Cyfleoedd y Flwyddyn Dramor

Llun o Padova yn yr Eidal

Astudio neu Weithio Dramor

Fel Adran, rydyn ni wedi meithrin nifer o bartneriaethau gyda phrifysgolion dramor, sy'n golygu bod cyfleoedd i chi astudio yn rhai o ddinasoedd mwyaf eiconig Ewrop a ledled y byd. Gall myfyrwyr astudio mewn prifysgolion ym Mharis, Vienna, Berlin, Seville a Padova yn ogystal â llawer o lefydd eraill ledled Ewrop. Ceir cyfleoedd i fynd ar leoliad i lefydd pellach i ffwrdd hefyd, megis America Ladin, Quebec, y Pasifig Ffrengig ac Affrica.

Fel Adran, rydyn ni wedi datblygu nifer o bartneriaethau gyda phrifysgolion dramor. Mae hyn yn golygu y bydd cyfle gennych i astudio yn rhai o ddinasoedd mwyaf eiconig Ewrop yn ogystal â ledled y byd. Mae ein myfyrwyr ni wedi astudio ym Mharis, Vienna, Berlin, Barcelona a Padova yn ogystal â llawer o leoedd eraill ar draws Ewrop. Ceir cyfleoedd i fynd ar leoliadau i ardaloedd sydd ymhellach i ffwrdd hefyd, megis America Ladin neu Quebec.

Os ydych yn dewis y cwrs BA Ieithoedd Modern (lle gallwch chi gyfuno dwy neu dair iaith) neu un o'n cyrsiau cyfun ble astudir dwy iaith fodern, byddwch yn rhannu'ch amser rhwng y gwledydd lle siaredir yr ieithoedd hynny - er enghraifft hanner yn Ffrainc, hanner yn Sbaen.

Ceir cyfleoedd hefyd i wneud cais am un o leoliadau'r Cyngor Prydeinig. Mae myfyrwyr sy'n cael eu derbyn ar gynllun cynorthwyydd iaith y Cyngor Prydeinig yn dod o hyd i waith fel cynorthwywyr dosbarth mewn cyrchfannau ledled y byd. Mae'r opsiwn hwn yn cynnig profiad gwych ac yn eich galluogi i ennill cyflog wrth gael eich trwytho yn niwylliant eich dewis iaith. Dau yn unig o'r amrywiol opsiynau sydd ar gael yw rhain. 

Canfod ble gallwch chi fynd yn fyfyriwr yn yr Adran Ieithoedd Modern

Eich dewisiadau ar gyfer y Flwyddyn Dramor

Ar gyfer y Flwyddyn Dramor, gallwch ddewis o blith y canlynol (ceir rhai cyfyngiadau):

  • lleoliad astudio gyda phrifysgol partner
  • lleoliad gyda'r Cyngor Prydeinig
  • lleoliad gwaith neu waith gwirfoddol
  • lleoliad astudio mewn Ysgol Ieithoedd.

Gall myfyrwr sy'n astudio un iaith ddewis cyfuniad o'r rhain.

Lleoliad astudio gyda phrifysgol partner

Gyda'r dewis hwn, cewch astudio am un neu ddau semester yn un o'n prifysgolion partner ledled Ewrop neu ymhellach i ffwrdd. Byddwch yn astudio'ch pynciau gradd drwy'r iaith tra'n gweithio ac yn cymdeithasu gyda siaradwyr brodorol. Fe gewch y cyfle hefyd i gwrdd â myfyrwyr cyfnewid eraill, ac mae hyn yn arwain at greu ffrinidau am oes yn aml.

Ar leoliad astudio, byddwch yn gallu astudio amrywiaeth o fodiwlau sy'n berthnasol i'ch cynllun gradd, ac fe gewch fanteisio ar y cyfle i drio rhywbeth newydd yn ogystal. Mae llawer o'n myfyrwyr yn dewis mynd ar drywydd iaith ranbarthol neu frodorol, er enghraifft, megis Quechua, Asturiana neu iaith y Basg, neu iaith fyd-eang arall megis Tsieineeg, Arabeg, iaith Holand neu Rwsieg.

Canfod ble allwch chi astudio gyda'n prifysgolion partner.

