Newyddion

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Mis Hanes Pobl Dduon

Bydd y gantores Ninja ym Mhrifysgol Aberystwyth fel rhan o Fis Pobol Dduon, ynghyd ag Eric Martin ac Oliver Morris, Pennaeth Addysg a Sgiliau UK Music.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal dau ddigwyddiad cerddorol arbennig i ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon 2017.

Gweithgor newydd ar gyfer gerddi’r campws

Ros Laidlaw a Dr Caroline Palmer o gangen Ceredigion Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru yn y llun ar ôl cyfarfod cyntaf y gweithgor tir gyda Rebecca Davies, Dirprwy Is-Ganghellor a Phrif Swyddog Gweithredu ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac Andrea Pennock, Pennaeth Ystadau.

Mae Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth newydd gyda Phrifysgol Aberystwyth i ddatblygu cynllun cadwraeth tymor-hir ar gyfer tiroedd campws Penglais.

Y Ganolfan Saesneg Rhyngwladol yn cyrraedd safle tri uchaf prifysgolion y DU

Myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Thanh Tan Nguyen yn Hanoi, Fietnam, a dreuliodd dair wythnos yng Nghanolfan Saesneg Rhyngwladol Prifysgol Aberystwyth yn ystod haf 2017.

Mae ansawdd y dysgu, sy'n cael ei fwynhau gan fyfyrwyr rhyngwladol sy’n dysgu Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth, gyda’r gorau yn y DU yn ôl ffigyrau a gyhoeddwyd gan yr E L Gazette.

Gwahodd enwebiadau am Gymrodoriaethau a Graddau Anrhydedd 2018

Canghellor Prifysgol Aberystwyth, Syr Emyr Jones Parry, yn cyflwyno Cymrodoriaeth er Anrhydedd i'r naturiaethwr a chyflwynydd teledu, Iolo Williams yn 2015.

Y dyddiad cau i enwebu unigolion i’w hystyried am Gymrodoriaethau a Graddau Anrhydedd yn seremonïau graddio Prifysgol Aberystwyth 2018 yw canol nos, ddydd Llun 23 Hydref 2017.

Lansio menter ansawdd dŵr ymdrochi Cymru–Iwerddon yn Nulyn

Yr Athro David Kay o Brifysgol Aberystwyth (canol) yn lansiad Acclimatize yn Nulyn gyda’r (ch i’r dde) yr Athro William Gallagher, Coleg Prifysgol Dulyn; Yr Athro Andrew J. Deeks, Llywydd Coleg Prifysgol Dulyn; Gweinidog yn Llywodraeth Iwerddon Seán Kyne a’r Athro Wim Meijer, Coleg Prifysgol Dulyn. (Pic: Jason Clarke)

Mae prosiect ymchwil sy'n cael ei gefnogi gan yr UE i fynd i'r afael ag effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ansawdd dŵr ymdrochi yng Nghymru ac Iwerddon wedi cynnal ei lansiad yn Nulyn.

Ymchwil ôl-raddedig i elwa o gymynrodd

Teulu a ffrindiau’r diweddar Margaret Wooloff gyda myfyrwyr, staff a chyn-fyfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn nodi ei chymynrodd hael i’w chyn-brifysgol.

Bydd uchelgais oes un o gyn-fyfyrwyr Aberystwyth i adael etifeddiaeth barhaol i’w halma mater yn cael ei gwireddu yn 2018.

Rhodd o £2m gan ddau gyn aelod staff

Y myfyrwyr Ôl-raddedig Ben Hulme a Keziah Garratt-Smithson, 3ydd a 4ydd o'r chwith, yw’r ddau gyntaf i dderbyn cefnogaeth ariannol o gronfa waddol a sefydlwyd o gymynrodd y diweddar Eleanor a David James.

Mae dau gyn-aelod o staff a gyfarfu a phriodi tra’n gweithio ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi gadael rhodd o £2m i'r sefydliad.

