Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
DA35100
Teitl y Modiwl
Traethawd Estynedig Gwyddor Daear yr Amgylchedd
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Exclusive (Any Acad Year)

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Traethawd Ysgrifenedig  12000 o eiriau  90%
Asesiad Ailsefyll Sgript ar gyfer Cyflwyniad Llafar  Sgript ar gyfer Cyflwyniad Llafar 10 Munud  10%
Asesiad Semester Traethawd Ysgrifenedig  12000 o eiriau  90%
Asesiad Semester Cyflwyniad Llafar  Cyflwyniad Llafar 10 Munud  10%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Arddangos gwybodaeth fanwl am y maes pwnc o'u dewis.

Arddangos meddwl beirniadol.

Dangos y gallu i gynnal ymchwil annibynnol.

Dangos y gallu i gyfosod dadleuon gwrthgyferbyniol / cyflenwol.

Cyflwyno, lle bo hynny'n briodol, ddata ar ffurf rhifol.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn seiliedig ar ymchwil annibynnol y flwyddyn olaf a gynhaliwyd gan bob myfyriwr EES. Dyluniwyd y modiwl traethawd hir hwn yn ystod ail flwyddyn y radd ac yna cwblheir samplu maes / casglu data, yn nodweddiadol, yn ystod y gwyliau rhwng ail a thrydedd flwyddyn y radd. Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o gefnogaeth ac offer yn DGES yn ystod yr haf a rhan gynnar semester cyntaf eu blwyddyn olaf i gynnal profion labordy. Mae'r myfyrwyr yn paratoi ac yn cyflwyno cyflwyniad wedi'i asesu ar eu gwaith yn semester 1 ac yn cynhyrchu traethawd ysgrifenedig yn semester 2.

Cynnwys

Mae'r modiwl 40 credyd hwn yn cynnwys darn o waith ymchwil annibynnol mewn unrhyw faes Astudiaethau Daear Amgylcheddol, sy'n cynnwys astudio maes a / neu labordy a / neu lyfrgell, ynghyd â gwaith dilynol a chydgrynhoi priodol, gan arwain at gynhyrchu ysgrifenedig. traethawd hir.

Bydd rhestr o brosiectau addas a'u goruchwylwyr priodol yn cael eu postio, fel arfer erbyn dechrau semester 2 flwyddyn 2, ond nid yw myfyrwyr wedi'u cyfyngu i'r posibiliadau hyn. Anogir menter, ond dylai myfyrwyr gofio bod prosiect addas:

1. Rhaid cynnwys casglu data sylfaenol;

2. Rhaid dod o fewn canllawiau diogelu'r Adran a'r Gyfadran;

3. Rhaid bod yn addas yn academaidd, yn benodol bod â'r potensial i ganiatáu i draethawd hir o'r radd flaenaf gael ei gynhyrchu ohono;

4. Rhaid bod yn ymarferol yn logistaidd (e.e. llety, cludiant);

5. Rhaid cytuno â goruchwylydd. Os yw'r prosiect yn cynnwys gwaith maes, mae'n debyg na fydd y goruchwylydd yn gallu talu ymweliad maes, ac efallai na fydd yn adnabod yr ardal yn dda.

Ar ôl cadarnhau'r dewis o brosiect gyda'r goruchwylydd, mae'r myfyriwr yn trefnu ac yn cyflawni'r prosiect, ac yn paratoi'r dyraniad, yn annibynnol, ond o dan arweiniad y goruchwylydd. Dylai'r traethawd gorffenedig ddod o fewn hyd rhagnodedig safonol a dylid ei gyflwyno cyn amser penodol. Mae pob myfyriwr hefyd yn cyflwyno adroddiad llafar ar eu prosiect, i gynulleidfa agored sy'n cynnwys eu myfyrwyr cyfoedion. Fel rheol rhoddir y cyflwyniadau ddechrau mis Rhagfyr.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu proffesiynol Sgiliau ysgrifenedig sy'n cael eu hasesu yn y modiwl hwn yn ogystal â'r sgiliau cyflwyno llafar.
Datrys Problemau Creadigol Mae'r modiwl hwn yn cynnwys ystod eang o ymarferion datrys problemau. Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr gynllunio darn o ymchwil annibynnol a chynnal yr elfen casglu data fel ymchwilwyr annibynnol gan ddefnyddio arferion diogel.
Sgiliau Pwnc-benodol Mae'r modiwl hwn wedi'i anelu at ddatblygu'r sgiliau pwnc-benodol y bydd Gwyddonwyr Daear Amgylcheddol wedi'u hyfforddi ynddynt dros y ddwy flynedd flaenorol. Bydd gofyn i fyfyrwyr ymchwilio i'w pwnc gan gynnal chwiliadau llenyddiaeth manwl ac ymgorffori'r ffynonellau hyn ar ffurf traethawd ysgrifenedig.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6