Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
CY11620
Module Title
Trafod y Byd Cyfoes trwy'r Gymraeg
Academic Year
2020/2021
Co-ordinator
Semester
Semester 1
Reading List
External Examiners
  • Professor Dafydd Johnston (Yr Athro - Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Cymru)
 

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Cyflwyniad llafar  5 munud  20%
Semester Assessment cyfrannu at ddosbarthiadau llafar ac ymarferol  asesu parhaus  10%
Semester Assessment arwain trafodaeth mewn seminar  un pwnc seminar fesul myfyriwr  10%
Semester Assessment asesiad gwrando a deall  20 munud  20%
Semester Exam Arholiad llafar  ar ddiwedd semester 1  40%
Supplementary Assessment cyflwyniad llafar  5 munud  20%
Supplementary Assessment cyfrannu at y dosbarthiadau llafar ac ymarferol  asesu parhaus  10%
Supplementary Assessment arwain trafodaeth mewn seminar  un pwnc fesul myfyriwr  10%
Supplementary Assessment asesiad gwrando a deall  20 munud  20%
Supplementary Exam Arholiad llafar  10 munud  40%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Trafod newyddion, materion cyfoes a diwylliannol yn ymwneud â Chymru a’r byd yn hyderus yn y Gymraeg.

deall a defnyddio ystod eang o eirfa briodol ac addas ar gyfer gwahanol feysydd cyfoes a diwylliannol, wrth siarad ac wrth wrando.

dangos dealltwriaeth o gyweiriau’r Gymraeg a’r modd y mae’r iaith yn gweithio mewn gwahanol gyfryngau print a digidol.

defnyddio cywair iaith priodol wrth gyfathrebu ar lafar.

Brief description

Modiwl ymarferol yw hwn a fydd yn cadarnhau ac yn atgyfnerthu sgiliau llafar myfyrwyr Ail Iaith er mwyn eu paratoi ar gyfer trafod ystod eang o bynciau ffurfiol ac anffurfiol yn hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg. Dysgir y derminoleg a’r eirfa gysyniadol sy’n angenrheidiol wrth astudio’r Dyniaethau yn y Brifysgol ac yn y gweithle Cymraeg ei iaith.
Rhoddir sylw i’r iaith lafar safonol a chanolbwyntir ar faterion cyfoes sy’n ymwneud â Chymru a’r byd cyfoes yn gyffredinol.

Aims

Rhesymeg y modiwl hwn yw cadarnhau ac yn atgyfnerthu sgiliau llafar myfyrwyr Ail Iaith er mwyn eu paratoi ar gyfer trafod ystod o bynciau ffurfiol ac anffurfiol yn hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg.

Content

Trafodir pynciau amrywiol ac iddynt ffocws ar ddiwylliant a’r dyniaethau mewn gweithdy wythnosol, e.e. tafodieithoedd Cymru; cyweiriau’r Gymraeg; nodweddion yr iaith lafar a’r iaith lenyddol; yr Eisteddfod; diwylliant poblogaidd a cherddorol Cymru; Llywodraeth Cymru a datganoli; byd natur a bywyd gwyllt; beirniadu llenyddiaeth.
Bydd Seminar wythnosol yn gyfle i ganolbwyntio ar drafod pynciau llosg a newyddion y dydd. Defnyddir adnoddau print ac electronig, e.e. erthyglau ar Golwg, Golwg360, Barn, Cymru Fyw, ac ati.
Cynhelir dau Weithdy wythnosol ychwanegol i ganolbwyntio ar sgiliau gwrando a chyflwyno.

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number amherthnasol
Communication Rhesymeg y modiwl yw galluogi myfyrwyr i’w mynegi eu hunain yn hyderus ar lafar mewn Cymraeg cyfoes.
Improving own Learning and Performance Trwy dderbyn ac ymateb i adborth gan staff dysgu mewn gweithdai a seminarau.
Information Technology Disgwylir i fyfyrwyr ymchwilio geirfa a straeon am ddigwyddiadau cyfoes arlein, e.e. Golwg360, Cymru Fyw, Twitter.
Personal Development and Career planning Trwy ymgyfarwyddo â materion cyfoes a newyddion, a dysgu sut i addasu deunydd i’w gyflwyno i eraill ar lafar. Trwy fagu hyder i gyfathrebu ar lafar yn y Gymraeg.
Problem solving Rhesymeg y modiwl yw trin a thrafod nodweddion llafar Cymraeg cyfoes. Bydd myfyrwyr yn wynebu heriau o safbwynt geirfa, cystrawen a mynegiant.
Research skills Disgwylir i fyfyrwyr ddefnyddio adnoddau’r llyfrgell ac adnoddau arlein wrth fynd i’r afael â’r modiwl hwn.
Subject Specific Skills Dysgir am gyweiriau’r Gymraeg a chanolbwyntir yn y modiwl hwn ar deithi Cymraeg llafar safonol a’r modd y defnyddir hi.
Team work Bydd myfyrwyr yn cydweithio ag eraill yn y gweithdai a’r seminiarau, wrth baratoi cyflwyniad llafar, ac wrth arwain trafodaeth.

Notes

This module is at CQFW Level 4