Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
CY11220
Module Title
Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw
Academic Year
2020/2021
Co-ordinator
Semester
Semester 2
Reading List
External Examiners
  • Professor Dafydd Johnston (Yr Athro - Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Cymru)
 

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Traethawd  1500 o eiriau  40%
Semester Exam 2 Hours   Arholiad ysgrifenedig  60%
Supplementary Assessment Traethawd  1500 o eiriau  40%
Supplementary Exam 2 Hours  
Supplementary Exam 2 Hours   Arholiad ysgrifenedig  60%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

dangos dealltwriaeth o themâu ac o genres llenyddiaeth fodern a chyfoes y Gymraeg (barddoniaeth a rhyddiaith);

dangos dealltwriaeth o brif fudiadau llenyddol y cyfnod fel yr amlygant eu hunain yng ngwaith llenorion y cyfnod: Moderniaeth, Ôl-foderniaeth, Dadeni’r Gynghanedd, Ffeminyddiaeth;

medru trafod detholiad o destunau unigol yn feirniadol, ynghyd â’u gosod yng nghyd-destun canon yr awdur, ynghyd â’u cyd-destun hanesyddol a chymdeithasol priodol.

Brief description

Mae’r modiwl craidd hwn yn rhoi trosolwg beirniadol i fyfyrwyr o themâu ac o genres llenyddiaeth fodern a chyfoes y Gymraeg (barddoniaeth a rhyddiaith), yn ogystal â’u galluogi i werthfawrogi detholiad o destunau unigol yn feirniadol.

Aims

Mae’r modiwl craidd hwn yn rhoi trosolwg beirniadol i fyfyrwyr o themâu ac o genres llenyddiaeth fodern a chyfoes y Gymraeg, yn ogystal â’u galluogi i werthfawrogi detholiad o destunau unigol yn feirniadol.

Content

Rhoddir sylw i ddetholiad o nofelau, straeon byrion a cherddi gan ystod o awduron.

Wythnos 1
Troad yr ugeinfed ganrif (canu telynegol)

Wythnos 2
Saunders Lewis, Monica

Wythnos 3
Barddoniaeth R. Williams Parry

Wythnos 4
Kate Roberts, Ffair Gaeaf a Storïau Eraill

Wythnos 5
Barddoniaeth T.H. Parry-Williams

Wythnos 6
T.H. Parry-Williams: Ysgrifau

Wythnos 7
Barddoniaeth Bobi Jones

Wythnos 8
Islwyn Ffowc Elis, Marwydos

Wythnos 9
Barddoniaeth Gerwyn Williams

Wythnos 10
Robin Llywelyn, Seren Wen ar Gefndir Gwyn

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number amherthnasol
Communication Anogir myfyrwyr i fynegi eu syniadau yn eglur ac yn argyhoeddiadol yn yr aseiniadau ysgrifenedig.
Improving own Learning and Performance Trwy ymchwil annibynnol; adborth eu twtoriaid ar waith ysgrifenedig a chyfraniadau llafar; ymwneud â chymheiriaid yn ystod trafodaethau grŵp; datblygu sgiliau trefnu amser/gwaith; myfyrio ar sgiliau cyflwyno a gwaith ysgrifenedig arall. Bydd modd i fyfyrwyr wella eu gallu i ddarllen a dehongli testunau hanesyddol.
Information Technology At ddibenion ymchwil (aseiniad a thrafodaethau); prosesu geiriau. Defnyddio ymchwil electronig ac adnoddau llyfryddol; cael mynediad i adnoddau’r modiwl ar y BwrddDu
Personal Development and Career planning Datblygir sgiliau hanfodol (megis delio â llif gwaith yn wythnosol, trefnu amser yn effeithiol a chyflawni ymchwil yn annibynnol) drwy gydol y modiwl.
Problem solving Trwy ymwneud yn feirniadol, ar lafar ac ar bapur, â chysyniadau deallusol sy’n codi o’r cyd-destun hanesyddol ac o destunau llenyddol penodol.
Research skills Trwy gyfrwng ymchwil annibynnol ar gyfer aseiniadau ysgrifenedig (traethawd) a chyfraniadau i drafodaethau grŵp. Hefyd, trwy ddefnyddio ymchwil electronig ac adnoddau electronig a llyfryddol.
Subject Specific Skills Trwy feithrin gallu myfyrwyr i ddarllen a deall testunau, a thrwy hynny ddysgu mwy am ddatblygiad yr iaith Gymraeg a nodweddion generig y testunau a astudir.
Team work Trwy gyfrannu at drafodaethau grŵp ynghylch y testunau a’r cysyniadau allweddol.

Notes

This module is at CQFW Level 4