Ymchwil

Staff yr Adran Ieithoedd Modern yn gwneud eu gwaith ymchwil

Mae ein staff addysgu'n weithgar ym maes ymchwil ac yn gweithio ar lefel fyd-eang. Mae eu gwaith wedi cael ei ariannu gan yr Academi Brydeinig, Cyngor Ymchwil yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau, a'r Wellcome Trust, ymhlith eraill. Cyhoeddwyd y canlyniadau gyda rhai o'r prif gyhoeddwyr ac yn rhai o'r prif gyfnodolion ysgolheigaidd.

Mae'r ymchwil hon yn sail i'n haddysgu ac mae ein diddordebau ymchwil yn eang ac yn ddeinamig. Rydym yn manteisio ar rwydwaith eang o gysylltiadau a phrosiectau ar y cyd, ar lefel genedlaethol a byd-eang, gan weithio gydag academyddion ac ymarferwyr creadigol o bedwar ban byd ar brosiectau cyffrous ac arloesol. Mae hyn yn golygu eich bod chi, ein myfyrwyr, yn cael y wybodaeth ddiweddaraf yn ystod eich cwrs gradd. 

Cliciwch ar y tabiau isod i ddarllen am rai o'n prosiectau ymchwil diweddaraf.

Y Geiriadur Anglo-Normanaidd

The Anglo-Norman Dictionary (AND) project studies and documents the Anglo-Norman language – a dialect of medieval French which was introduced in Britain after the Norman Conquest in 1066. This language was used extensively in all areas of medieval life in Britain, such as literature, law, religion, commerce, science, education and administration, until the end of the Middle Ages. As a result, Anglo-Norman had a major impact on the development of the English language which cannot be overstated: Modern English words, such as exercise, literature, petty, frail, place or dragon, all originate as loanwords from Anglo-Norman. It has been estimated that Anglo-Norman shaped more than half of the English vocabulary as recorded by the Oxford English Dictionary.

The Anglo-Norman Dictionary was conceived eighty years ago as a comprehensive account of the vocabulary of this language and culminated in a series of volumes printed between 1977-92. A programme of digitization and revision started at Aberystwyth University in 2003 to produce a widely expanded, online second edition of the dictionary (Y Geiriadur Anglo-Normanaidd), which is still ongoing. The research, carried out by an editorial team at Aberystwyth University, has been funded by five consecutive AHRC grants, and currently focuses on the revision of T-Z. Since 2006 the resource has been freely accessible to the general public. The online AND has established itself as the authoritative resource on Anglo-Norman lexis, providing an essential tool for a wide range of users: academic specialists (including linguists, literary scholars, archivists and historians), as well as non-specialists interested in the life and languages of medieval Britain.

Dylanwadwyr Trefedigaethol: Hanes Anghofedig Myfyrwyr ar Ymgyrch yn Indotsieina

This research project, funded by the British Academy, explores a ‘forgotten’ moment of French colonization. In 1924, in order to promote colonial ideology, several groups of elite students were sent to various parts of the French Empire, to witness the excellence of France’s ‘colonizing mission’ and to become its promoters upon their return – today we would call them ‘colonial influencers’. However, the expeditions failed to reach their aim, and had no tangible results. These expeditions were ultimately forgotten, and were previously unknown to scholarship as well.

Dr Gelléri discovered archival evidence of one of these expeditions, an all-female group travelling to Indochina, today’s Vietnam and Cambodia. Subsequently, he identified the participants of the expedition, and met their descendants, who shared with him a variety of unpublished materials: several travelogues, and hundreds of photographs. Through these accounts, we discover a fascinating story. On the one hand, the students were travelling in luxury: they were kitted out in designer clothes, met the local elites, and marvelled at the sights of Angkor and Halong Bay. On the other hand, the travel was marred by conflict: there were internal clashes, disagreements with the organizers and the students also discovered the darker sides of colonialism.

This unique case study provides an insight into a variety of topics. We gain a better understanding of the experience of colonialism and of its afterlife, and of the early days of colonial tourism. But the project also offers an insight into what it meant to be a female student in the 1920s, in France itself and in the colonies. The project’s aim is to create, beyond scholarly publications, an exhibition and a documentary film.

