Newyddion

Un o raddedigion Aber, Rhodri Siôn yw enillydd Gwobr Goffa yr Athro Gwyn Thomas

Rhodri Siôn (canol) gyda Jennifer Thomas, gwraig y diweddar Athro Gwyn Thomas, a Dr Haydn E Edwards, Cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dyfarnwyd Gwobr Goffa yr Athro Gwyn Thomas i un o raddedigion Prifysgol Aberystwyth, Rhodri Siôn.

Ffrwydryn tir y Dywysoges Diana yn rhan o arddangosfa ym Mhrifysgol Aberystwyth

Ffrwydryn tir (y Dywysoges Diana), Conrad Atkinson, 1997

Ugain mlynedd ers ei marwolaeth, mae replica porslen hynod o ffrwydryn tir wedi’i addurno â delweddau o Diana, Tywysoges Cymru, yn cael ei arddangos yn Oriel yr Ysgol Gelf.

Academydd o Aberystwyth i gynghori'r Cynulliad ar heriau masnach Brexit

Yr Athro Nicholas Perdikis

Mae Athro o Ysgol Fusnes Aberystwyth yn darparu cyngor ymchwil arbenigol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar sut mae Brexit yn debygol o effeithio ar economi Cymru.

Gwyddonwyr solar yn yr Unol Daleithiau i astudio clip yr haul

Joe Hutton (chwith) a Steve Fearn o’r Adran Ffiseg yn gwneud paratoadau munud olaf yn Boulder, Colorado cyn clip llwyr yr haul ddydd Llun 21 Awst 2017

Mae ymchwilwyr Aberystwyth yn ymuno â thîm rhyngwladol o wyddonwyr solar yn UDA'r wythnos hon wrth iddynt baratoi i astudio clip llwyr diweddaraf yr haul.

Cynigion Clirio ar y cyfryngau cymdeithasol

Bydd tîm Clirio'r Brifysgol wrth law o 7.30yb ar ddiwrnod canlyniadau Safon Uwch Ddydd Iau 17 Awst i ateb ymholiadau.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol am y tro cyntaf i wneud cynigion i ymgeiswyr yn ystod cyfnod Clirio.

Cynlluniau gradd newydd ar gael yn y Clirio

Cafodd y radd Creu Ffilm ei lansio gan Huw Penallt Jones ar faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym mis Awst 2017.

Mae cwrs tair blynedd mewn creu ffilm yn un o sawl cynllun gradd newydd sbon sydd ar gael trwy’r broses Clirio ym Mhrifysgol Aberystwyth eleni.

Flashdance yn ffrwydro ar y llwyfan

Bydd y Sioe Gerdd, Flashdance yn ymddangos am y tro cyntaf ar lwyfan Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth heno (nos Fercher 16 Awst), gyda pherfformiadau tan ddydd Sadwrn 2 Medi.

Cadeirio cyn-fyfyriwr o Aber yn Brifardd Eisteddfod Genedlaethol Môn

Cadair Osian Rhys Jones oedd y drydedd brif wobr lenyddol i'w hennill gan gyn-fyfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn Eisteddfod 2017.

Osian Rhys Jones, a raddiodd mewn Cymraeg a Hanes Cymru o Brifysgol Aberystwyth, yw enillydd Cadair Eisteddfod Genedlaethol Môn.

Cyhoeddi enillydd Her Gyfieithu 2017

Mae enillydd yr Her Gyfieithu yn derbyn ffon farddol o waith Elis Gwyn yn wobr

Am y tro cyntaf erioed, mae gwaith gan un o feirdd amlycaf Twrci’r ugeinfed ganrif wedi ei gyfieithu i’r Gymraeg.

Cadeirydd newydd Cyngor Prifysgol Aberystwyth

Bydd Dr Emyr Roberts yn dechrau ar ei ddyletswyddau fel Cadeirydd Cyngor Prifysgol Aberystwyth ym mis Ionawr 2018.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn falch o gyhoeddi bod Dr Emyr Roberts wedi ei benodi yn Gadeirydd nesaf y Cyngor.

Prifysgol Aberystwyth ar y brig yng Nghymru a’r 5 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr

Mae Aberystwyth ar y brig yng Nghymru ac yn un o'r pum sefydliad addysg uwch gorau yn y DU o ran boddhad cyffredinol myfyrwyr.

Mae myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ymhlith y rhai mwyaf bodlon eu byd yn y Deyrnas Unedig gyfan, yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol i Fyfyrwyr (ACF) a gyhoeddwyd heddiw ddydd Mercher 9 Awst 2017.

Teyrngedau i’r Athro Emeritws D J Bowen

Mae teyrngedau wedi eu talu i’r Athro Emeritws D. J. Bowen a fu farw ddydd Iau 3 Awst 2017.

