Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
CT14120
Module Title
Troseddeg ar Waith
Academic Year
2024/2025
Co-ordinator
Semester
Semester 2
Pre-Requisite
Co-Requisite
Exclusive (Any Acad Year)
Reading List
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Traethawd  1500 o eiriau  50%
Semester Assessment Cyflwyniad Llafar Grwp  50%
Supplementary Assessment Adroddiad Unigol  1500 o eiriau  50%
Supplementary Assessment Os methwyd cyflwyniad llafar  i gwblhau aseiniad 1,500 gair ar y pwnc a osodwyd.  50%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Adolygu a gwerthuso amrywiaeth o destunau, damcaniaethau a chysyniadau allweddol yn ymwneud â throseddeg a seicoleg troseddu.

Cymhwyso cysyniadau troseddegol a seicolegol damcaniaethol i ddigwyddiadau cyfoes a materion yn ymwneud â throseddu, rheolaeth gymdeithasol a chyfiawnder troseddol.

Deall, defnyddio a chyfleu dadleuon allweddol am faterion troseddegol a seicolegol, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Gallu llunio dadleuon troseddegol a seicolegol rhesymegol, a’u cyfiawnhau, mewn gwaith ysgrifenedig, cyflwyniadau llafar a thrafodaethau gwaith grŵp.

Dangos dealltwriaeth o’r prif ddamcaniaethau, cysyniadau, trafodaethau ac ymdriniaethau ym maes troseddeg a seicoleg troseddu.

Dangos dealltwriaeth o’r ffordd y mae troseddu, ymddygiad gwyrdroëdig ac erledigaeth yn cael eu llunio a’u harchwilio’n gymdeithasol, yn gyfreithiol ac yn seicolegol.

Brief description

Bydd y modiwl hwn yn gyfle i fyfyrwyr lefel 1 fynd i’r afael â rhai o’r testunau a’r dadleuon allweddol ym meysydd troseddeg a seicoleg troseddu. Ar sail y sylfeini damcaniaethol a ddatblygwyd yn ystod semester 1, bydd y myfyrwyr yn ystyried digwyddiadau cyfoes a materion yn ymwneud â throseddu, ymddygiad gwyrdroëdig, rheolaeth, dioddefoleg a niwed (gweler e.e. Hillsborough; Grenfell; Brexit ac ati). Bydd ffocws cymhwysol y modiwl hwn yn caniatáu i fyfyrwyr osod eu dealltwriaeth o ddamcaniaethau, cysyniadau a thrafodaethau o fewn cyd-destunau cymdeithasol, cyfreithiol, seicolegol, hanesyddol ac economaidd ehangach. Nod y modiwl yw annog myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau dadansoddol a beirniadol mewn perthynas â’r wybodaeth y maent wedi’i datblygu hyd yma.

Content

Mae dwy swyddogaeth i'r darlithoedd yn y modiwl hwn:
a) eich cyflwyno i'r modiwl, y nodau dysgu, yr asesiadau, a pha sgiliau y byddwch yn ceisio eu gwella.

b) pontio'r bwlch rhwng astudio troseddeg a'i gymhwyso. Gwneir hyn drwy wrando ar siaradwyr amrywiol sydd â phrofiad o gymhwyso theori/ymchwil troseddegol yn eu hymchwil a/neu broffesiwn eu hunain. Mae'r darlithoedd gwadd yn orfodol i'w mynychu a byddant yn rhan greiddiol o'ch asesiad cyntaf, a fydd yn adroddiad myfyriol ar UN pwnc y gwnaethoch ddysgu amdano trwy'r darlithoedd a dewis ymchwilio mwy amdano.

Mae'r seminarau yn sesiynau rhyngweithiol lle mae disgwyl i'r myfyrwyr baratoi ar gyfer a thrafod pwnc allweddol a neilltuwyd gan gydlynydd y modiwl. Bydd tair seminar yn trafod tri phwnc gwahanol, ac mae'n rhaid i'r myfyrwyr fynychu pob un ohonynt. Nod y seminarau hyn yw hyrwyddo dealltwriaeth y myfyrwyr o'r pynciau drwy drafod yr ymchwil o'u cwmpas mewn modd cydweithredol.