Cymynroddion yn cefnogi ymchwil yn y Brifysgol

Ben Lake AS (dde), y siaradwr gwadd yn nathliad Diwrnod Sylfaenwyr 2017, yng nghwmni'r Is-Ganghellor Yr Athro Elizabeth Treasure, a'r Dirprwy Is-Ganghellor Dr Rhodri Llwyd Morgan.

Cyhoeddwyd dwy gymynrodd sylweddol i gefnogi ymchwil ôl-radd yn Diwrnod Sylfaenwyr Prifysgol Aberystwyth a gynhaliwyd yn yr Hen Goleg ddydd Gwener 13 Hydref 2017.

Darlith gyhoeddus gan arbenigwr GM

Yr Athro Huw Jones

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar y cyd â Phrifysgol Aberystwyth yn trefnu darlith gyhoeddus i drafod y dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf ar gnydau GM.

Cynhadledd BCSWomen Lovelace ar restr fer gwobr amrywiaeth

Aelodau pwyllgor trefnu Colocwiwm BCSWomen Lovelace 2017 (chwith i’r dde) Dr Amanda Clare, Cydlynydd Siaradwyr; Dr Hannah Dee, Cadeirydd; Dr Edel Sherrat, Cydlynydd Poster a Helen Miles, Is-Gadeirydd.

Mae cynhadledd sy’n cael ei threfnu gan academyddion ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gyfer menywod sydd yn astudio cyfrifiadureg wedi cyrraedd rhestr fer gwobr fawreddog.

Arloeswr cyfrifiadurol ac adeiladwr ymennydd i ddarlithio ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yr Athro Steve Furber, Athro Peirianneg Cyfrifiadurol ICL ym Mhrifysgol Manceinion, a fydd yn darlithio ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Gwener 27 Hydref.

Bydd y gwyddonydd cyfrifiadurol arloesol, yr Athro Steve Furber, sy'n 'adeiladu ymennydd' gan ddefnyddio miliwn o ficro-broseswyr yn darlithio ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Gwener 27 Hydref.

Dolenni dysgu newydd gyda Tsieina

Yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth a Mr Xiao ZHENG, Canghellor Prifysgol WuYi yng nghwmni cynrychiolwyr o’r ddwy brifysgol ar adeg llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng y ddwy brifysgol.
Mae Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol WuYi yn Tsieina wedi cytuno i weithio mewn partneriaeth i ddatblygu cysylltiadau agosach rhwng staff a myfyrwyr.

Darlithydd o Aberystwyth ar restr Menywod Mwyaf Dylanwadol TG

Dr Hannah Dee

Am yr ail flwyddyn yn olynol, darlithydd cyfriadureg o Brifysgol Aberystwyth yw’r nawfed fenyw fwyaf dylanwadol ym maes cyfrifiadureg yn y DU yn ôl Computer Weekly.

Gwobr Bafta Cymru i gyn-fyfyriwr Prifysgol Aberystwyth

Iwan England, cynhrychydd a chyfarwyddwr 'Aberfan: The Fight for Justice'. Llun: BAFTA Cymru Sutterstock

Mae rhaglen ddogfen gan gyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth i nodi hanner-can-mlwyddiant trychineb Aberfan wedi ennill Gwobr Ddogfen Sengl Bafta Cymru 2017.

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal ail ddarlith goffa David Trotter

Dr Philip Durkin

Bydd Dirprwy Brif Olygydd yr Oxford English Dictionary, Dr Philip Durkin, yn traddodi ail Ddarlith Goffa David Trotter ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Gwener 20 Hydref.

Cymrawd Ysgrifennu yn ennill Gwobr Stori Fer y BBC 2017

Cynan Jones Llun: Bernadine Jones

Enillwyd Gwobr Stori Fer y BBC 2017 gan awdur o Geredigion sy’n rhoi cyngor i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ar y grefft o ysgrifennu.