Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
TCM0560
Teitl y Modiwl
Prosiect Cynhyrchu Proffesiynol
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 3 (Traethawd Hir)

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminarau / Tiwtorialau 5 x 1 awr mewn grwp
Seminarau / Tiwtorialau 3 x 1 awr unigol
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Naill ai Traethawd Hir 20,000 o eiriau i gynnwys troednodiadau a llyfryddiaeth. Neu (i) Cynhyrchiad Perfformiadol neu Gyfryngol (50%); a (ii) Traethawd Beirniadol 10,000 o eiriau i gynnwys troednodiadau a llyfryddiaeth (50%). Disgwylir i gynhyrchiad perfformiadol neu gyfyngol byw cyfwerth a 10,000 o eiriau bara am rhwng 30 a 40 munud o hyd. Bydd pob cynhyrchiad perfformiadol byw yn cael ei recordio ar gyfer cofnodion yr Adran.   100%
Asesiad Ailsefyll Naill ai Traethawd Hir 20,000 o eiriau i gynnwys troednodiadau a llyfryddiaeth. Neu (i) Cynhyrchiad Perfformiadol neu Gyfryngol (50%) a fydd yn para am 30 a 40 munud o hyd; a (ii) Traethawd Beirniadol 10,000 o eiriau i gynnwys troednodiadau a llyfryddiaeth (50%).   100%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:

Traethawd Hir

1. Ffurfio a mynegi cwestiwn ymchwil ynghyd a chynllunio a gweithredu prosesau ymchwil cadarn.
2. Dadansoddi canlyniadau ymchwil, gan gyfleu dealltwriaeth o'u pwysigrwydd a'u harwyddocad (gan gynnwys eu cyfyngiadau).
3. Perthnasu'r gwaith ymchwil i'w gyd-destun academaidd, gan gynnwys ymdriniaeth feirniadol o faes damcaniaethol y diwydiannau creadigol.

Cynhyrchiad perfformiadol/cyfryngol a Thraethawd Beirniadol

1. Ffurfio a mynegi cwestiwn ymchwil ynghyd a chynllunio a gweithredu prosesau ymchwil cadarn, gan gynnwys meistroli'r strategaethau angenrheidiol ar gyfer llwyfannu perfformiad neu gynhyrchu gwaith cyfryngol yng nghyd-destun cynhyrchiad 'ymarfer-fel-ymchwil'.
2. Dangos canlyniadau creadigol sydd wedi eu mynegi drwy ymarfer a hynny o fewn traddodiad ymchwil fel ymarfer, gan gyfleu dealltwriaeth o'u harwyddocad.
3. Gwerthuso'r canlyniadau hyn mewn perthynas a gwybodaeth ysgolheigaidd, gan gynnwys gwaith ymarferol, ac mewn perthynas a maes damcaniaethol y diwydiannau creadigol.

Cynnwys

Fe fydd y modiwl hwn yn cynnig sesiynau 1 awr i'r grwp cyfan fel a ganlyn:
1) Datblygu'r cynnig ymchwil
2) Cynllunio a gweithredu'r prosiect ymchwil
3) Agweddau ar gynllunio cynhyrchiad perfformiadol neu gyfryngol
4) Cofnodi a dogfennu'r broses ymchwil
5) Gweithdy ysgrifennu

Fe gaiff pob myfyriwr tri sesiwn arolygu unigol gyda'r tiwtor arolygu yn ystod y cyfnod hwn.

Nod

Fe fydd y modiwl hwn yn cynnig sesiynau 1 awr i'r grwp cyfan fel a ganlyn:
1) Datblygu'r cynnig ymchwil
2) Cynllunio a gweithredu'r prosiect ymchwil
3) Agweddau ar gynllunio cynhyrchiad perfformiadol neu gyfryngol
4) Cofnodi a dogfennu'r broses ymchwil
5) Gweithdy ysgrifennu

Fe gaiff pob myfyriwr tri sesiwn arolygu unigol gyda'r tiwtor arolygu yn ystod y cyfnod hwn.

Disgrifiad cryno

Fe fydd y modiwl hwn yn cynnig sesiynau 1 awr i'r grwp cyfan fel a ganlyn:
1) Datblygu'r cynnig ymchwil
2) Cynllunio a gweithredu'r prosiect ymchwil
3) Agweddau ar gynllunio cynhyrchiad perfformiadol neu gyfryngol
4) Cofnodi a dogfennu'r broses ymchwil
5) Gweithdy ysgrifennu

Fe gaiff pob myfyriwr tri sesiwn arolygu unigol gyda'r tiwtor arolygu yn ystod y cyfnod hwn.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd pob myfyrwyr yn meithrin sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig o safon ysgolheigaidd yn ystod y modiwl hwn ac fe fydd y sawl sydd yn dewis cyflwyno rhan o'r modiwl drwy ymarfer hefyd yn meithrin sgiliau cyfathrebu drwy gynhyrchiad perfformiadol neu gyfryngol
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Bydd y sgiliau trosglwyddadwy yn gyfle i ddatblygu sgiliau personol a chynllunio gyrfa. Gall y prosiect ymchwil fod yn gyfle i'r myfyriwr ystyried eu dewisiadau gyrfa ymhellach.
Datrys Problemau Sgiliau datrys problemau deallusol, damcaniaethol ac ymarferol; adnabod strategaethau priodol a gweithdrefnau effeithiol i wneud hynny.
Gwaith Tim Dysgir o leiaf 5 seminar ar y cyd, ble disgwylir i bob myfyriwr gyfrannu'n feirniadol ac adeiladol at y gwaith. Yn achos myfyrwyr sydd yn gwneud gwaith cynhyrchu (perfformiadol neu gyfryngol), gellir cydweithio mewn tim i gynhyrchu'r elfen hon (o dan y cyfyngiadau a nodir uchod)
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Datblygir y sgiliau hyn yn ystod y broses o baratoi a chwblhau'r gwaith ymchwil. Rhaid wrth hunanddisgyblaeth, hunan-ysgogiad, hunanfeirniadaeth a sgiliau rheoli amser ar gyfer hyn
Rhifedd Gall myfyrwyr ddefnyddio gwybodaeth rifyddol yn eu hymchwil unigol, os bydd testun a methodoleg eu hymchwil yn caniatau. *Asesir os bydd yn greiddiol i'r fethodoleg a ddefnyddir gan y myfyriwr unigol.
Sgiliau pwnc penodol
Sgiliau ymchwil Medrau ymchwil annibynnol yn greiddiol i'r modiwl hwn.
Technoleg Gwybodaeth Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno gwaith asesedig gan ddefnyddio technoleg gwybodaeth.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7