Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
BG27500
Teitl y Modiwl
Dulliau Ymchwil
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Exclusive (Any Acad Year)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Prawf Ystadegau  Assessment (2000 words). Student to complete assessment(s) equivalent to that (those) failed.  50%
Asesiad Ailsefyll Cynllun Ymchwil  Student to complete assessment(s) equivalent to that (those) failed.  50%
Asesiad Semester Cynllun Ymchwil  50%
Asesiad Semester Prawf Ystadegau  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

1. Dangos dealltwriaeth o bwysigrwydd ymchwil ryngddisgyblaethol i ystod eang o yrfaoedd a mentrau.

2. Chwilio ac adolygu'r llenyddiaeth wyddonol i nodi cwestiynau ymchwil dilys a / neu IP newydd.

3. Trosi cwestiynau ymchwil dilys yn ddamcaniaethau profadwy

4. Nodi dulliau dadansoddi priodol ar gyfer gwahanol fathau o ymchwil.

5. Dylunio arbrofion sy'n ddilys yn ystadegol i brofi'r rhagdybiaeth / rhagdybiaethau dan sylw.

6. Nodi a lleddfu yn erbyn ffactorau dryslyd mewn dylunio ymchwil.

7. Dangos dealltwriaeth o'r materion moesegol sy'n gysylltiedig ag ymchwil, ac effeithiau cymdeithasol eraill.

8. Dadansoddi data gan ddefnyddio ystod o dechnegau meintiol ac ansoddol.

9. Dehongli canlyniadau dadansoddiadau data a chymhwyso gwybodaeth ystadegol wrth werthuso ymchwiliadau ymchwil.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn ceisio darparu dealltwriaeth ddyfnach o'r prosesau sy'n gysylltiedig â chynllunio ymchwil wyddonol dda. Bydd y modiwl 20-credyd yn cael ei redeg fel modiwl hir-denau dros ddau semester. Bwriad y strwythur hwn yw caniatáu ar gyfer dysgu wedi'i adlewyrchu ar gyfer agweddau rhifol y modiwl, tra hefyd yn rhoi dealltwriaeth amserol i fyfyrwyr o gynllunio ymchwil yn union cyn dewis eu traethodau blwyddyn olaf. Bydd cynnwys yn y semester cyntaf yn canolbwyntio ar drin data ac ystadegau. Bydd hyn yn darparu sylfaen hanfodol ar gyfer ail ran y modiwl, ac ar gyfer modiwlau pwnc-benodol yn rhan 2 o bob rhaglen radd. Yn yr ail semester, bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i'r egwyddorion allweddol sy'n sail i wyddoniaeth arbrofol. Bydd llif gwybodaeth yn cael ei amseru i helpu'r myfyrwyr i ddewis teitlau y gellir eu holrhain ar gyfer eu traethodau blwyddyn olaf sydd fwyaf perthnasol i'w dyheadau gyrfa dewisol. Yna bydd myfyrwyr yn cael eu tywys trwy'r broses o gynllunio eu prosiect ymchwil, a byddant yn llunio cynllun ymchwil cadarn ar gyfer y pwnc traethawd hir o'u dewis. Tua diwedd y semester, bydd y myfyrwyr yn barod ar gyfer cam gweithredu eu traethawd hir ac ar gyfer cyfansoddi ac ysgrifennu eu traethawd hir.

Cynnwys

Semester 1. Trin data a dadansoddi ystadegol. Bydd y rhan hon o'r cwrs yn rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o'r gwahanol fathau o ddata a gynhyrchir gan wyddoniaeth arbrofol ac o'r technegau ystadegol a ddefnyddir fwyaf. Rhoddir pwyslais ar roi'r sylfaen wybodaeth angenrheidiol i fyfyrwyr ddewis y profion ystadegol mwyaf priodol i wahaniaethu rhwng digwyddiadau siawns a'r rhai sy'n fwy tebygol o gael eu priodoli i'r ffactor sy'n cael ei drin yn yr astudiaeth. Bydd yr ystod o brofion a gwmpesir yn adlewyrchu'r ystod eang o ddisgyblaethau gradd a gynrychiolir ar y modiwl, ond bydd yn cynnwys, ymhlith eraill: profion T (annibynnol a pâr), ANOVA (unffordd a dwyffordd), atchweliad llinol, profion anfetrig amrywiol, profion ar gyfer normalrwydd, a dadansoddiadau aml-amrywedd dethol. Ar gyfer pob math o brawf, rhoddir profiad ymarferol i fyfyrwyr gan ddefnyddio ffug-ddata a gymhwysir i wahanol lwyfannau meddalwedd ystadegol.

