Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
DA35200
Teitl y Modiwl
Traethawd Estynedig Gwyddor yr Amgylchedd
Blwyddyn Academaidd
2023/2024
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Exclusive (Any Acad Year)

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Sgript ar gyfer Cyflwyniad Llafar a chrynodeb  10 Munud  10%
Asesiad Ailsefyll Traethawd Estynedig  12000 o eiriau  90%
Asesiad Semester Cyflwyniad Llafar a chrynodeb  10 Munud  10%
Asesiad Semester Traethawd Estynedig  12000 o eiriau  90%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Arddangos gwybodaeth fanwl a meddwl beirniadol yn eu dewis faes pwnc

Dangos y gallu i gynnal ymchwil annibynnol

Dangos y gallu i syntheseiddio dadleuon gwrthgyferbyniol / cyflenwol

Cyflwyno, lle bo hynny'n briodol, ddata ar ffurf rifiadol

Cyflwyno cyd-destun yr astudiaeth, y dyluniad arbrofol, y canfyddiadau rhagarweiniol a'r dehongliad mewn cyflwyniad llafar.

Disgrifiad cryno

Mae'r dyraniad yn rhan graidd o'r BSc mewn Gwyddor yr Amgylchedd. Fe'i cynlluniwyd i alluogi myfyrwyr i roi'r sgiliau a'r technegau y maent wedi'u datblygu mewn modiwlau blaenorol ar waith trwy ymgymryd â phrosiect ymchwil annibynnol o'u dewis. Neilltuir tiwtor traethawd hir i bob myfyriwr, a fydd yn darparu arweiniad ar y broses o rannu pwnc, dylunio ymchwil a dulliau.

Mae'r prosiect yn ddarn annibynnol o ymchwil sy'n cynnwys casglu a dadansoddi data sylfaenol a / neu eilaidd. Mae fel arfer yn seiliedig ar waith maes a / neu waith labordy a wneir yn ystod gwyliau'r haf a chyn Semester 1 blwyddyn 3.

Cynnwys

Mae Semester 2 Blwyddyn 2 wedi'i gynllunio i osod seiliau ar gyfer yr astudiaeth ymchwil annibynnol. Bydd pob myfyriwr yn cwblhau Teitl Traethawd Hir a Ffurflen Goruchwyliwr erbyn canol mis Ebrill a bydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i ddyrannu Tiwtor Traethawd Hir pwrpasol. Yna bydd y Tiwtor Disseration yn cwrdd yn rheolaidd â'r myfyrwyr i'w helpu trwy'r camau allweddol:

· Cwblhau darllen cefndir angenrheidiol a dyfeisio pwnc a chwestiwn ymchwil priodol.
· Cwblhau gwaith maes a labordy angenrheidiol (lle bo hynny'n briodol)
· Cwblhau traethawd ysgrifenedig cyflawn

Ategir y gweithgareddau hyn gan ddwy ddarlith grŵp mawr a draddodwyd gan y Cydlynydd Modiwl. Rhoddir y darlithoedd hyn i bob carfan traethawd hir ar gynhyrchu traethawd hir (yn gynnar yn y drydedd flwyddyn) a chyfarwyddiadau cyflwyno a rhwymo terfynol ym mis Chwefror (cyn y dyddiad cau).

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu proffesiynol Datblygir sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig trwy gynhyrchu adroddiad ysgrifenedig. Datblygir sgiliau cyfathrebu llafar trwy: - y cyflwyniad llafar - trafodaeth â staff ymchwil - trwy ymchwil empeiraidd lle defnyddir dulliau ymchwil lafar (e.e. cyfweliadau a holiaduron).
Datrys Problemau Creadigol Datblygir sgiliau datrys problemau trwy nodi cwestiynau ymchwil, methodoleg briodol a chynllun ymchwil, a thrwy ymatebion i brofiadau anodd wrth gasglu data.
Sgiliau Pwnc-benodol Datblygir sgiliau ymchwil trwy gasglu a dadansoddi data sy'n briodol ar gyfer ymchwilio i'r cwestiynau ymchwil. Penodol Wedi'i ddatblygu yng nghyd-destun y pwnc a ddewiswyd.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6