Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
CY25620
Module Title
Y Gymraeg yn y Gweithle
Academic Year
2020/2021
Co-ordinator
Semester
Semester 2 (Taught over 2 semesters)
Pre-Requisite
Reading List
External Examiners
  • Professor Dafydd Johnston (Yr Athro - Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Cymru)
 

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Portffolio o dasgau  (3,500 gair)  90%
Semester Assessment Prawf cyfieithu  (50 munud)  10%
Supplementary Assessment Portffolio o dasgau  (3,500 gair)  90%
Supplementary Assessment Prawf cyfieithu  (50 munud)  10%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

dangos ymwybyddiaeth o’r defnydd o’r iaith Gymraeg yng ngweinyddiaeth rhai o sefydliadau cyhoeddus a phreifat Cymru.

dangos dealltwriaeth o brif ofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, gyda golwg ar weithredu Cynllun Iaith y Gymraeg.

Myfyrio ar y gwahanol gyd-destunau gweinyddol lle defnyddir yr iaith yn y gymdeithas.

Cloriannu’r defnydd o’r Gymraeg mewn sefydliadau gan sylwi ar gryfderau a gwendidau, a gwahaniaethau rhwng arferion da a gwael.

Meithrin agwedd hyderus wrth weinyddu trwy gyfrwng y Gymraeg gan droi llaw at lunio dogfennau, eu golygu a’u cyfieithu.

bod yn ymwybodol o’r prif gynorthwyon printiedig ac electronig a ddefnyddir gan sefydliadau sy’n gweinyddi’ bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg.

cynhyrchu portffolio proffesiynol ei ddiwyg a’i gynnwys ar sail eu cyfnod profiad gwaith.

trafod yn hyderus a graenus ganlyniadau eu hymchwiliadau yn ysgrifenedig.

Gweithredu fel unigolyn cyfrifol ac fel aelod llawn o dîm yn y dosbarth ac yn y gweithle.

Brief description

Mae’r modiwl yn ychwanegiad gwerthfawr at ddarpariaeth academaidd a galwedigaethol yr Adran ac yn fodd i ganolbwyntio meddyliau’r myfyrwyr ar y defnydd cynyddol a wneir o’r Gymraeg yn y byd gwaith yng Nghymru. Bydd yn bont effeithiol rhwng y ddarlithfa a’r byd tu allan, ac yn rhoi i’r myfyrwyr brofiad ymarferol o weld yr iaith ar waith, gyda golwg ar eu cyfeirio at ymgymryd â swyddi gweinyddol ar ôl graddio.

Aims

Mae’r modiwl hwn yn creiddiol i fyfyrwyr Q5P0 ar Lefel 2 ac yn rhan o’r arlwy ar y radd Cymraeg Proffesiynol. Maer modiwl yn gosod sylfaen alwedigaethol gref i Rhan 2 Q5P0 (Cymraeg Proffesiynol) ac yn bwysig i agenda cyflogadwyedd yr Adran.

Content

Gogwydd galwedigaethol sydd i’r modiwl hwn. Gwelir yn gynyddol yr angen am baratoi’r myfyrwyr ar gyfer gwasanaethu’r gymdeithas ygn Nghymru, lle y mae galw mawr am raddedigion a all drin y Gymraeg yn hyderus mewn pob math o sefydliadau a busnesau. Bydd y cwrs yn cyflwyno’r myfyrwyr i anghenion cyflogwyr yn y sector preifat a chyhoeddus yn sgil gofynion Deddf yr Iaith 1993, gan ganolbwyntio’n bennaf ar weinyddiaeth.
Edrychir yn benodol ar y defnydd o’r iaith yng ngweinyddiaeth rhai o sefydliadau preifat a chyhoeddus Cymru, a bydd lleoli’r myfyrwyr ar brofiad gwaith yn rhai ohonynt yn eu galluogi i ddysgu’n uniongyrchol sut y defnyddir y Gymraeg yn y gweithle.
Semester 1
1. Cyflwyniad i’r modiwl
2. Llunio CV
3. Y Gymraeg yn ein sefydliadau 1
4. Y Gymraeg yn ein sefydliadau 2
5. Cyfieithu a Deddfwriaeth Iaith Gymraeg
6. Gweinyddu trwy’r Gymraeg
7. Cyfathrebu yn y Gweithle : dibenion a chynulleidfaoedd
8. Iaith yn y gweithle
9. Gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg 1
10. Gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg 2.

Semester 2
1. Golygu a phrawf-ddarllen testun print.
2. Dysgu Cymraeg i Oedolion.
3. Sut i wneud cyflwyniad llafar.
4. Dylunio gwefan lwyddiannus
5. Cyflwyniadau llafar myfyrwyr 1.
6. Cyflwyniadau llafar myfyrwyr 2.

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number amherthnasol
Communication Cyfathrebu’n broffesiynol ac mewn cywair addas ar lafar ar yn ysgrifenedig, yn y gwahanol leoliadau gwaith ac yn y portfolio.
Improving own Learning and Performance Mae’r portffolio a asesir yn gyfle i fyfyrwyr fyfyrio’n feirniadol ar berfformiad unigol yn ystod ac ar ôl y cyfnod o brofiad gwaith.
Information Technology Ymgyfarwyddo â safleoedd perthnasol ar y we a’r meddalwedd a ddefnyddir gan weinyddwyr CYmraeg eu hiaith. Prosesu geiriau wrth baratoi’r portffolio.
Personal Development and Career planning Mae’r modiwl yn ei gynnig ei hun ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu gyrfa ym maes gweinyddu trwy gyfrwng y Gymraeg yn y sector cyhoeddus a phreifat. Disgwylir i bob myfyriwr lunio CV a’i gynnwys yn y portffolio.
Problem solving Elfen hanfodol o’r gwaith o baratoi ar gyfer y cyfnod o brofiad gwaith a hefyd o’r dyletswyddau a cgyflawnir yn ystod y cyfnod hwnnw. Bydd gofyn datrys problemau trwy gyd-drafod a rhannu profiadau.
Research skills Chwilio am ffynonellau printiedig ac ymchwilio i’r defnydd o’r Gymraeg mewn gweinyddiaeth, gan ymgyfarwyddo â ffynonellau gwybodaeth electronig.
Subject Specific Skills Mae’r modiwl yn ymwneud yn uniongyrchol â sgiliau gweinyddu trosglwyddadwy.
Team work Bydd gofyn ymddwyn fel aelod o dîm wrth weithio â chydweithwyr yn y gweithle.

Notes

This module is at CQFW Level 5