Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CC39440
Teitl y Modiwl
Prosiect Hir
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
CS39440 Prif bynciau yn unig
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
Rhaid i’r myfyrwyr fod wedi cofrestru yn yr Adran ar gynllun gradd anrhydedd sengl neu Brif Bwnc
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Eraill Prosiect dan oruchwyliaeth. Mae 4 darlithoedd yn gysylltiedig a'r modiwl hwn.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Ailsefyll arholiad a fethwyd a/neu ailgyflwyno elfennau'r gwaith cwrs a fethwyd/nas cyflwynwyd neu elfennau cyfwerth.  100%
Asesiad Semester Prosiect Hir  (o leiaf 10,000 o eiriau)  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

bod wedi cwblhau darn o waith, o dan arweiniad goruchwyliwr, ond gan ddangos hunanddisgyblaeth, trefniadaeth a meddwl annibynnol;

bod wedi dangos gallu i feithrin arbenigedd mewn maes astudio penodol a hynny'n bennaf drwy astudio dan arweiniad;

bod wedi llunio gwerthusiad beirniadol o'u gwaith, gan werthuso pob agwedd ar eu dulliau o weithio.

Disgrifiad cryno

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau darn sylweddol o waith, dan arweiniad goruchwyliwr, ond gan ddangos hunanddisgyblaeth, trefniadaeth a meddwl annibynnol. Fel arfer, mi fydd y prosiectau'n gofyn am ddatblygu darn o feddalwedd o'r datganiad cychwynnol o ofynion drwy gamau manylu a dylunio, hyd at ei weithredu a'i brofi'n llwyddiannus. Mae'n bosibl y ceir elfen o galedwedd yn achos myfyrwyr a chefndir addas.

Pwrpas prosiect CC39440 yw rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ddwyn ynghyd y sgiliau ymarferol a'r ddealltwriaeth o ddamcaniaethau a feithrinwyd ganddynt, trwy ddatblygu cynnyrch cyflawn o'r cam o fanylu ar ofynion hyd at ddangos bod y cynnyrch yn medru bodloni'r gofynion hynny. Mae'r broses hon yn cynnwys paratoi'r dogfennau priodol, gan gynnwys dogfennu'r penderfyniadau a wnaed ynghylch dylunio.

Cynnwys

Mae 4 darlith ffurfiol yn gysylltiedig a'r prosiect.

Deunydd Ysgrifenedig

Mewn wythnos arferol, disgwylir y bydd y myfyrwyr yn treulio tua 2/3 o'u hamser ar y prosiect, a disgwylir iddynt gyfarfod a'u harolygwr yn rheolaidd. Asesir y cwrs ar eu cyflawniad technegol, wedi'i ddangos drwy arddangosiadau, adroddiadau cyfamserol, yn ogystal ag arddangosiad terfynol y prosiect, ac adroddiad ysgrifenedig sylweddol.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Dylai'r modiwl hwn fod yn fanteisiol i'w sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig (traethawd estynedig) a llafar (arddangosiad).
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Dylai'r modiwl hwn gynorthwyo'r myfyriwr i ddeall yr hyn sy'n bosibl iddo/iddi ei wneud a'r radd.
Datrys Problemau Mae datrys problemau yn elfen gynhenid wrth weithredu systemau Cyfrifiadura.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Gofynnir i'r myfyriwr ystyried yr hyn a ddysgwyd ganddo/ganddi a'i b/pherfformiad.
Rhifedd Mae Cymhwyso Rhifau yn elfen gynhenid wrth astudio Cyfrifiadura.
Sgiliau ymchwil Bydd angen iddynt archwilio ac ysgrifennu ynghylch parth cymhwyso ar gyfer systemau cyfrifiadura.
Technoleg Gwybodaeth Mae Technoleg Gwybodaeth yn elfen gynhenid wrth astudio Cyfrifiadura.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6