Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GW35320
Teitl y Modiwl
Rhyfela Wedi Waterloo: Hanes Milwrol 1815-1918
Blwyddyn Academaidd
2020/2021
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester 1 x traethawd 2,500 o eiriau  40%
Arholiad Semester 2 Awr   (1 x 2 awr)  60%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   (1 x 2 awr)  60%
Asesiad Ailsefyll 1 x traethawd 2,500 o eiriau  40%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:
1. Asesu'n feirniadol waddol rhyfeloedd Napoleon ar gyfer amrywiaeth o wledydd Ewropeaidd a'u lluoedd arfog
2. Asesu'r datblygiadau hanfodol ym maes rhyfela yn y cyfnod modern
3. Trafod yr heriau sy'n wynebu lluoedd Ewrop wrth weithredu mewn cyd-destun nad ydyw'n rhan o Ewrop yn oes imperialaeth
4. Disgrifio a dadansoddi'r ffactorau allweddol, tueddiadau hanesyddol asiantwyr a'r ddeinameg strwythurol a ddylanwadodd ar siap, athrawiaethau a dulliau ymladd newidiol gwahanol luoedd arfog yn Ewrop a thu hwnt yn ystod y cyfnod dan ystyriaeth
5. Gwerthuso'n feirniadol rol y lluoedd morol a'r tirfilwyr a'u strwythur a'u recriwtio mewn perthynas a gwahanol ddiwylliannau gwleidyddol-strategol cenedlaethol a dulliau rhyfel
6. Asesu'r dadleuon ynghylch natur ac esblygiad 'Rhyfel Diymatal' yn y cyfnod modern, ac yn fwyaf arbennig, yn y cyfnod modern diweddar.

Disgrifiad cryno

Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i archwilio gwaddol rhyfela o Ryfeloedd Napoleon hyd 1918. Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr i ystyried strwythurau, recriwtio a meddwl strategol lluoedd arfog Ewrop, ac i adnabod a nodi enghreifftiau o'r tueddiadau yn y meysydd hyn a'r newidiadau technolegol a effeithiodd ar y lluoedd arfog, yn Ewrop a thu hwnt, hyd at ac yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cynnwys

Prif nod y modiwl hwn yw archwilio’r tueddiadau a’r newyddbethau yn natur rhyfela ers 1815. Bydd y modiwl yn cyfeirio at nifer o ryfeloedd mewn ystod o senarios, o ryfeloedd trefedigaethol a rhyfeloedd cartref i’r Rhyfel Byd Cyntaf, ac mewn amryw leoliadau, o ryfeloedd y fyddin i frwydrau ar y môr. Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar ddatblygiadau trefnu, staffio, adnoddau, gweithrediadau a thactegau yn ogystal â meddwl strategol.

