Newyddion

Cwmni cŵn yn codi’r pwysau

Sam y ci defaid strae a aeth i Lyfrgell Llandysul am loches, ac a fydd yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ar ddydd Mercher 18 Ionawr.

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn cydweithio gydag elusen achub cŵn i gynorthwyo myfyrwyr a lleddfu rhywfaint ar bwysau arholiadau.

Astudiaeth newydd yn edrych ar y bwlch rhwng y cyfoethog a'r tlawd yn Ewrop

Mae Prifysgol Aberystwyth yn arwain IMAJINE (Mecanweithiau Integreiddiol ar gyfer Ymdrin â Chyfiawnder ac Anghydraddoldebau Tiriogaethol yn Ewrop), un o'r prosiectau gwyddorau cymdeithasol mwyaf i gael ei ariannu fel rhan o raglen Horizon 2020 yr UE

Mae ymchwilwyr yn Athrofa Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg y Brifysgol wedi cael grant o bron €5m gan yr Undeb Ewropeaidd i edrych ar anghydraddoldebau rhanbarthol.

Dyddiad cau ysgoloriaethau mynediad

Mae Prifysgol Aberystwyth yn annog ymgeiswyr i beidio â cholli allan ar gymorth ariannol a allai fod werth hyd at £2000 y flwyddyn, ar drothwy’r dyddiad cau arholiadau mynediad ar 18 Ionawr 2017.

Is-Ganghellor yn codi £10,000 tuag at gymorth i fyfyrwyr

Yn y llun, chwith i’r dde mae Caryl Davies, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr, Dylan Jones, Datblygu a Chysylltiadau Alumni, Yr Athro John Grattan, Is-Ganghellor Dros Dro, Lauren Marks, Llywydd Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, Louise Jagger, Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Alumni, a Darren Hathaway, Rheolwr Cyffredinol Canolfan Chwaraeon y Brifysgol a’r siec am £10,107, arian a godwyd gan yr Athro Grattan yn sgil cwblhau triathlon IronMan Cymru

Mae gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr y Aberystwyth wedi derbyn hwb diolch i her triathlon yr Is-Ganghellor Dros Dro, yr Athro John Grattan a gwblhaodd IronMan Cymru ym mis Medi 2016.

Prawf wrin newydd yn medru datgelu’n gyflym a yw person yn bwyta’n iach

Yr Athro John Draper

Mae gwyddonwyr o Aberystwyth, Coleg Imperial Llundain a Phrifysgol Newcastle wedi datlblygu prawf wrin sy'n mesur iechyd diet person ac yn rhoi syniad o faint o fraster, siwgr, ffibr a phrotein mae person wedi’i fwyta.

BRAVO - optimeiddio perfformiad cnydau bresych

Planhigion had olew yn cael eu sganio yn y Ganolfan Ffenomeg Planhigion yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth

Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yn bartner arweiniol mewn prosiect newydd pum mlynedd sy’n mynd i'r afael â'r colledion sy’n effeithio ar ddau o gnydau llysiau mwyaf gwerthfawr y DU yn economaidd.

Prosiect newydd i ymchwilio i newid yn yr hinsawdd a threftadaeth arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon

Golygfa o'r awyr o Ynys Dewi ar arfordir gogleddol sir Benfro. Hawlfraint y Goron: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Ymchwilwyr o'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn rhan o brosiect Ewropeaidd newydd i ymchwilio i beryglon newid yn yr hinsawdd i dreftadaeth rhai o dirweddau arfordirol pwysicaf Cymru ac Iwerddon.

Troi cewynnau tafladwy yn decstilau a biodanwydd

Joe Fremantle (Chwith) a Dr Gordon Allison

Joe Freemantle sydd wedi graddio mewn bioleg wedi datblygu proses ecogyfeillgar i droi cewynnau tafladwy, padiau anymataliaeth a chynnyrch glanweithiol yn gynnyrch gwerthfawr gan gynnwys cellwlos pur a biodanwydd.

Pencampwraig beicio mynydd y byd yn agor campfa newydd y Brifysgol

Rachel Atherton yn agor yn gampfa newydd yng nghwmni Darren Hathaway, Rheolwr y Ganolfan Chwaraeon (chwith), a'r Athro John Grattan, Is-Ganghellor Dros Dro'r Brifysgol (dde).

Rachel Atherton, pencampwraig lawr mynydd y byd bum gwaith, yn agor campfa newydd y Brifysgol.

Cyflwyno cais cynllunio llawn ar gyfer Campws Arloesi a Menter £40.5m Aberystwyth

Delwedd arlunydd o ddatblygiad arfaethedig Campws Arloesi a Menter Aberystwyth

Bydd y datblygiad £40.5m ar gampws Gogerddan yn cynnwys Canolfan Bioburo, Canolfan Bwyd y Dyfodol, labordai Gwyddor Ddadansoddol a Bio-fanc Hadau a Chyfleuster Prosesu.

Aderyn cynhanesyddol yn hedfan unwaith eto yn Aberystwyth

Sbesimen Berlin o’r Archaeopteryx ddarganfuwyd yn 1876. Museum für Naturkunde, Berlin, Yr Almaen.

Archaeopteryx 150 miliwn o flynyddoedd oed fydd canolbwynt addrangosfa newydd 'Etifeddiaeth Jwrasig' fydd yn agor yn yr Hen Goleg yn Chwefror 2017.

Ymchwilydd o Aberystwyth yn teithio i Antarctica

Yr Athro Neil Glasser

Bydd yr Athro Neil Glasser, rhewlifegwr o Brifysgol Aberystwyth, yn teithio i Antarctica Ddydd Sadwrn 7 Ionawr fel rhan o astudiaeth ryngwladol i effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Myfyrwyr Seicoleg yn gwirfoddoli dramor

Un o'r lluniau a dynnwyd gan y myfyrwyr yn ystod eu cyfnod yn Sri Lanka

Myfyrwyr sy'n astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn siarad am eu profiadau yn gwirfoddoli yn Sri Lanka a Malta.