Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CB11120
Teitl y Modiwl
Hanfodion Cyfrifeg a Chyllid
Blwyddyn Academaidd
2020/2021
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

O ganlyniad i Covid-19 dylai myfyrwyr gyfeirio at y tudalennau modiwlau BwrddDu ar gyfer manylion yr asesiadau

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   60%
Asesiad Semester Amlddewis - Prawf dosbarth (5 x prawf bob pythefnos)  20%
Asesiad Semester Adroddiad ysgrifenedig  - Prosiect (1,500 gair)  20%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   60%
Asesiad Ailsefyll Amlddewis Prawf dosbarth (1 awr)  20%
Asesiad Ailsefyll Adroddiad ysgrifenedig  - Prosiect (1,500 gair)  20%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

1. Adeiladua dehongli cyfrifleni allweddol cwmni gan gynnwys y fantolen a chyfriflen incwm.

2. Rhestru, disgrifio, esbonio, gweithredu, dehongli a beirniadu y dulliau a ddefnyddir yn eang ar gyfer dadansoddi cyfriflen cyllid.

3. Adnabod y defnyddwyrmewnol ac allanola’rdefnydd mewnol ac allanol o wybodaeth cyfrifion cwmni.

4. Gweithredu a dehongli dadansoddiad elw-cost-nifer (CVP).

5. Adanbod amcanion corfforaethol ac esbonio’r manteision a’ranfanteision o ffynhonellau gwahanol o gyllid.

6. Disgrifio, esbonio ac enghreifftio y gwerth am arian o ran amsera gweithredu a chyflwyno cyfrifiadau gwerth ar gyfer y dyfodol.

Disgrifiad cryno

Yn y maes cyfrifeg ariannol, mae'r modiwl yma yn archwilio strwythur, adeiladwaith a’r dehongliad o'r faintolen a'r gyfriflenincwm. Yn y maes cyfrifeg rheolirhoir sylw i gostau sy'n arwain at ddadansoddiad o CVP (Elw-Cost-Nifer). Yn y maes cyllid archwilir rheolaeth cyllid a chyllid corfforaethol, cyfrifiadau gwerth net cyfredol, ac yn uwcholeuo'r prif ffynonellau o gyllid a ddefnyddir gan gwmniau.

Cynnwys

•CyfrifegAriannol
•Gwybodaeth am ddefnyddwyr a dibenion cyfrifeg ariannol
•Prif gyfriflennau cyllid ariannol
•Strwythur y fantolen
•Paratoi mantolen
•Prisio asedau
•Cyfyngiadau mantolen gonfensiynol
•Strwythur cyfriflen incwm ar gyfer cwmni cyfyngedig
•Categoriau o incwm a gwariant
•Cysylltiadau rhwng cyfriflen incwm a mantolen
•Stoc a chostau gwerthianau
•Dyledwyr a'r darpariaeth o ddyled amheus
•Cysylltiadau rhwng cyrfrlen a llif arian
•Agweddau goddrychol ar fesur elw
•Dadansoddiad o ddatganiadau ariannol
•CyfrifegRheoli
•Costau uniongyrchol, anuniongyrchol a chostau cynnyrch
•Ymddygiad costau
•Costau perthnasol, amherthnasol, y gellir eu hosgoi ac na ellir eu hosgoi
•Costau suddedig
•Costau cyfle
•Dadansoddiad Elw-Cost-Nifer(CVP)
•Cyllid
•Rheolaeth Ariannol
•Amcanion corfforaethol
•Atebolrwydd cyfyngedig
•Rhanddeiliaid a chyfarwyddwyr
•Adeiledd cyfalaf
•Mathau o gyllid
•Perchnogaeth a phroblemau asiantaeth
•Fformwlau a chyfrifiadau-gwerth presennolagwerth yn y dyfodol
•Blwydd-daliadau a bytholbarhadau
•Cyfradd Ganrannol Flynyddol
•Ffynonellau o gyllid allanol a mewnol
•Dyled vs Ecwiti, hir dymor vstymor byr
•Dulliau o ddyroddi ecwiti
•Cyfalaf benthyg/ bondiau

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu • Meithrinyrhydera’r gallu i gyfathrebu’n glir arlafartrwy gymryd rhan mewndosbarthiadau/sesiynau tiwtora •Datblygu’r gallu igyfathrebu’n glirynysgrifenedigtrwy ddatblygu atebion i gwestiynau tiwtorial •Datblygu a defnyddio’r eirfa sy’n briodol i’rpwnc wrth gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig
Datblygu personol a chynllunio gyrfa • Nodi amrywiaeth o gyfleoedd gyrfaol posibl yn y sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol • Datblygu sgiliaudadansoddi ariannol a sgiliau gwneud penderfyniadau sy'n hanfodol i’r darpar gyfrifydd/myfyriwr graddedig
Datrys Problemau • Adnabod yr union broblem sydd angen ei datrys / penderfyniad sydd angen ei wneud • Asesu pa gostau sy'n berthnasol, amherthnasol, ygellir euhosgoi/ na ellir eu hosgoi, mewn perthynas a'r broblem / penderfyniad
Gwaith Tim Meithrinprofiad o waith tîm a datblygu sgiliau gweithio mewn tîm drwy weithio mewn grwpiau bach ibaratoi ar gyfer sesiynau tiwtora.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun • Adnabod a chrisialu'r materion allweddol a drafodir yn y darlithoedd a’r sesiynau tiwtora • Canfod a defnyddio ystod o adnoddau dysgu • Ymchwilio i fanteision gweithio mewn grwpiau bach wrthbaratoi ar gyfer sesiynau tiwtora • Strwythuro gwaith astudioi allu ymgymryd âdysgu dwys
Rhifedd • Meithrincynefindra â data rhifiadol a ffynonellau data o’r fath • Cymhwyso data rhifiadol wrthddatrys problemau a gwneud penderfyniadau gyda gofal a chywirdeb • Asesu rhesymoldeb datrysiadau rhifiadol,a’u dehongli • Cefnogi honiadau/dadleuon âdata rhifiadol wedi’iddatblygu a’ugyflwyno’nbriodol
Sgiliau pwnc penodol • Datblygu cymhwysedd iddeall a chymhwyso technegau cyfrifegsylfaenolyn briodol • Adnabod a defnyddio ffynonellau o wybodaeth gyfrifeg • Deall, dadansoddi, dehongli a syntheseiddio rhwng cyfrifegariannol, cyfrifegrheoli a gwybodaeth ariannol sy'n seiliedig ar y farchnad • Gwneud argymhellion a phenderfyniadau ar sail gwybodaeth gadarn • Dod a sgiliau dadansoddi a gwneud penderfyniadau i wasanaeth y busnes –wrthstrategeiddio, marchnata, gweithredu, ac ati.
Sgiliau ymchwil • Datblygu sgiliau ymchwil sylfaenol er mwyndod o hyd iwybodaeth • Cyfeirnodi/cydnabod ffynonellau gwybodaeth yn briodol • Dewis y wybodaeth fwyaf priodol i’w defnyddio • Canfod gwybodaeth
Technoleg Gwybodaeth • Defnyddio meddalwedd taenlenni(Excel) i gwblhau elfennau o'r cwestiynau tiwtorial (e.e. i gynorthwyo â chyfriforhifau mewn tablau, cynhyrchu ystadegau cryno, lluniograffiau, ac ati) •Defnyddio amrywiaeth o adnoddau electronig, a geir ar y we ac yn y Llyfrgell,i weld pawybodaeth sydd ar gael aci ddod o hyd i wybodaeth berthnasol

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4