Cyn-fyfyrwyr Aber yn cipio’r Goron

Enillydd y Goron, Gwion Hallam. Tra’n fyfyriwr yn Aberystwyth bu'n astudio ysgrifennu creadigol o dan y diweddar Athro John Rowlands a Mihangel Morgan.

Gwion Hallam, sy’n raddedig o Brifysgol Aberystwyth, yw enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Fôn.

Cyngor Prydeinig yn cymeradwyo cyrsiau dysgu Saesneg rhyngwladol

Myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Thanh Tan Nguyen yn Hanoi, Fietnam, a dreuliodd dair wythnos yng Nghanolfan Saesneg Rhyngwladol Prifysgol Aberystwyth.

Mae Canolfan Saesneg Rhyngwladol Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn ei hachrediad diweddaraf gan y Cyngor Prydeinig.

O Gymru i Botany Bay: Troseddwyr Benywaidd o Gymru

Bydd hynt y menywod o Gymru yn eu plith yn cael ei drafod gan y ddarlithwraig mewn troseddeg o Brifysgol Aberystwyth, Dr Lowri Cunnington Wynn, ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ar Ddydd Mawrth 8 o Awst 2017.

Galw am atgofion o Monty Python

Dr Kate Egan

Mae un o eiconau mwyaf hirhoedlog comedi o’r 1970au a’r 1980au, Monty Python, yn ganolbwynt astudiaeth newydd gan Dr Kate Egan, Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Ffilm yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.

Prifysgol Aberystwyth ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae gan y Brifysgol raglen lawn hefyd o ddigwyddiadau ar faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn - 4-12 Awst 2017.

Prifysgol Aberystwyth yn brif noddwr Maes B

Hon fydd yr ail flwyddyn i Brifysgol Aberystwyth noddi Maes B, sydd eleni ger pentref Bodedern, dafliad carreg o Faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.

Prifysgol Aberystwyth yw prif noddwr Maes B eleni, wrth i’r llwyfan poblogaidd ddathlu ei benblwydd yn 20 oed.

Profi camerâu ExoMars yng Ngwlad yr Iâ

PanCam ger Creigiau Brimham yn Swydd Efrog, lle bu’r tîm yn cynnal profion maes ar ei alluoedd mesur 3D.

Mae gwyddonwyr o'r Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg yn teithio i Wlad yr Iâ wrth i'r gwaith barhau i ddatblygu offer prosesu data ar gyfer system camera taith yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd i’r blaned Mawrth yn 2020 fynd rhagddo.

Fforwm Cymuned Penparcau a Chanolfan y Celfyddydau yn Cydweithio ar Brosiect am Flwyddyn

Aelodau o Fforwm Cymuned Penparcau yn ymarfer gwerthu tocynnau gydag Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Elizabeth Treasure wrth iddynt baratoi i redeg Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, yng nghwmni cynrychiolwyr o Cynnal y Cardi, Canlfan y Celfyddydau a Phrifysgol Aberystwyth.

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn gweithio ar y cyd gyda Fforwm Cymuned Penparcau ar brosiect blwyddyn fydd yn gweld trigolion Penparcau yn cymryd y Ganolfan drosodd am wythnos gyfan o ddigwyddiadau a gweithgareddau ym mis Mehefin 2018. 

Bywyd Newydd i’r Hen Goleg

Chwith i'r dde: Bryn Jones a Karina Shaw, Fforwm Gymunedol Penparcau;  Richard Bellamy, Pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru; Yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor; John Glen AS, Is Ysgrifennydd Gwladol Senedd y DU dros y Celfyddydau, Treftadaeth a Thwristiaeth; Gwerfyl Pierce Jones, Cadeirydd Bwrdd Prosiect yr Hen Goleg, Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor; Louise Jagger, Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyn-fyfyrwyr; a Guto Bebb, Gweinidog Swyddfa Cymru.

Mae dros £10 miliwn wedi ei neilltuo gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer gwaith adfer sylweddol ar adeilad eiconig yr Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth, man geni addysg brifysgol yng Nghymru.

Bridiau newydd o feillion coch yn rhoi'r dewis i ffermwyr allu tyfu eu protein ar y fferm yn lle ei brynu

Meillion coch. Yn y blynyddoedd diweddar mae mathau newydd o feillion, sy'n gallu gwrthsefyll clefydau'n well, wedi'u datblygu yn rhaglen fridio meillion coch IBERS, gydag AberClaret ac AberChianti erbyn hyn ar y Rhestr o Laswelltydd a Meillion Cymeradwy.

Mae datblygiadau sy'n gwneud meillion coch yn wytnach ac yn fwy abl i wrthsefyll clefydau yn esbonio pam mae'r cnwd uchel ei brotein hwn yn cael ei ddefnyddio'n fwyfwy gan fusnesau da byw ym Mhrydain, yn ôl yr Athro Athole Marshall, Pennaeth Bridio Planhigion IBERS.