Myfyrwyr Rhyngwladol

Myfyrwyr Rhyngwladol

Sut i wneud cais

Mae gennym ddewis o lety penodol ar gyfer siaradwyr Cymraeg a'r rhai sy'n dysgu Cymraeg i fyw gyda'i gilydd. Ceir ardal benodedig o fewn Pantycelyn-Penbryn a Fferm Penglais lle gellir byw a chymdeithasu drwy’r Gymraeg. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw nodi ar eich ffurflen gais eich bod yn dymuno byw gyda myfyrwyr eraill sy'n siarad Cymraeg.

Mae’r holl ddewisiadau llety yn agos i’r Brifysgol a’r dref. Mae nifer ohonyn nhw ar y campws ac eraill gerllaw’r campws mewn mannau cyfleus yn agos i ganol y dref i gyd.

Mae pob llety yn gymuned fyrlymus a’i gymeriad ei hun, sy’n cynnig lle diogel lle gallwch gymdeithasu, astudio ac ymlacio.

I ddarganfod pa lety sydd ar gael i chi, cymharwch ein preswylfeydd.

Gwasanaeth Cyfarfod a Chyfarch

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi trefnu i fyfyrwyr rhyngwladol cyrraedd ei lety cyn dechrau ei Chytundeb Trwydded (am gost ychwanegol). Mae hyn yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr rhyngwladol ymgartrefu i fywyd mewn profysgol, i gasglu teithebau o Swyddfa'r Post os oes angen neu, i gymryd rhan mewn wythnos o weithgareddau cyn Wythnos y Glas. Am fanylion ychwanegol ynglyn â'r gwasanaeth sydd ar gael neu i archebu lle, ewch i'r wefan Cyfarfod a Chyfarch Rhyngwladol os gwelwch chi'n dda.

 

Pam byw gyda ni?

 • Dim ond £100 o Ffi Derbyn i'w dalu.
 • Yr holl filiau ynni yn gynwysedig.
 • Rhyngrwyd gwifredig a di-wifr cyflymder uchel yn gynwysedig.
 • AELODAETH blatinwm rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a'ch lles.
 • Yswiriant yn gynwysedign.
 • Help a chymorth 24/7 - Gan gynnwys derbynfa wedi'i staffio.
 • Canolfannau dysgu 24/7 o fewn cyrraedd yn hawdd i'ch llety.
 • Adnoddau golchi dillad ar y safle.
 • Lleoliad cyfleus yn agos i'r adnoddau academaidd ac adnoddau'r campws, yn ogystal â chanol y dref.
 • Cynlluniau talu ar gael ar gyfer ffioedd llety.
 • Cytundebau Trwydded Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'.
 • Dewis i fyw gyda'ch ffrindiau mewn fflatiau/tai sydd â rhwng 2 a 10 o ystafelloedd gwely.
 • Amrywiaeth o hydoedd trwyddedau a llety haf y Brifysgol ar gael.

Llety Arall

Neu fel arall efallai y byddai’n well gennych fyw mewn llety yn y sector preifat yn nhref Aberystwyth, sydd o fewn cyrraedd yn hawdd ar droed i’r prif gampws ac sydd â chyswllt bws rheolaidd. Mae gan Brifysgol Aberystwyth Wasanaeth Llety sy’n rhoi cymorth i fyfyrwyr wrth iddyn nhw chwilio am le i fyw yn y sector preifat.

Gellir gweld gwybodaeth am lety i fyfyrwyr cynlluniau cyfnewid a myfyrwyr Erasmus yn yr adran Erasmus a Chynlluniau Cyfnewid.

*I fod ar dir i gael y sicrwydd hwn o lety rhaid ichi wneud cais erbyn y dyddiad priodol, sef yn y flwyddyn mynediad ac yn ymateb i'ch cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig Llety*:

Israddedig = 1af Awst

Uwchraddedig = 1af Medi

Gosodir telerau ac amodau