Lleoliad gyda'r Cyngor Prydeinig

Mae'r Cyngor Prydeinig yn rhedeg rhaglenni sy'n cynnig nifer o gyfleoedd i astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor. Rhaglen sy'n boblogaidd gyda'n myfyrwyr ni yw'r rhaglen Cynorthwyydd Iaith, sef cyfle i ddysgu Saesneg dramor ar leoliad gyda chyflog. Mae lleoliadau ar gael ledled y byd felly mae'n bosib mynd y tu hwnt i Ewrop. Mae ein cyn-fyfyrwyr wedi dysgu yn Chile a Quebec. Mae'r rhaglen hon yn ffordd wych i gael blas ar ddysgu, ac i feithrin profiad gyrfaol a sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr i'w cynnwys yn eich CV.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://www.britishcouncil.org/study-work-abroad/outside-uk

Lleoliad gwaith neu waith gwirfoddol

Dewis poblogaidd arall yw dewis lleoliad gwaith neu waith gwirfoddol ar eich Blwyddyn Dramor. Unwaith eto, mae'r opsiwn hwn yn ffordd wych i weithio mewn maes sydd o ddiddordeb i chi ac i ennill profiad a sgiliau cyflogadwyedd a fydd yn werthfawr ar gyfer eich CV. Mae ein myfyrwyr yn bachu ar amrywiaeth eang o gyfleoedd i gael profiad gwaith, er enghraifft: yn y diwydiant hamdden a thwristiaeth, y sector addysg, y sector busnes a chyllid, yn gyfieithwyr, a gyda chyrff anllywodraethol a sefydliadau elusenol eraill. Gweler yr hyn sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud am eu profiadau ar y Flwyddyn Dramor i gael rhagor o wybodaeth am yr opsiwn hwn a'r gwahanol fathau o gyfleoedd sydd ar gael. 

Lleoliad astudio mewn Ysgol Ieithoedd

Dewis poblogaidd gyda'r myfyrwyr sy'n dechrau iaith gyda ni ab initio yw i dreulio rhan o'r Flwyddyn Dramor yn astudio mewn Ysgol Iaith achrededig mewn gwlad lle siaredir yr iaith a astudir ganddynt. Mae llawer o fyfyrwyr yn ystyried bod hwn yn opsiwn da i'w helpu i atgyfnerthu eu sgiliau iaith, canfod mwy am ddiwylliant leol, a rhyngweithio gyda dysgwyr eraill. Disgwylir i fyfyrwyr ddilyn rhaglen astudio ddwys (o leiaf 20 awr yr wythnos) sy'n cyfateb i un semester prifysgol. Mae'r Adran yn cyfrannu tuag at y ffioedd hyn ar hyn o bryd. Ceir rhai cyfyngiadau.

Sut rydym yn eich cefnogi

Mae gan bob iaith yn yr Adran Diwtor y Flwyddyn Dramor penodedig sydd yn rhoi cymorth i chi ac yn eich cefnogi i sicrhau bod eich Blwyddyn Dramor yn un y byddwch yn ei mwynhau ac yn gwneud yn fawr ohoni. Drwy gydol eich ail flwyddyn, byddwch yn mynychu nifer o Sesiynau Gwybodaeth am y Flwyddyn Dramor, a hefyd yn cael y cyfle i drafod eich cynlluniau â'ch tiwtoriaid un-i-un.

Bydd y Swyddfa Cyfleoedd Byd-eang wrth law i drafod y dogfennau angenrheidiol gyda chi hefyd, ac i'ch cefnogi i gael popeth yn barod, megis fisas (gweler isod), yswiriant ac asesiadau risg. Mae trefnu'r flwyddyn dramor yn golygu cwblhau llawer o waith papur, ond rydyn ni yma i hwyluso'r broses ac i'ch cefnogi i wneud y dewisiadau sy'n iawn i chi.

Bob blwyddyn, mae myfyrwyr yn dychwelyd o'r Flwyddyn Dramor ac yn disgrifio'r profiad fel un anghofiadwy, ac uchafbwynt eu hamser yn y brifysgol.

Byw Dramor

Mae'n debygol mai'r Flwyddyn Dramor fydd uchafbwynt eich cyfnod yn y Brifysgol. Fodd bynnag, yn debyg i'r tymor cyntaf ar ôl dechrau yn y Brifysgol, bydd eich Blwyddyn Dramor yn golygu cyfnod o ymaddasu wrth i chi ddod i ddysgu a deall diwylliant wahanol, a hefyd rheolau cymdeithasol ac ymddygiad, arwyddion, gwerthoedd a syniadau sy'n estron i chi o bosib. Bydd eich profiad o fyw dramor yn newid wrth i amser fynd yn ei flaen, ac fe fydd yn eich newid chi hefyd.

