Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
BG19920
Teitl y Modiwl
Amrywiaeth Microbau a Phlanhigion
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Exclusive (Any Acad Year)
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad Ychwanegol Amrywiaeth Microbau a Phlanhigion  2 Awr  75%
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad Amrywiaeth Microbau a Phlanhigion  2 Awr  75%
Asesiad Ailsefyll Asesiad gwaith prac microbioleg  1500 o eiriau  25%
Asesiad Semester Prawf Prac Microbioleg  45 Munud  25%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Disgrifio amrywiaeth ffurfiau bywyd microbau a phlanhigion o dan amgylchiadau arholiad

Egluro sut mae microbau a phlanhigion yn rhyngweithio ag organeddau eraill, gan gynnwys dyn, fel pathogenau a chydymddibynwyr.

Gwerthuso pwysigrwydd micro-organeddau a phlanhigion yng nghylchoedd bioddeargemegol ac amaethyddiaeth/biotechnoleg

Arddangos sgiliau ymarferol wrth drafod micro-organeddau.

Disgrifiad cryno

Cynlluniwyd y modiwl er mwyn cyflwyno amrywiaeth bywyd microbau a phlanhigion, eu pwysigrwydd mewn gweithrediadau ecosystemau, eu perthnasau symbiotig a hefyd eu pwysigrwydd i ddynolryw (cnydau, pathogenau ayb.Fe fydd y modiwl yn dysgu sgiliau ac yn cyfleu gwybodaeth a fydd yn hanfodol bwysig ar gyfer gyrfaoedd mewn microbioleg, botaneg, ac ymgynghoriad/rheolaeth ecolegol

Nod

Amcan y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i'r amrywiaeth o ficrobau a phlanhigion sydd yn bodoli., eu rôl ganolog yng ngweithrediad y blaned, ei pherthnasau symbiotig amrywiol a hefyd eu pwysigrwydd i ddynolryw. Fe fydd y modiwl yn dysgu sgiliau ac yn cyfleu gwybodaeth a fydd yn hanfodol bwysig ar gyfer gyrfaon mewn microbioleg, botaneg, ac ymgynghoriad/rheolaeth ecolegol

Cynnwys

Bydd y cwrs darlithoedd yn dechrau gyda chyflwyniad i dri Parth bywyd ac esblygiad microbau a phlanhigion. Fe fydd agweddau cymhwysol, gyda pherthynas uniongyrchol i ddynolryw yn cael eu trin, ee cnydau mewn amaeth, pwysigrwydd microbau i clefydau anifeiliaid/planhigion, defnydd biodechnolegol o ficrobau (e.e. gwrthfiotigau). Disgrifir fydd y prif grwpiau o fewn Bacteria, Viridiplantae a Ffwng (hefyd firysau) ynghyd a'u nodweddion morffolegol, ffisiolegol ac ecolegol. Trafodir hefyd eu prif gydberthnasau symbiotig, e.e. peilliad gan bryfaid, ymlediad hadau/sborau, microbiom y coluddyn a mycorhisa. Mi fydd dosbarthiadau ymarferol yn enghreifftio ac yn cadarnhau agweddau ar y cwrs darlithoedd. Bydd myfyrwyr yn defnyddio microsgopeg golau i archwilio ystod o ficrobau a phlanhigion trwy arbrofion syml.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Sgiliau gwrando ar gyfer y darlithoedd a thrafodaeth ddilynol yn y dosbarthiadau ymarferol. Cyfathrebu ysgrifenedig effeithiol mewn arholiadau.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Bydd myfyrwyr yn magu hyder yn eu gallu i werthuso problemau biolegol ac asesu’n wrthrychol ansawdd atebion arfaethedig.
Datrys Problemau Trwy'r darlithoedd, mi ddaw myfyrwyr yn ymwybodol o broblemau amgylcheddol a meddygol penodol a achosir gan ficrobau a'r atebion a ddatblygwyd er mwyn goresgyn y rhain. Bydd dosbarthiadau ymarferol yn galluogi myfyrwyr i gael profiad o gynllunio, gweithredu, dehongli data a chynnig sylwadau ar arbrofion microbioleg a asesir.
Gwaith Tim Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn parau/grwpiau bychain yn ystod sesiynau ymarferol. Bydd angen iddynt drafod eu cynllunio arbrofol a gweithio'n ymarferol fel tîm bychan mewn dosbarthiadau ymarferol.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Disgwylir i fyfyrwyr ymchwilio deunyddiau, rheoli amser a chyrraedd dyddiadau cau, y tu allan i oriau cyswllt arferol. Bydd yr elfennau astudio cyfeiriedig yn gyfle i fyfyrwyr archwilio eu harddulliau dysgu a'u hoff ddulliau eu hunain ac adnabod anghenion a rhwystrau i ddysgu. Bydd myfyrwyr yn medru adolygu a monitro eu cynnydd a chynllunio ar gyfer gwella perfformiad personol.
Rhifedd Casglu ac archwilio data ar gyfer ansawdd a maint. Dehongli data.
Sgiliau pwnc penodol Bydd myfyrwyr yn gallu gwerthuso pwysigrwydd micro-organeddau mewn cylchoedd biogeocemegol a biotechnoleg ac egluro sut mae micro-organeddau yn rhyngweithio ag organeddau eraill. Bydd myfyrwyr yn gallu disgrifio amrywiaeth ffurfiau bywyd mewn micro-organeddau eucaryotig a procaryotig. Bydd myfyrwyr yn meithrin sgiliau allweddol wrth drafod sbesimenau microbiolegol.
Sgiliau ymchwil Bydd myfyrwyr yn ymchwilio pynciau y tu hwnt i gynnwys a chwmpas y darlithoedd gan ddefnyddio astudio cyfeiriedig ac annibynnol. Ystyrir a rhoi sylwadau ar wybodaeth o amryw ffynonellau. Bydd dosbarthiadau ymarferol yn galluogi datblygiad sgiliau ymchwil biolegol allweddol (gan gynnwys trafod sbesimenau microbiolegol) yn gynnar yn eu gyrfaoedd academaidd.
Technoleg Gwybodaeth Defnyddio'r we ar gyfer ffynonellau gwybodaeth a defnyddio cronfeydd data i chwilio am brif destunau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4