Amdanom Ni

Mae’r Adran Ieithoedd Modern yn ymdrechu i gynnig dysg arloesol i amrywiaeth eang o fyfyrwyr. Fe glywir ystod o ieithoedd yn yr adran, yn cynnwys Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg a Sbaeneg.

Rydym yn darparu ar gyfer pob gallu ac yn cynnig llwybrau sy’n cychwyn o lefel dechreuwyr neu uwch (ôl-Safon Uwch neu gymhwyster sy’n gyfatebol).

Beth sy’n ein gosod ar wahân?

Fel myfyriwr yn ein hadran, byddi’n cael dy addysgu gan siaradwyr brodorol sy’n arbenigwyr yn eu priod ieithoedd. Bydd hyn yn sicrhau cymaint o gysylltiad â phosibl â dy ddewis iaith yn ystod dy gyfnod yn Aberystwyth. Fel adran, rydym yn hyderus y gallwn gefnogi dy angerdd am ieithoedd modern tra’n dy baratoi ar gyfer dyfodol disglair.

 

 • Mae 100% o’n graddedigion mewn gwaith neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio, 85% o’r rhain ar lefel broffesiynol - 38% yn uwch nag ar gyfer graddedigion ieithoedd yn genedlaethol (HESA 2017).
 • Mae’r adran yn yr 8fed safle yn gyffredinol drwy’r DU yn y canllaw diweddar gan y Guardian: Guardian University Guide 2019.
 • Cawsom sgôr gwych yn yr arolwg cenedlaethol o fyfyrwyr (NSS): 91% yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr (NSS 2017).
 • Rydym yn yr ugain uchaf yn y DU am Astudiaethau Iberaidd (The Complete University Guide 2019).
 • Rydym yn 6ed yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr ym maes pwnc Almaeneg (The Complete University Guide 2019).
 • Rydym yn defnyddio BlackBoard - yr amgylchedd dysgu rhithwir – sy’n golygu bod gwybodaeth a deunyddiau ar flaenau’ch bysedd, gartref ac ar eich ffôn symudol.
 • Rydym yn nabod ein myfyrwyr – rydym yn adran gyfeillgar ac mae darlithwyr wrth law bob amser.

Cyfleusterau

Rydym yn cynnig cyfleusterau rhagorol yn cynnwys:

 • labordai iaith â chyfarpar da yn cynnwys offer recordio trwy gyfrifiadur a fideo
 • casgliad enfawr o ddeunydd clyweledol, gydag amgylchedd dysgu rhithwir soffistigedig]
 • darllediadau teledu byw o Ewrop a thu hwnt
 • papurau newyddion a chylchgronau iaith dramor
 • cymdeithasau undeb y myfyrwyr gweithredol ym mhob iaith
 • mannau astudio un pwrpas
 • dysgu wedi’i gynorthwyo gan gyfrifiadur
 • Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth sy’n dangos ffilmiau tramor yn rheolaidd
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru pum munud ar droed o’r adran

 

Darlithwyr

Mae llawer o’n darlithwyr yn ymchwilwyr gweithredol a hefyd yn siaradwyr brodorol. Mae hyn yn golygu addysg gynhwysfawr ddiwylliannol ac ieithyddol o’r radd flaenaf. Mae ein dosbarthiadau’n fach ac yn meithrin dull ymarferol o ddysgu trwy ddarlithoedd, seminarau a dosbarthiadau siarad a gwrando rheolaidd sy’n defnyddio amrywiaeth eang o ddeunydd clyweledol. Rydym yn mynd y filltir ychwanegol i fod yn adran hawdd ei chyrraedd sy’n cwrdd ag anghenion ein holl fyfyrwyr er mwyn eu helpu i fynd y tu hwnt i’w hamcanion ac i hogi eu talent.

Myfyrwyr

Rydym yn ymfalchïo yn y gymuned gosmopolitaidd glòs ac amrywiol y mae’r myfyrywr a’r staff yn ei chreu. Mae’r amrywiaeth eang o ddewisiadau modiwl yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael eu hysgogi drwy gydol eu hastudiaethau ac yn mynd o nerth i nerth. Yn ôl Chenay McKnight, cyn-fyfyriwr: “Yr amrywiaeth yn y dysg oedd yr hyn a dynnodd fy sylw wrth ddewis Aberystwyth, a dyna sydd wedi dal fy sylw drwy gydol y cwrs. Ymwelais â llawer o brifysgolion tra’n ymgeisio, ond roedd y staff cyfeillgar yn Aberystwyth wedi chwarae rhan fawr iawn yn fy mhenderfyniad i ddod yma. Roedd yn teimlo fel bod ganddyn nhw ddigonedd o amser i’w roi i mi.” Rydym yn hyderus y gallwn ddatgloi eich potensial yn yr adran Ieithoedd Modern.

Cyfleoedd

Bydd gradd Ieithoedd Modern yn Aberystwyth yn rhoi mantais sylweddol iti dros raddedigion eraill o ran dy ragolygon gyrfa yn y dyfodol, a hynny oherwydd y flwyddyn lle byddi’n astudio neu’n gweithio dramor yn dy drydedd flwyddyn. Os wyt ti’n astudio dwy iaith neu fwy, cei rannu dy amser yn gyfartal rhwng gwahanol wledydd. Mae hyn yn rhoi mantais enfawr iti ar ôl gorffen yn y brifysgol oherwydd byddi di wedi dod yn annibynnol mewn dywylliant wahanol, wedi ennill profiad gwaith a defnyddio dy sgiliau ieithyddol yng nghartref dy ddewis iaith. Gyda 85% o’n graddedigion yn cael gwaith ar lefel broffesiynol, 38% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol (HESA 2017), rydym yn hyderus y byddi’n datblygu dy arbenigedd i gychwyn ar ddyfodol llewyrchus.

Cyflogadwyedd

Mae llawer o’n graddedigion yn dechrau yn y byd gwaith ar lefel broffesiynol ac yn dal i ddatblygu ar ôl y brifysgol. Mae’r gallu i siarad dwy iaith neu fwy yn siŵr o roi mantais fawr iti dros raddedigion eraill a gall dy dywys i lawer o feysydd, yn cynnwys cyfieithu, dysgu a newyddiaduraeth.

Graddedigion

Mae llawer o’n graddedigion wedi mynd ynlaen i swyddi llwyddiannus mewn llawer o feysydd a gwahanol wledydd. Er enghraifft, mae Rima Dapous yn bennaeth Addysg a Gwyddoniaeth yn y Cyngor Prydeinig yn Berlin, yr Almaen, ac mae Joe Goldstone yn gweithio ym maes marchnata yn Efrog Newydd. Ymuna â’n hadran heddiw a chei ganfod bod digonedd o gyfleoedd ar gael.

Ymweld â ni

Pam ddim dod i ymweld â ni ar Ddiwrnod Agored? Bydd hyn yn rhoi cyfle gwych iti gael gweld drostot dy hun ein cymuned gosmopolitaidd, groesawgar mewn lleoliad syfrdanol. Cei gyfle i siarad gyda’r darlithwyr a’r myfyrwyr tra’n canfod mwy am bob agwedd o’r profiad myfyriwr a gynigir.