Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
AD30620
Module Title
Hawliau Plant
Academic Year
2019/2020
Co-ordinator
Semester
Semester 2
Co-Requisite
Co-Requisite
Co-Requisite
Reading List
Other Staff

Course Delivery

Delivery Type Delivery length / details
Lecture 10 x 2 Hour Lectures
Seminar 10 x 1 Hour Seminars
 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Aseiniad ysgrifenedig 1  (2,500 o eiriau)  50%
Supplementary Assessment Aseiniad ysgrifenedig 1  (2,500 o eiriau)  50%
Semester Assessment Aseiniad ysgrifenedig 2  (2,500 o eiriau)  50%
Supplementary Assessment Aseiniad ysgrifenedig 2  (2,500 o eiriau)  50%
Supplementary Assessment Rhaid ail-wneud pob elfen o'r asesiadau a fethodd os bydd marc cyfartalog y myfyriwr yn disgyn islaw'r marc pasio gofynnol o 40%. Cyhoeddir teitlau aseiniadau newydd. 

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

1. ​Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth effeithiol o'r cefndir cymdeithasol, gwleidyddol a hanesyddol i'r diffiniadau presennol o hawliau plant.

2. Adolygu'n feirniadol a thrafod y cysyniadau, y dadleuon a'r egwyddorion sy'n ymwneud â hawliau plant.

3. Archwilio'n feirniadol ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â hawliau plant.

4. Dangos cysylltiad beirniadol â deunydd ffynhonnell perthnasol.

Brief description


Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddeall hawliau plant mewn theori ac yn ymarferol. Mae'r modiwl yn archwilio'r ddamcaniaeth sy'n sail i wahanol safbwyntiau ar hawliau plant ac yn canolbwyntio ar fesurau ymarferol i hyrwyddo hawliau plant, ac yn ceisio gwerthuso eu heffaith ar fywydau plant.

Content

Bydd darlithoedd a seminarau yn seiliedig ar y canlynol:

Darlith a seminar 1: Ystyron hawliau plant

Darlith a seminar 2: Datblygiadau diweddar mewn polisi ac arfer – confensiynau'r Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn

Darlith a seminar 3: Agenda hawliau plant a hyrwyddo hawliau plant

Darlith a seminar 4: Mecanweithiau ar gyfer cynrychioli hawliau plant o fewn Llywodraeth

Darlith a seminar 5: Deddf Plant

Darlith a seminar 6: Rolau a chyfrifoldebau oedolion

Darlith a seminar 7: Hawliau a chyfrifoldebau mewn addysg

Darlith a seminar 8: Hawliau plant anabl

Darlith a seminar 9: Gwasanaethau i blant

Darlith a seminar 10: Y broses llys

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number Ystadegau disgrifiadol achlysurol mewn darlithoedd a ffynonellau.
Communication Mae technegau cyfathrebu yn elfen hanfodol drwy ddarlithoedd a seminarau. Cyfathrebu llafar drwy gydol gweithgareddau seminar. Cyfathrebu ysgrifenedig drwy gydol asesiadau ysgrifenedig.
Improving own Learning and Performance Mae adborth o aseiniad ysgrifenedig a myfyrdod personol yn ystod tasgau seminar yn annog perfformiad gwell.
Information Technology Dylai aseiniadau ysgrifenedig gael eu prosesu â geiriau ac mae un o dasgau'r seminar yn gofyn am ddatblygu cyflwyniad PowerPoint.
Personal Development and Career planning Heb ei ddatblygu yn y modiwl hwn.
Problem solving Elfen hanfodol yn y broses o asesu beirniadol.
Research skills Mae angen ymchwil ar gyfer y prif asesiadau a rhai o dasgau'r seminar.
Subject Specific Skills
Team work Mae gweithgareddau'r seminar yn rhoi llawer o gyfleoedd i weithio fel tîm, gan gynnwys cyflwyniadau a thrafodaethau grŵp.

Notes

This module is at CQFW Level 6