Nod

Nod y modiwl hwn yw rhoi'r cyfle i fyfyrwyr astudio datblygiadau milwrol, a dadleuon hanesyddiaethol amdanynt, sy'n ymwneud a rhyfel, recriwtio a threfnu'r lluoedd arfog, datblygiad strategaeth ac effaith newidiadau technolegol ar luoedd arfog a'r gweithrediadau a gafwyd rhwng 1815 a 1918.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd y myfyrwyr yn dysgu sut i gyflwyno eu syniadau ar lafar ac yn ysgrifenedig a sut i gyflwyno eu dadleuon yn fwyaf effeithiol. Byddant yn dysgu pwysigrwydd gwybodaeth a chyfathrebu'n eglur a sut i ddefnyddio'r rhain yn effeithiol. Byddant yn gwybod sut i ddefnyddio'r amryw ffynonellau gwybodaeth sydd ar gael iddynt a sut orau i ddefnyddio'r ffurf fwyaf priodol o gyfathrebu. Byddant yn dysgu ysgrifennu a siarad yn glir a sicrhau nodau ac amcanion uniongyrchol. Byddant yn dysgu ystyried dim ond yr hyn sy'n berthnasol i'r pwnc, canolbwynt ac amcanion y ddadl neu'r drafodaeth. Gofynnir i fyfyrwyr hefyd eirbrosesu eu haseiniadau ysgrifenedig a dylai cyflwyniad y gwaith adlewyrchu mynegiant effeithiol o syniadau a defnydd da o sgiliau iaith er mwyn sicrhau eglurder, cydlyniad a chyfathrebu effeithiol.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Pwrpas y modiwl hwn yw gwella a phrofi sgiliau fydd o ddefnydd i'r myfyrwyr yn eu swyddi, yn enwedig wrth siarad a grwpiau bychain, gwrando, meddwl ac ymateb i ddatganiadau eraill. Ar ben hynny, mae'r gwaith ysgrifenedig yn cynnwys ysgrifennu'n glir ac yn gryno, sy'n dasg gyffredin yn y gweithle. Anogir myfyrwyr drwy gydol y modiwl i ystyried eu perfformiad ac ystyried gwersi i'w defnyddio yn y dyfodol.
Datrys Problemau Bydd gwaith annibynnol a datrys problemau yn un amcan canolog o'r modiwl; wrth gyflwyno traethawd, bydd gofyn i'r myfyrwyr ddatblygu sgiliau ymchwil annibynnol yn ogystal a sgiliau datrys problemau. Bydd gallu'r myfyrwyr i ddatrys problemau yn cael ei ddatblygu a'i asesu drwy ofyn iddynt: fabwysiadu gwahanol safbwyntiau; trefnu data ac amcangyfrif ateb i'r broblem; ystyried achosion eithafol; rhesymu'n rhesymegol; llunio modelau damcaniaethol; ystyried achosion tebyg ac annhebyg; chwilio am batrymau; rhannu pynciau yn broblemau llai.
Gwaith Tim Bydd y myfyrwyr yn cyflawni ymarferion tim yn ystod y seminarau. Ar gyfer llawer o bynciau'r modiwl hwn, bydd y seminarau yn cynnwys trafod mewn grwpiau bychain a gofynnir i fyfyrwyr drafod pynciau craidd pwnc y seminar mewn grwp. Bydd y trafodaethau a'r dadleuon hyn yn y dosbarth yn ffurfio rhan sylweddol o'r modiwl, ac yn galluogi'r myfyrwyr i fynd i'r afael a phwnc arbennig, ac ymchwilio iddo, drwy waith tim.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Nod y modiwl hwn yw hyrwyddo hunanreoli ond o fewn i gyd-destun lle bydd cefnogaeth a chymorth ar gael gan y cyd-gysylltydd a chyd-fyfyrwyr. Disgwylir i fyfyrwyr wella eu dysgu a'u perfformiad eu hunain a dilyn eu trywydd eu hunain, yn cynnwys chwilio am ffynonellau a phenderfynu (dan gyfarwyddyd) ar gyfeiriad pynciau eu gwaith cwrs a'r cyflwyniadau. Bydd yr angen i gwrdd a dyddiadau cau gwaith cwrs yn hoelio sylw'r myfyrwyr ar yr angen i reoli eu hamser eu hunain.
Rhifedd Amherthnasol
Sgiliau pwnc penodol Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ddatblygu, ymarfer a phrofi amrywiaeth eang o sgiliau sy'n benodol i'r pwnc a fydd yn eu cynorthwyo i ddeall, cysyniadoli a gwerthuso enghreifftiau a syniadau yn y modiwl. Bydd y sgiliau pwnc-benodol hyn yn cynnwys: i. Casglu a deall amrywiaeth eang o ddata sy'n berthnasol i'r modiwl ii. Gwerthuso safbwyntiau sy'n cystadlu a'i gilydd iii. Arddangos technegau ymchwil sy'n benodol i'r pwnc iv. Defnyddio rhychwant o fethodolegau wrth drafod problemau cymdeithasol a gwleidyddol hanesyddol a chyfoes, cymhleth.
Sgiliau ymchwil Gofynnir i'r myfyrwyr wneud gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer elfennau o'r gwaith i'w asesu. Bydd hynny'n golygu defnyddio ffynonellau'r cyfryngau a'r we, yn ogystal a thestunau academaidd mwy confensiynol. Bydd y myfyrwyr yn cael eu hasesu'n rhannol ar eu gallu i ddwyn ynghyd adnoddau priodol a diddorol.
Technoleg Gwybodaeth Disgwylir i fyfyrwyr eirbrosesu'r gwaith fydd i'w gyflwyno. Anogir myfyrwyr hefyd i chwilio am ffynonellau gwybodaeth ar y we, yn ogystal a chwilio am ffynonellau drwy ffynonellau gwybodaeth electronig.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6