Semester 2. Cyfansoddi cynllun ymchwil pwrpasol. Bydd myfyrwyr yn cael eu tywys o'r cysyniad cychwynnol o syniad hyd at gydosod cynllun ymchwil manwl a dilys. Mae'r broses hon yn gofyn am nodi bwlch perthnasol mewn gwybodaeth wyddonol yn greadigol neu allu methodolegol sy'n dod yn fyr. Bydd myfyrwyr yn cael eu tywys ar sut i grynhoi eu syniad i ffurf cwestiwn ymchwil addas ac yna ar sut i drosi hwn yn ddamcaniaeth amgen y gellir ei phrofi a rhagdybiaeth null gysylltiedig. Pwysleisir yn arbennig bwysigrwydd nodi'r newidynnau dibynnol ac annibynnol wrth lunio damcaniaeth. Anogir myfyrwyr i ystyried sut i fesur y newidyn dibynnol a sut i reoli (neu grwpio) y newidyn annibynnol wrth gwmpasu eu strategaeth ymchwil. Darperir cymorth dros y broses greadigol o nodi cyfyngiadau posibl, ffynonellau gogwydd posibl, rhagdybiaethau a newidynnau / ffactorau dryslyd a allai gyfaddawdu ar y gallu i brofi'r set rhagdybiaeth. Mae hyn wedyn yn arwain at nodi mesurau sy'n lliniaru effaith y ffactorau hyn wrth lunio strwythur a graddfa'r dyluniad arbrofol. Rhoddir ystyriaeth i nifer ac amrywiaeth genetig yr organeb dan astudiaeth, y math o ddata a gynhyrchir (meintiol neu ansoddol), y rheolyddion ac atgynyrchiadau (technegol a biolegol), ac o'r dull ystadegol sydd fwyaf addas i wahaniaethu'n effeithiol rhwng null a damcaniaethau amgen. Felly, dangosir bod dealltwriaeth o'r amrywiol ddadansoddiadau ystadegol sydd ar gael (rhan 1) yr un mor bwysig yn nyluniad yr arbrawf ag y mae wrth ddehongli'r canlyniadau. Anogir dull ailadroddus ar gyfer y broses gynllunio gyfan. Bydd cenhedlaeth o ragdybiaethau lluosog a'u cymhariaeth gan ddefnyddio'r meini prawf a nodwyd gan Schick a Vaughn (2002) yn cael eu hannog i alluogi gwell gwahaniaeth rhwng pynciau ymchwil da ac annelwig. Bydd hyn yn cynorthwyo i ddewis pynciau traethawd hir ar gyfer eu blwyddyn olaf a bydd yn meithrin persbectif mwy amheus o ganfyddiadau ymchwil. Pwysleisir pwysigrwydd dewis pwnc traethawd sy'n cyd-fynd â'u dyheadau gyrfa, ynghyd â'r cwmpas i ecsbloetio'r canlyniadau a gynhyrchir mewn cyd-destun anwyddonol (lles cyhoeddus / masnachol / IP).

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Students will be expected to be able to express themselves appropriately in all assessments. Feedback will be given in the assignments.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Students will gain confidence in their ability to evaluate and use research findings in their chosen career.
Datrys Problemau Students will need to determine the most appropriate research design and methods of analysis to use with different types of data. Feedback will be given in the assignments.
Gwaith Tim Not a significant component of this module
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Outside the formal contact hours, students will be expected to research materials, manage time and meet deadlines for the assignments
Rhifedd Most aspects of the module will require manipulation of data and application of statistics. Feedback on this will be given in on-line exercises.
Sgiliau pwnc penodol By allowing students to focus on an area of research of interest to them this module will help students develop subject specific skills and knowledge.
Sgiliau ymchwil Students will be required to source and summarize a substantial amount of information without staff direction in order to complete the assessments. Feedback will be given in the assignments.
Technoleg Gwybodaeth Students will be required to source information from a variety of scientific publication databases. The use of various software packages will be required for the correct presentation of the assignments.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5