Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
FG37500
Teitl y Modiwl
Prosiect Llawn
Blwyddyn Academaidd
2013/2014
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Rhagofynion
PH25520 neu FG25520; a chwblhau Blwyddyn 2 yn llwyddiannus.
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Sesiwn Ymarferol 176 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Chwiliad llenyddiaeth (Semester 1)  5%
Asesiad Semester Arolwg Llenyddiaeth (Semester 1)  15%
Asesiad Semester Cynllun Prosiect (Semester 1)  5%
Asesiad Semester Canlyniadau Cychwynnol (Semester 2)  5%
Asesiad Semester Adroddiad Terfynol (Semester 2)  45%
Asesiad Semester Cyflwyniad Llafar (Semester 2)  15%
Asesiad Semester Marc cynnydd (Semester 2)  10%
Asesiad Ailsefyll Fel bennir gan y Bwrdd Arholi Adrannol  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Adnabod, dadansoddi a chrynhoi y llenyddiaeth wyddonol yn y maes a ddewisir.

Cynllunio a gweithredu eu prosiect unigol gyda dealltwriaeth dda o ffiseg y gwaith ac o'r llenyddiaeth cefndir.

Adnabod yr adnoddau er mwyn ymgymryd a phrosiect gwyddonol.

Cyflwyno eu canlyniadau yn ysgrifenedig ac ar lafar mewn modd pwrpasol i gynulleidfa o wyddonwyr.

Nod

Mae'r myfyrwyr yn dysgu i ymchwilio problem wyddonol neilltuol o'u dewis mewn dyfnder, gan wneud defnydd llawn o'r llenyddiaeth wyddonol. Maent yn gyfrifol am gynllunio a rheoli eu prosiect, a byddant yn defnyddio dulliau cyffredin o gyflwyno eu canlyniadau gwyddonol i'r gymuned ar ffurf adroddiadau llafar ac ysgrifenedig.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn ar darparu prosiect blwyddyn olaf i fyfyrwyr BSc a phrosiect canolradd i fyfyrwyr MPhys. Bydd yr holl fyfyrwyr yn ymgymryd a phrosiect a byddant yn gweithio mewn parau dan gyfarwyddyd eu goruchwylydd prosiect personol, ac yn cyflwyno eu canlyniadau mewn cyflwyniad llafar unigol ac adroddiad prosiect terfynol. Bydd goruchwylydd neu oruchwylydd cynorthwyol sy'n medru'r Gymraeg. Anogir y myfyrwyr i gyflawni cymaint o'r modiwl ag sy'n bosibl yn Gymraeg, ond mae disgwyl iddynt gyflwyno'r Cynllun Prosiect a'r Cyflwyniad Llafar yn Gymraeg. Cynlluniwyd nifer o gerrig milltir (strategaeth chwilio llenyddiaeth, adolygiad llenyddiaeth llawn, cynllun prosiect a dogfen canlyniadau rhagarweiniol) i gadw ffocws y prosiect ac i sicrhau bod y baich gwaith yn cael ei ddosbarthu'n weddol hafal drwy'r flwyddyn. Mae prosiectau gwahanol angen pwysiad gwahanol o waith labordy, cyfrifiaduro, dadansoddi, a.y.b., ond fel canllaw dylai'r cyfanswm amser ar y prosiect fod yn 400 awr.

Cynnwys

Cyfnod chwiliad y llenyddiaeth (chwiliad llenyddiaeth ac adolygiad)
Cyfnod cynllunio (cynllun prosiect, adnoddau)
Cyfnod arbrofol (gwaith arbrofol, dogfen canlyniadau rhagarweiniol)
Cyfnod lledaenu (cyflwyniad llafar, adroddiad llafar)

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd disgwyl i fyfyrwyr gyflwyno adroddiad ysgrifenedig terfynol a chyflwyno eu prosiect ar lafar.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Bydd myfyrwyr yn ymgymryd a phrosiect ymchwil sylweddol am y flwyddyn; mae'n debygol mai dyma'r mesur mwyaf pendant o'u gallu academaidd ac ymchwil. Dylid ystyried cwblhau'r adolygiad llenyddiaeth, cyflwyniad llafar a'r adroddiad llafar yn llwyddiannus fel rhan o gynllunio gyrfa a datblygiad personol.
Datrys Problemau Mae pob prosiect a ystyrir yn seiliedig ar broblemau.
Gwaith Tim Bydd myfyrwyr yn gweithio ar y prosiectau mewn parau.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Bydd adborth ymarferol gan oruchwylwyr yn galluogi myfyrwyr i wella eu dysgu eu hunain.
Rhifedd Trwy gydol y modiwl.
Sgiliau ymchwil Bydd gofyn i fyfyrwyr ddarllen amryw o lyfrau a chyfnodolion. Bydd angen ymchwilio i gefndir y prosiect a chyflwyno adolygiad llenyddiaeth.
Technoleg Gwybodaeth Mae defnydd eang o'r rhyngrwyd ar gyfer chwiliad llenyddiaeth yn ofynnol. Cyflwyniad o'r data ar ffurfiau addas i ofynion neilltuol y pwnc.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6