Gellir rhannu'r Flwyddyn Dramor yn dair rhan neu gyfnod:

  1. Cyfnod mis mêl: Rydych chi newydd gyrraedd ac yn llawn cyffro i ddarganfod, gweld a chyfarfod pobl newydd, a dych chi'n awyddus iawn i fod yn rhan o bopeth ac i ddefnyddio'r iaith.
  2. Cyfnod traed oer: Efallai y byddwch chi'n dechrau teimlo'n bryderus ac yn teimlo hiraeth am gartre wrth i amser symud ymlaen. Peidiwch â phoeni!  This is absolutely normal and it is part of your adjustment phase. Some students get this sensation almost immediately while for others it can take a little more time. The important thing to know is that it will pass.
  3. "I could do it all over again": You’ve made friends for life, you have unforgettable experiences that you will treasure forever, and your language skills have improved greatly! You’re beginning to feel like a native.

Yn ystod eich blwyddyn dramor, mae'n arferol i ddechrau teimlo bod eich sgiliau iaith yn cael eu herio i'r eithaf. Mae'n bosib y byddwch yn cael trafferth deall yr acen leol, neu ymdopi â pha mor gyflym mae eich ffrindiau, cydweithwyr a phobl yn gyffredinol yn siarad. Bydd hyn yn gwella. Cofiwch beidio â bod yn rhy swil!

Gwnewch ymdrech i gymdeithasu â'r bobl leol ac i ymarfer yr iaith drwy'r amser. Bydd gan y rhan fwyaf o'r trefi a dinasoedd Prifysgol amrywiaeth fawr o gyfleusterau, felly... ewch i'r sinema, ymunwch â chymdeithasau lleol, ewch i ddosbarthiadau ymarfer corff. Mae parhau â'ch hobïau a'ch diddordebau dramor yn ffordd wych i gwrdd â phobl newydd ac i wneud ffrindiau newydd.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, neu ychydig o gyngor gan y rhai sydd wedi gwneud hyn yn barod, gweler y dolenni isod: 

Newidiadau i Ofynion Mewnfudo a Fisas

Ar ddiwedd y cyfnod trosi yn dilyn Brexit, cyflwynwyd newidiadau i reolau mewnfudo ar gyfer dinasyddion y Deyrnas Unedig (DU) sy'n teithio neu'n byw yn yr Undeb Ewropeaidd (UE), yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu yn y Swistir.

Caniateir i ddinasyddion y DU aros yn yr UE heb fisa am 90 diwrnod ar y mwyaf mewn unrhyw gyfnod o 180 diwrnod. Os ydych yn bwriadu aros yn yr UE yn hirach na 90 diwrnod, bydd angen fisa arnoch i aros yn y wlad sydd wedi eich cynnal. Bydd rheolau mewnfudo bob un o 27 aelod-wladwriaethau'r UE yn gymwys (ac eithrio Iwerddon, lle bydd rheoliadau'r Man Teithio Cyffredin yn gymwys).

Profiadau ein myfyrwyr

Rhwydwaith Myfyrwyr Erasmus, Aberystwyth

Rhwydwaith Myfyrwyr Erasmus / The Erasmus Student Network (ESN) yw'r corff myfyrwyr mwyaf yn Ewrop ac mae'n gweithio i gefnogi a datblygu cyfleoedd i gyfnewid ac i symud. Tyfodd y grŵp yn Aberystwyth o Gymdeithas Erasmus Prifysgol Aberystwyth a sefydlwyd yn 2013 gan grŵp o fyfyrwyr a oedd wedi dychwelyd o'u cyfnod yn astudio dramor. Gwnaethon nhw benderfynu sefydlu cymdeithas er mwyn gallu rhannu eu profiadau a rhoi cyngor i fyfyrwyr a fyddai'n mynd dramor yn y dyfodol. Roedden nhw hefyd yn dymuno sefydlu rhwydwaith Erasmus Aberystwyth ar gyfer cyn-fyfyrwyr, myfyrwyr y presennol a'r dyfodol, a hefyd y myfyrwyr Erasmus a oedd yn dod i Aberystwyth o ledled Ewrop.

Mae Rhwydwaith Myfyrwyr Erasmus yn trefnu digwyddiadau rheolaidd ac yn cynnig cyfle perffaith i gwrdd â myfyrwyr sydd wedi dod i Aberystwyth ar raglen gyfnewid Erasmus, neu fyfyrwyr cyfredol sydd wedi astudio neu weithio yn y wlad lle yr hoffech chi dreulio eich trydedd flwyddyn o bosib. Mae hyn hefyd yn gyfle gwych i ddod i adnabod siaradwyr brodorol ac i ymarfer yr ieithoedd rydych yn eu hastudio!