Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CT24920
Teitl y Modiwl
Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau
Blwyddyn Academaidd
2019/2020
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Anghymharus (Unrhyw Flwyddyn Acad)
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
GF13110 neu GF13410 , GF10110, GF14230, GF14720 (or English Medium Equivalents or LA15710)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   50%
Asesiad Semester Traethawd  (2500 gair)  50%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   50%
Asesiad Ailsefyll Traethawd  (2500 gair)  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth o’r rheolau cyfreithiol sy’n llywio dulliau sefydlu a rheoli Ymddiriedau.

2. Cyflwyno’r myfyrwyr i sgiliau dadansoddi er mwyn gwerthfawrogi a chloriannu trafodion a chysyniadau eiddo cymhleth.

3. Dysgu i ddatblygu sgiliau rhesymegol, gan gynnwys cymhwyso gwybodaeth berthnasol i ddatrys problemau cyfreithiol cymhleth.

Disgrifiad cryno

Rhaid i fyfyrwyr astudio Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedau i gael eu hesgusodi o arholiadau Rhan 1 Cymdeithas y Gyfraith a’r Bar. Sefydlir Ymddiriedau am lawer iawn o resymau, er enghraifft cydberchnogaeth ar y cartref priodasol, er mwyn osgoi talu treth; i ddarparu ar gyfer plant bach, yr henoed neu bobl sydd ag afiechyd meddwl, neu i amddiffyn pobl rhag mynd dros ben llestri neu'r hyn y canfyddir gan yr ymddiredwr fel mynd dros ben llestri. Yn yr achosion hyn, sefydlir yr ymddiriedau'n fwriadol ac fel arfer ar ôl cryn dipyn o ystyriaeth a chyngor ymlaen llaw. Mewn achosion eraill, mae'r rhoddi'r ddigymell ac yn y fan yma, mae'r gyfraith yn gorfod dod o hyd i fframwaith ar gyfer gweinyddu'r gronfa sy'n deillio ohono. Ystyrir hefyd swyddogaeth ymddiriedau wrth hybu polisi cyhoeddus a phwysigrwydd cynyddol ymddiriedau mewn cyfraith fasnachol. Hefyd, ystyrir swyddogaeth ac argaeledd rhwymediau ecwitiol.

Cynnwys

1(a). Egwyddorion a rhwymediau ecwitiol
datblygu ecwiti a rhwymediau ecwitiol
rhesymau am ddatblygu ymddiriedau
ymddiriedau fel dull o osgoi treth
ymddiriedau fel dyfeisiau diogelu
ymddiriedau ym myd masnach
(b). Rhwymediau a phwysigrwydd gweithdrefnau yng nghwrs achos yn ymarferol
gwaharddebau: yng nghwrs achos, terfynol a Mareva a
gorchmynion Anton Piller
cadw teitl ac olrhain
cyflawniad llythrennol
digollediad mewn ecwiti
cyfrif o elw
(c). Cyfraith Ymddiriedau

2. Ymddiriedau er budd personau
(a) Creu ymddiriedolaeth
Cymhwystra gofyn sicrwydd
bwriad i greu ymddiriedolaeth
ffurfioldebau bytholbarhadau
(b) Sicrwydd buddiolwyr
Ymddiriedau a Phwerau natur y buddiant llesiannol
(c) Sicrwydd eiddo

3. Etifeddiant

4. Ymddiriedau Elusennol

5. Cymdeithasau Anghorfforedig

6. Pwerau a Dyletswyddau Ymddiriedolwyr Safle Ymddiriedol Ymddiriedolwyr

7. Amrywio Ymddiriedau
Terfynu o dan Saunders yn erbyn Vautier
Amrywio ymddiriedau
Deddf Amrywio Ymddiriedau 1958
Ymddiriedolwyr

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd trafodaethau seminar yn datblygu sgiliau cyflwyno a sgiliau dadlau llafar fel unigolion ac fel grwp.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Mae hwn yn fodiwl gorfodol i unrhyw un sy’n astudio tuag at radd gymwysedig yn y Gyfraith.
Datrys Problemau Trafodaeth seminar/darlithoedd ymarfer datrys problemau.
Gwaith Tim Gweithgareddau grwp a thrafodaethau yn y seminarau.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Bydd cymryd rhan mewn seminarau, ymarferion datrys problemau yn y dosbarth a’r arholiad yn datblygu gwahanol agweddau o ddatblygu academaidd personol, o ddeall a chyfeirnodi ffynonellau i ledaenu syniadau i eraill ar lafar, a thrwy ddefnyddio sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig.
Rhifedd Amherthnasol
Sgiliau pwnc penodol Darllen a deall deunyddiau perthnasol ym maes Cyfraith Ymddiriedau yn enwedig cyfraith achosion a dadansoddi academaidd.
Sgiliau ymchwil Caiff y sgiliau hyn eu datblygu wrth baratoi ar gyfer seminarau, y traethawd a’r arholiad.
Technoleg Gwybodaeth Mae sgiliau llyfrgell ac ymchwil yn sylfaenol wrth baratoi ar gyfer seminarau, y traethawd a’r arholiad.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5