Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
BG21920
Teitl y Modiwl
Bwyd, Ffermio a'r Amgylchedd
Blwyddyn Academaidd
2020/2021
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

O ganlyniad i Covid-19 dylai myfyrwyr gyfeirio at y tudalennau modiwlau BwrddDu ar gyfer manylion yr asesiadau

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Aseiniad Briffio Polisi  50%
Arholiad Semester 2 Awr   50%
Asesiad Ailsefyll Rhaid i ymgeiswyr wneud yr elfennau hynny or asesiad syn cyfateb ir rheiny a arweiniodd at fethur modiwl.  50%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Rhaid i ymgeiswyr wneud yr elfennau hynny or asesiad syn cyfateb ir rheiny a arweiniodd at fethur modiwl.  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

1. Egluro'r prosesau ecolegol sy'n digwydd wrth gynhyrchu bwyd.

2. Trafod y pwysau ar y diwydiant cyflenwi bwyd.

3. Adnabod yr effeithiau ar yr amgylchedd oherwydd dwysau amaethyddol.

4. Arfarnu effeithiau polisi bwyd a globaleiddio marchnadoedd bwyd.

5. Trafod y cysyniad o gynaliadwyedd wrth gynhyrchu bwyd.

Disgrifiad cryno

Bydd y modiwl yn disgrifio'r wybodaeth wyddonol sydd ei hangen ar gyfer deall yr agweddau ecolegol cymhwysol sy'n rhan o gyfansoddiad systemau cynhyrchu amaethyddol. Bydd y modiwl hwn yn rhoi ymwybyddiaeth i'r myfyriwr o effaith amaeth a systemau cyflenwi bwyd ar yr amgylchedd. Cynlluniwyd y modiwl er mwyn tynnu sylw at bynciau yn y gadwyn fwyd pobl gan gynnwys globaleiddio marchnadoedd bwyd, homogeneiddio systemau cynhyrchu, cynaliadwyedd, effeithiau dwysau amaethyddol a dyframaethu ar yr amgylchedd, datblygiad polisi amaethyddol, pryderon y cyhoedd ynghylch cynhyrch bwyd ac iechyd, lles anifeiliaid, a galwadau'r cwsmer a'r boblogaeth ar y diwydiant cynhyrchu bwyd yn y dyfodol.

Cynnwys

Gorolwg o'r system gyflenwi bwyd
Globaleiddio systemau amaethyddol a cynhyrchu bwyd
Tueddiadau mewn traul bwyd a'r effeithiau ar iechyd dynol
Diogelwch bwyd, olrheiniadwyedd a sicrwydd fferm
Systemau amaethyddol a'r amgylchedd: Ddoe a heddiw
Dylanwad polisiau a gwleidyddiaeth ar amaethyddiaeth a'r amgylchedd
Rheoli organebau a chynefinoedd o fewn yr amgylchedd amaethyddol
Effeithiau dwysau amaethyddiaeth ar yr amgylchedd
Pwysigrwydd cynefinoedd terfyn a chysylltedd tirwedd o fewn yr amgylchedd amaethyddol
Datblygu systemau amaethyddol aml-rywogaeth
Rheolaeth Cnwd Integredig a datblygiadau mewn systemau amaethyddol
Biotechnoleg yn ein caeau ac ar ein platiau?
Bwyd neu danwydd o'r cae?
Sut y mae creu systemau amaethyddol cynaliadwy?
Y defnydd o Gynlluniau Cadwraeth Fferm Gyfan
Rol cynlluniau Amaeth-Amgylcheddol

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Darllen mewn gwahanol gyd-destunau ac at ddibenion gwahanol. Ysgrifennu at ddibenion gwahanol ac ar gyfer cynulleidfaoedd gwahanol.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa
Datrys Problemau Adnabod ffactorau a allai ddylanwadu ar atebion posibl. Gwerthuso manteision ac anfanteision atebion posibl.
Gwaith Tim
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun
Rhifedd Dadansoddi ymchwil wedi ei gyhoeddi.
Sgiliau pwnc penodol
Sgiliau ymchwil Bydd angen i fyfyrwyr i fynd i’r afael gyda gwaith ymchwil wedi ei adolygu gan gydweithwyr ac fe fydd hyn yn gofyn am ddefnydd effeithlon o beiriannau chwilio a darllen a gwerthuso papurau gwyddonol.
Technoleg Gwybodaeth Cyflwyno gwybodaeth a data. Canfod gwybodaeth ar y we.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5