Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
FG35410
Teitl y Modiwl
Ffiseg Arbrofol (10 Credyd)
Blwyddyn Academaidd
2016/2017
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
PH15720 neu FG15720; neu PH15510 neu FG15510
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Ymarferol 22 x Sesiynau Ymarferol2 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Cyflwyniad Grwp  20%
Asesiad Semester Adroddiad Unigol  60%
Asesiad Semester Adolygiad Llenyddiaeth  20%
Asesiad Ailsefyll Fel a bennir gan y Bwrdd Arholi Adrannol  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Chwilio am bapurau ac erthyglau ar destunau sy'n berthnasol i'r gwaith arbrofol a chyflwyno llyfryddiaeth gan ddefnyddio Endnote neu feddalwedd gyffelyb.

Cynllunio ac chyflawni arbrawf ac yna dadansoddi'r data a gwerthuso'r arbrawf gydag ond ychydig fewnbwn gan y staff addysgu, gan ddefnyddio sgiliau labordy a ddatblygwyd yn gynharach yn ystod y cwrs.

Gweithio mewn grwp i gyfathrebu manylion a chanlyniadau arbrawf mewn cyflwyniad llafar.

Ysgrifennu adroddiad unigol ar arbrawf.

Cynnwys

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu'r set o sgiliau sy'n angenrheidiol ar gyfer ffiseg arbrofol. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • deall disgrifiad byr o'r arbrawf
  • ymchwilio i gefndir a chyd-destun yr arbrawf
  • dod yn gyfarwydd ag offer a data arbrofol
  • rheoli offer yn electronig a thrwy feddalwedd
  • dadansoddi a modelu data
  • cyfathrebu canlyniadau ar lafar ac yn ysgrifenedig
  • gweithio fel rhan o dim.
Mae'r modiwl yn rhedeg trwy gydol y semester ac fe'i cefnogir gan sesiynau tiwtorial rheolaidd. Darperir goruchwyliaeth neu oruchwylydd cynorthwyol sy'n medru'r Gymraeg. Anogir y myfyrwyr i gyflawni cymaint o'r modiwl ag sy'n bosibl yn Gymraeg, ond mae disgwyl iddynt roi cyflwyniad llafar yn Gymraeg.

Nod

Nod y modiwl yw datblygu'r sgiliau dadansoddol ac arbrofol sy'n angenrheidiol i gyflawni arbrofion ffiseg estynedig, ynghyd a sgiliau gwerthuso beirniadol a chyfathrebu canlyniadau. Mae'r sgiliau hyn yn ffurfio rhan hanfodol o hyfforddiant ffisegydd.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn rhagarweiniad i'r modiwl prosiect blwyddyn-olaf ac yn rhoi profiad ac ymdeimlad i'r myfyrwyr o ffiseg arbrofol a datrys problemau. Mae'n rhan hanfodol o ddatblygiad ar gyfer gyrfa myfyriwr. Disgwylir i'r myfyriwr gyflawni arbrawf estynedig yn ystod y semester. Byddant yn gweithio mewn gr'r ac mae'n ofynnol iddynt: ymchwilio cefndir yr arbrawf, edrych ar y cyfarpar sydd ar gael; rhesymu i ddatblygu strategaeth arbrofol, a dadansoddi canlyniadau'r arbrawf. Caiff y modiwl ei asesu mewn tair ffordd: yn gyntaf bydd y grwp yn cynhyrchu adolygiad llenyddiaeth yn dangos tystiolaeth o ymchwil annibynnol i destunau sy'n berthnasol i'r arbrawf, yn ail bydd y grwp yn rhoi cyflwyniad llafar ar yr arbrawf, yn drydydd bydd adroddiad arbrawf ffurfiol yn cael ei ysgrifennu. Cyflwynir yr adroddiad yn unigol.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Mae angen sgiliau cyfathrebu a llythrennedd er mwyn cyflwyno'r canfyddiadau mewn cyflwyniad grwp ac mewn adroddiad ysgrifenedig.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Mae nifer o'r sgiliau a ddatblygir yn elfennau hanfodol o radd ffiseg ac mewn cyflogaeth yn y dyfodol.
Datrys Problemau Mae sgiliau datrys problemau yn hanfodol er mwyn ymateb i ganlyniadau cychwynnol ac addasu strategaethau arbrofol yn unol a hynny.
Gwaith Tim Caiff yr ymchwiliad arbrofol a'r cyflwyniad eu gwneud mewn grwp.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Drwy adlewyrchu ar ganlyniadau gwaith labordy i gynllunio gwaith pellach mae'r myfyriwr yn datblygu eu dysgu a'u perfformiadau eu hunain.
Rhifedd Mae cymhwyso rhif yn ganolog yn y dadansoddiad o ddata arbrofol, gan gynnwys trin cyfeiliornadau
Sgiliau pwnc penodol Datblygir ac asesir sgiliau pynciol, ond dibynna'r manylion ar destun neilltuol yr arbrawf estynedig.
Sgiliau ymchwil Mae angen sgiliau ymchwil i gynllunio arbrofion a phrofi damcaniaethau.
Technoleg Gwybodaeth Mae offer a chyfrifiaduron yn hanfodol i gyflawni arbrawf, dadansoddi data a chyflwyno canlyniadau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6