newid.

Ar lefel y Weithrediaeth, yr Cyfadrannau, a’r Adrannau mae Cynllunio yn cynorthwyo i ddatblygu gweithgareddau a strategaethau cynllunio a’u rhoi ar waith, gan gynnwys fframwaith Rheoli Risg y Brifysgol.

 

Ynglyn a'r Swyddfa

Mae’r tîm Cynllunio yn paratoi gwybodaeth reoli i gynorthwyo cynllunio strategol a rheoli’r hyn a anfonir at Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Gwybodaeth Cyffredinol

Mae'r adran yn monitro dangosyddion perfformiad allweddol, gan gynnwys ceisiadau myfyrwyr, cofrestru a pherfformiad. Gellir defnyddio'r wybodaeth hon ar gyfer meincnodi ac adrodd ar dueddiadau hanesyddol.

Adrodd yn Allanol

Mae data a gynhyrchir gan yr Adran yn cael ei gyflwyno hefyd yn ôl yr angen i gyrff allanol, megis Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch.

Uned Rheoli Prosiectau a Newid

Uned yw hon sy’n cynorthwyo i gynllunio a chyflawni ystod eang o brosiectau ym Mhrifysgol Aberystwyth.

  • Uned Rheoli Prosiectau a Newid
  • Pecyn Adnoddai Prosiect
  • Beth yw Rheoli Prosiect?

Dilynwch ni:

Twitter