Sinema Ciwba Gyfoes: Gofod Newydd, Hanes Newydd

Nod y prosiect ymchwil hwn gan Dr Guy Baron yw ennill gwell dealltwriaeth o’r cysylltiad rhwng ffilmiau Ciwbaidd a chymdeithas Ciwba ar ôl 1990. Mae llawer o astudiaethau wedi’u gwneud eisoes sydd wedi datblygu dealltwriaeth o ffilmiau Ciwbaidd a’r gymdeithas cyn 1990. Mae’r astudiaethau hyn yn datblygu’r cysylltiad rhwng twf yr ymwybyddiaeth chwyldroadol ar draws y celfyddydau yng Nghiwba a’r ymdrech i ddehongli a mynegi’r ymwybyddiaeth honno drwy gyfrwng ffilm.

Ar ôl 1990 fodd bynnag, pan oedd Ciwba’n dioddef o’r argyfwng mwyaf yn ei hanes chwyldroadol oherwydd methiant y gomiwnyddiaeth Ewropeaidd, bu llawer o’r pwyntiau cyfeiriol ideolegol yn newid. O ganlyniad i hynny, datblygwyd dulliau newydd i fynegi’r newid hwnnw yn y sinema Giwbaidd er mwyn ymgynefino â’r newidiadau economaidd a chymdeithasol enfawr a ddaeth yn sgîl hyn oll. Pwrpas yr ymchwiliad hwn yw archwilio sut y cafodd y newidiadau hyn eu mynegi er mwyn canfod i ba raddau y mae’r wladwriaeth yn ymgorffori’r mynegiant ffilmaidd hwnnw yn yr ideoleg swyddogol mewn proses sydd yn datblygu’n barhaus.

Mae ugain mlynedd wedi mynd heibio ers y cafodd methiant Comiwnyddiaeth yn Nwyrain Ewrop effaith mor ddofn ar economi a lles cymdeithasol a diwylliannol Ciwba. Yn ystod yr amser yna mae sinema Ciwba wedi datblygu mewn ffordd benodol, o fewn sefydliad ffilm swyddogol y wladwriaeth, a’r tu allan iddo, i fynegi bodlonrwydd ac anfodlonrwydd â’r broses chwyldroadol barhaus.

Yng Nghiwba, mae sinema wastad wedi bod yn rhan o sylfaen ddiwylliannol y chwyldro, ac mae hynny’n wir hyd heddiw. Mae angen parhau ag ymchwilio i’r maes hwn er mwyn dal ati i ddeall proses sydd mor arwyddocaol yng nghyd-destun y byd. Cynhelir seminarau i ddatblygu’r ddealltwriaeth hon ac i feithrin perthynas ddiwylliannol gynaliadwy rhwng Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Havana.

 

Y Kindertransport 1938/39: Hanes a Chof Ffenomen Brydeinig

Yn ystod y degawd diwethaf - ac yn enwedig felly ar yr adeg pan gofnodwyd deng mlynedd a thrigain ers ei gychwyn - mae’r Kindertransport wedi derbyn mwyfwy o sylw cyhoeddus ym Mhrydain, yn dod i’r amlwg mewn rhaglenni teledu, ffilmiau, erthyglau papurau newyddion ac wrth ddadorchuddio cofebau cyhoeddus.

Mae prosiect Yr athro Andrea Hammel yn archwilio hanes a chof cyn-aelodau’r Kindertransport – y grŵp o ffoaduriaid a ddaeth i Brydain sydd wedi ei gofnodi yn fwyaf helaeth yn ôl yr hanesydd Tony Kushner.

Mae’r term Kindertransport yn cael ei ddefnyddio fel arfer i gyfeirio at achub yn agos i 10,000 o blant o gefndiroedd Iddewig a ddaeth heb eu rhieni o’r Almaen ac Awstria trwy eu cludo i Brydain rhwng Rhagfyr 1938 a dechrau’r Ail Ryfel Byd ym mis Medi 1939. Gan ddefnyddio dulliau hanesyddol-gymdeithasol yn ogystal â beirniadaeth ddiwylliannol, bydd yr astudiaeth hon yn edrych ar gofnodion archifol, deunydd hunangofiannol a phortreadau yn y cyfryngau. Mae’r prosiect yn ceisio dod â sawl trywydd ymchwil ynghyd: (a) hanes polisi allfudo’r blaid Sosialaidd-Genedlaethol a’i effaith ar ddatblygu’r Kindertransport; (b) hanes y polisi mewnfudo Prydeinig a’i effaith ar dderbyn y plant i Brydain; (c) cadw’r Kindertransport yn y cof trwy law dogfennau hunangofiannol, trefnu digwyddiadau a chofebau cyhoeddus, yn ogystal â: (ch) trafod y Kindertansport yng nghyd-destun hanesyddiaeth Brydeinig a’r ymwybyddiaeth gyhoeddus. Cefnogir y prosiect gan y Claims Conference a’r Academi Brydeinig.