Digideiddio

Gall Gwasanaethau Gwybodaeth ddarparu copïau wedi’u digideiddio o benodau ac/neu erthyglau ar restrau darllen modiwlau, yn amodol ar gliriad hawlfraint, cyfyngiadau trwydded a chronfeydd canolfannau cost. Unwaith bydd y deunydd wedi'i digideiddio, bydd ar gael i fyfyrwyr o'r Storfa Cynnwys Ddigidol fel linc uniongyrchol ar y rhestr ddarllen.

Mae'r Llyfrgell yn darparu'r gwasanaeth digideiddio drwy'r system rhestr ddarllen ar-lein o'r enw Aspire. Unwaith bydd rhestr ddarllen wedi cael ei gyhoeddi i'w adolygu, mae'r Llyfrgell yn cael ei hysbysu yn syth. Bydd y tîm digideiddio yn gwirio'r rhestr ddarllen ac yn anelu i ddigideiddio penodau ac/neu erthyglau sy'n cynnwys y nodyn 'I'w digideiddio' gyferbyn â 'Nodiadau i'r Llyfrgell'.

Rheolir gweithdrefnau digideiddio gan drwydded Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint sy'n awdurdodi dim ond unigolion dynodedig i brosesu ac/neu i greu copïau. Unigolion dynodedig yw staff y llyfrgell o fewn y tîm digideiddio sy'n cynnig sganiau proffesiynol a sicrhau cydymffurfiaeth trwy:


• wirio am unrhyw gyfyngiadau hawlfraint
• cadw cofnodion ac adroddiadau fel y nodir gan y drwydded

Ceir mwy o wybodaeth am drwydded yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (Saesneg yn unig) yma.

Manteision

Mae gan ddigideiddio lawer o fanteision. Mae gwneud eitemau ar gael yn fwy eang yn y modd hwn yn golygu ...

• gall pob myfyriwr ar fodiwl weld yr eitem(au) y tu allan i oriau llyfrgell
• gall dysgwyr o bell a defnyddwyr eraill oddi ar y campws weld yr eitemau o le bynnag y maent yn preswylio
• bod pwysau ar stoc y llyfrgell yn cael ei leihau
• problemau o eitemau coll/camosod yn cael eu lleihau
• adnoddau llyfrgell yn diwallu anghenion myfyrwyr yn fwy effeithiol
• gallwn fod yn sicr ein bod yn cadw at amodau'r drwydded sganio Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint - gall dorri rheolau hawlfraint olygu colli y drwydded ynghyd â chosbau a chostau
• annog myfyrwyr i ddarllen yn ehangach
• gwneud deunyddiau sydd ond ar gael ar hyn o bryd mewn print ar gael i nifer fwy o fyfyrwyr

Argaeledd

Mae’r argaeledd yn amrywio yn ôl o ble daw’r eitem:

  • Gall eitemau sy’n cael eu ddigideiddio yn ôl trwydded yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint  fod ar gael fel rheol ymhen pedair wythnos
  • Ni fydd hi'n bosib cael gafael ar rhai eitemau o gwbl oherwydd cyfyngiadau hawlfraint
  • Os na fydd yn bosibl sganio'r eitemau gyda thrwydded Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint, byddwn yn cysylltu gyda staff academaidd er mwyn trafod os oes ffyrdd eraill ar gael, megis gosod deunydd llyfrgell presennol yn y Casgliad Benthyca Cyfnod Byr