Yn ystod y seminar, bydd y darlithydd yn arwain trafodaeth gydweithredol ymhlith y myfyrwyr ar y pwnc y maent wedi paratoi ar ei gyfer. Gallai hynny gynnwys ymateb i'r cwestiynau ar y dafliad, nodi polisi/deddfwriaeth gyfoes sy'n berthnasol i'r pwnc, trafod materion dadleuol/moesegol, a thrafod mesurau posibl y gellid eu cymhwyso mewn bywyd go iawn (yn dibynnu ar beth yw'r pwnc).

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number Bydd y myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i gysyniadau allweddol darllen a deall astudiaethau yn ymwneud â throseddeg a seicoleg troseddu. Bydd gofyn iddynt ymdrin â data empirig a bydd gofyn eu bod yn gallu deall natur ymchwil wyddonol gymdeithasol yn ei amryw ffurfiau.
Communication Llafar Unigol: Bydd y myfyrwyr yn datblygu sgiliau cyfathrebu llafar trwy roi cyflwyniadau mewn seminarau yn rhan o’u hasesiad. Byddant yn dysgu i fod yn glir ac yn uniongyrchol wrth drafod. Poster Grŵp: Bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau cyfathrebu grŵp ymhellach wrth baratoi a rhoi cyflwyniad poster ac wrth ymateb i gwestiynau. Adroddiad Ysgrifenedig: Disgwylir i’r myfyrwyr gyflwyno eu gwaith wedi’i eirbrosesu, ac asesir eu cyfathrebu ysgrifenedig ar sail eu gallu i fynegi syniadau’n effeithiol, sgiliau iaith cadarn, a’u gallu i lunio dadl gydlynol.
Improving own Learning and Performance Bydd seminarau rhyngweithiol yn annog myfyrwyr i feddwl yn feirniadol ac ochrol gydag ymarferion a gynlluniwyd i ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd i ddysgu cysyniadau haniaethol, a chaniatáu i fyfyrwyr fyfyrio ynghylch eu dysgu eu hunain.
Information Technology Bydd chwilio am ddeunydd o ffynonellau gwybodaeth electronig ar-lein a chyrchu gwybodaeth o gyfnodolion electronig yn gyfle i ymarfer sgiliau TG. Defnyddir sgiliau TG i gael gafael ar wybodaeth ar Blackboard. Bydd myfyrwyr yn cyflwyno gwaith i’w asesu wedi’i baratoi ar brosesydd geiriau.
Personal Development and Career planning Bydd paratoi ar gyfer y seminarau a’r aseiniadau asesedig yn datblygu sgiliau rheoli amser. Bydd cymharu ffynonellau ar gyfer asesiadau yn datblygu sgiliau ymchwil. Bydd meithrin gwerthfawrogiad o faterion damcaniaethol cymhleth a’u cymhwyso i faterion a digwyddiadau cyfoes yn datblygu sgiliau meddwl beirniadol. Bydd yr holl sgiliau hyn yn cyfrannu at bortffolio ehangach y myfyriwr o sgiliau trosglwyddadwy.
Problem solving Bydd gofyn i’r myfyrwyr ystyried, trafod a defnyddio amrywiaeth o ddamcaniaethau a chysyniadau yn ymwneud â throseddeg a seicoleg troseddu. Yna, bydd disgwyl iddynt ddatblygu eu sgiliau datrys problemau a meddwl ochrol trwy gymhwyso’r hyn y maent wedi’i ddysgu i faterion a digwyddiadau cyfoes perthnasol.
Research skills Mae astudio troseddeg yn gofyn am y gallu i ddarllen yn hyderus ar draws amrywiaeth o wahanol ddeunyddiau ymchwil a disgyblaethau. Mae’r modiwl yn annog datblygu’r gallu hanfodol hwn
Subject Specific Skills Amherthnasol.
Team work Bydd y gweithgareddau yn y gweithdai yn meithrin sgiliau gweithio mewn tîm, a bydd y cyflwyniad poster grŵp yn golygu bod angen datblygu’r gallu i weithio mewn tîm.

Notes

This module is at CQFW Level 4