Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
RG29020
Teitl y Modiwl
Bwyd, Ffermio, Technoleg a'r Amgylchedd
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Exclusive (Any Acad Year)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll 2 Awr   Asesiad amser rheoledig  2 Awr  50%
Asesiad Ailsefyll Cyfraniadau ar lafar ac ysgrifenedig i ddadl  Asesir myfyrwyr ar eu cyfraniad at ddadl lafar a chyfraniadau ysgrifenedig at baratoi dadl.Bydd y ddadl yn cael ei chynnal gyda'r tiwtor 15 Munud  50%
Asesiad Semester Cyfraniadau ar lafar ac ysgrifenedig i ddadl  Asesir myfyrwyr ar eu cyfraniad at ddadl lafar a chyfraniadau ysgrifenedig at baratoi dadl 15 Munud  50%
Asesiad Semester 2 Awr   Asesiad amser rheoledig  2 Awr  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Dadlau ac amddiffyn y safbwyntiau a gymerwyd ar faterion perthnasol o fewn y gadwyn bwyd-amaeth a'r rhyngwyneb rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd

Trafod effeithiau newid technolegol, polisi a phwysau cymdeithasol ar strwythur a chynaliadwyedd systemau amaethyddol a bwyd-amaeth

Gweithio'n annibynnol i ddefnyddio adnoddau a dulliau priodol i werthuso statws systemau amaethyddol a'u rhyngweithiadau â'r amgylchedd ehangach

Nodi sut y gall systemau cynhyrchu amaethyddol a chadwyni bwyd-amaeth sicrhau canlyniadau amgylcheddol gwell

Disgrifiad cryno

Mae’r modiwl yn gofyn i fyfyrwyr ymwneud â materion allweddol yn y gadwyn fwyd gan gynnwys globaleiddio marchnadoedd bwyd, homogeneiddio systemau cynhyrchu, cynaliadwyedd, effeithiau amgylcheddol dwysáu amaethyddol, newid technolegol, datblygu polisi amaethyddol, pryderon y cyhoedd ynghylch cynhyrchu bwyd ac iechyd, anifeiliaid. lles, a gofynion defnyddwyr a phoblogaeth yn y dyfodol ar systemau bwyd-amaeth. Gofynnir i fyfyrwyr hefyd ddangos sut y gall gwerthuso systemau amaethyddol adnabod dulliau a allai wneud systemau cynhyrchu amaethyddol a chadwyni bwyd-amaeth yn fwy cynaliadwy.

Cynnwys

Bydd y modiwl yn dechrau gyda throsolwg o wahanol elfennau systemau cynhyrchu bwyd cyfredol tra'n edrych ar sut maent yn rhyngweithio â'r amgylchedd. Bydd heriau amgylcheddol systemau ffermio yn cael eu nodi cyn y bydd atebion posibl yn cael eu hamlygu. Bydd y modiwl hefyd yn ystyried rôl technolegau a dulliau newydd wrth greu systemau cynhyrchu bwyd a ffermio cynaliadwy.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cydlynu ag erail Bydd myfyrwyr yn gweithio fel timau i baratoi eu dadleuon ar gyfer y ddadl. Bydd hyn yn gofyn am gydgysylltu effeithiol a rhannu llafur a thasgau.
Cyfathrebu Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau cyfathrebu llafar er mwyn mynegi eu dadl ac amddiffyn eu safbwyntiau.
Datrys Problemau Creadigol Adnabod ffactorau a allai ddylanwadu ar ddatrysiadau posibl. Gwerthuso manteision ac anfanteision datrysiadau posibl. Dewis meddalwedd a dulliau priodol i'w defnyddio mewn asesiadau.
Technoleg Gwybodaeth Bydd myfyrwyr yn defnyddio adnoddau a dulliau priodol i werthuso statws systemau amaethyddol a'u rhyngweithio â'r amgylchedd ehangach Gall y rhain gynnwys cyfrifianellau wedi'u seilio ar Excel, meddalwedd GIS a meddalwedd ar-lein yn ôl yr angen.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5